Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 123

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ28,200งบประมาณที่ได้รับ24,000
วัตถุประสงค์- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivateได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากขึ้น
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712211039211.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20184395361.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3018
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8096
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2400023270
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8096
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[2/10/2560-30/11/2560] |
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[4/12/2560-31/1/2561] |
เริ่ม : 04/12/2560สิ้นสุด : 31/01/2561
3. ดำเนินการอบรม
[8/2/2561-9/2/2561] |
4. ประเมินผลและรายงานผล โครงการ
[15/2/2561-15/2/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า