Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (Thailand Research Expo 2018)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 119

นางรานี ซุ่นเซ่ง
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ500,000งบประมาณที่ได้รับ250,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย
8.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนำเสนอผลการวิจัยและกิจกรรมการวิจัยด้านต่างๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
8.3 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณให้เกิดการขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง
8.4 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยให้เกิดแรงกระตุ้นแก่นักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221934241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2018951439471.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2000
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
1000
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
1000
ผู้สูงอายุ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50006000
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8594
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท250000250000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7593
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8093
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
[10/1/2561-10/1/2561] |
2. เสนอรายละเอียดผลงานวิจัยให้คณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ
[15/2/2561-20/2/2561] |
3. ยืนยันการนำเสนอผลงานวิจัยกับ วช. ผ่านระบบ ออนไลน์
[15/3/2561-12/4/2561] |
4. ประสานกับผู้จัดทำบูธนิทรรศการเพื่ออกแบบบูธร่วม กัน
[10/5/2561-31/7/2561] |
5. นำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามวัน เวลาที่กำหนด
[9/8/2561-13/8/2561] |
6. ติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง ปฏิบัติงาน
[26/4/2561-31/7/2561] |
7. ตรวจสอบความคืบหน้าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม
[1/7/2561-31/7/2561] |
8. ประเมินผลการดำเนินงาน
[1/8/2561-31/8/2561] |
9. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม/ โครงการปัจจุบัน
[1/9/2561-30/9/2561] |
10. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
[1/9/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า