Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ25,100งบประมาณที่ได้รับ11,500
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221110411.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
1. โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท11500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[3/1/2561-16/2/2561] | [3/1/2561-28/2/2561]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
[3/1/2561-28/2/2561] | [4/1/2561-28/2/2561]

3. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ฝึกอบรม
[1/1/2561-21/2/2561] |
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม
[22/2/2561-23/2/2561] |
5. ประเมินผลโครงการ
[1/1/2561-23/2/2561] |
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
[24/2/2561-16/3/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 18/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและแผนการเบิกจ่ายประมาณ  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0040 ลงวันที่ 16 ม.ค.2561 เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและแผนการเบิกจ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 18/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ 006/2561  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม  และฝ่ายประเมินผล


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า