Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการYOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(สำหรับเยาวชน) รุ่นที่3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 122

นายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ28,200งบประมาณที่ได้รับ7,500
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเว็บไซต์ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือขยายผลให้กับครูนักเรียน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221100101.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201873923461.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3030
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8089
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท75007500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8996
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[25/7/2017-23/9/2017] |
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
[24/9/2017-30/3/2018] |
เริ่ม : 24/09/2017สิ้นสุด : 30/03/2018
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[23/1/2018-9/3/2018] |
4. ดำเนินการอบรม
[30/3/2018-31/3/2018] |
5. สรุปโครงการ
[30/4/2018-20/5/2018] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า