Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 124

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ41,000งบประมาณที่ได้รับ9,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้รู้วิธีการติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8และ Windows 10 ได้
2. เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. เพื่อให้ผู้เขาร่วมโครงการสามารถสร้างอาชีพได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211046251.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20189241052491.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3027
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8094
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8090
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท90009000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8092
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8094
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[2/10/2560-30/11/2560] |
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[2/10/2560-30/11/2560] |
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[2/10/2560-8/8/2561] |
เริ่ม : 02/10/2560สิ้นสุด : 08/08/2561
4. ดำเนินการอบรม
[9/8/2561-10/8/2561] |
5. สรุปผลการดำเนินงาน
[13/8/2561-28/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า