Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 125

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ25,100งบประมาณที่ได้รับ11,500
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221110411.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20183211053131.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3034
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8087
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1150011500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8089
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8088
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 11,500ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
[3/1/2561-16/2/2561] | [3/1/2561-28/2/2561]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
[3/1/2561-28/2/2561] | [4/1/2561-28/2/2561]

3. จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ฝึกอบรม
[1/1/2561-21/2/2561] | [1/2/2561-21/2/2561]

4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม
[22/2/2561-23/2/2561] | [22/2/2561-23/2/2561]

5. ประเมินผลโครงการ
[1/1/2561-23/2/2561] | [22/2/2561-23/2/2561]

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
[24/2/2561-16/3/2561] | [24/2/2561-23/3/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 18/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการและแผนการเบิกจ่ายประมาณ  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0040 ลงวันที่ 16 ม.ค.2561 เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการและแผนการเบิกจ่าย


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 18/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ 006/2561  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม  และฝ่ายประเมินผล


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ฝึกอบรม ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 21/03/2561
ค่าใช้จ่าย : 2,320 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

การเตรียมการ มีการดำเนินงานดังนี้

1. ประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับกำหนดการฝึกอบรม  คู่มือประกอบการฝึกอบรม  เพื่อนำไปจัดทำรูปเล่มให้ครบตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

2. ดำเนินการขออนุมัติบุคลากรเป็นวิทยากรและเบิกค่าตอบแทน  หนังสือที่ ศธ.64.110.01/0052  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25610  เรื่องขออนุมัติบุคลากรเป็นวิทยากรและเบิกค่าตอบแทน

3. ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรม

4. ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ดำเนินการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะใช้ในการอบรม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการจัดฝึกอบรม ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 21/03/2561
ค่าใช้จ่าย : 9,180 บาท   ผู้รับบริการ : 34 คน

ดำเนินงานจัดโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design ให้แก่นักเรียน  เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  คิดเป็นร้อยละ 87.20


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 21/03/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 34 คน

การประเมินผลโครงการ  มีดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  มีดังนี้

1. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการฝึกอบรม

2. แบบติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

วิธ๊การเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  และภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  มีการติดตามผลการฝึกอบรมโดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ผ่านเว็บไซต์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq0zjAZhvco4QA4iFlD97QqLSdOVpruc8dAR5On1N0g74G4Q/viewform

หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  นำมาวิเคราะห์ผล  สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 33 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.80 และเพศชาย จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมกับหลังการอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า หลังจากที่นักเรียนเข้าอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์เพิ่มขึ้น


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ผู้รายงาน : นางสาวกนกวรรณ จินดามณี วันที่รายงาน : 21/03/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

รวบรวมเอกสารหลักฐานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานต่อมหาวิทยาลัย  หนังสือที่ ศ.ธ.64.110.01/0141  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า