Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 126

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ51,800งบประมาณที่ได้รับ45,000
วัตถุประสงค์- เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017122111731.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20187231536561.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 55 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
55
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5556
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8097
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4500045000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8097
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[2/10/2560-30/11/2560] |
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[2/10/2560-30/11/2560] |
3. ประชาสัมพันธ์
[2/10/2560-30/4/2561] |
เริ่ม : 02/10/2560สิ้นสุด : 30/04/2561
4. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุในการฝึกอบรม
[2/10/2560-30/4/2561] |
เริ่ม : 02/10/2560สิ้นสุด : 30/04/2561
5. ดำเนินการอบรม
[26/4/2561-27/4/2561] |
6. ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
[7/5/2561-7/5/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า