Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 120

นางรานี ซุ่นเซ่ง
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ1,000,000งบประมาณที่ได้รับ800,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อให้นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
8.2 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
8.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221945421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 750 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
90
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
205
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
196
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
413
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย750904
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9095
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท800000800000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8084
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8083
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
[19/10/2560-24/7/2561] |
เริ่ม : 19/10/2560สิ้นสุด : 24/07/2561
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ
[10/11/2560-16/11/2560] |
3. ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
[15/11/2560-20/11/2560] |
4. ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
[1/12/2560-5/12/2560] |
5. เปิดรับบทคัดย่อภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
[15/12/2560-31/1/2561] |
เริ่ม : 15/12/2560สิ้นสุด : 31/01/2561
6. แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
[14/2/2561-16/2/2561] |
7. ผู้นำเสนอผลงานยืนยันการส่งผลงาน
[20/2/2561-23/2/2561] |
8. วันสุดท้ายของการการส่งเรื่องเต็ม และชำระค่าลง ทะเบียนให้อัตราพิเศษ
[15/3/2561-16/3/2561] |
9. ประชุมจัดเรียงลำดับการนำเสนอ (คณะกรรมการฝ่าย วิชาการฯ)
[23/3/2561-29/3/2561] |
10. จัดทำ Abstract Book
[27/4/2561-30/4/2561] |
11. หมดเขตการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
[20/3/2561-20/3/2561] |
12. จัดเรียง Proceeding และเผยแพร่บนเว็บไซต์
[14/6/2561-21/6/2561] |
13. จัดเตรียมเอกสารการประชุมและอื่นๆ
[26/4/2561-27/4/2561] |
14. จัดประชุมวิชาการตามวัน เวลา ที่กำหนด
[8/5/2561-9/5/2561] |
15. จัดประชุมวิชาการตามวัน เวลา ที่กำหนด
[8/5/2561-9/5/2561] |
16. ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ปฏิบัติงาน
[1/1/2561-9/5/2561] |
17. ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรม
[1/2/2561-9/5/2561] |
18. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
[31/5/2561-29/6/2561] |
19. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการปัจจุบัน
[30/6/2561-30/6/2561] |
20. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
[1/7/2561-15/7/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า