Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการตลาดออนไลน์ “E-Commerce” รุ่นที่ 1

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 121

นางเจนจิรา วิศพันธ์
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074371600
มือถือ 0894634928
E-mail : pjen_005@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ31,000งบประมาณที่ได้รับ28,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บเพจน์สินค้าออนไลน์ของตนเองได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017122195291.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท28000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[2/10/2560-16/1/2561] |
เริ่ม : 02/10/2560สิ้นสุด : 16/01/2561
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
[30/7/2561-31/7/2561] |
3. ประชาสัมพันธ์
[2/7/2561-21/8/2561] |
4. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
[2/7/2561-21/8/2561] |
5. ดำเนินการอบรม
[21/8/2561-21/8/2561] |
6. ประเมินสรุปโครงการ
[3/9/2561-28/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า