Avatar
18 สิงหาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (Thailand Research Expo 2018)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 119

นางรานี อาษาชำนาญ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ500,000งบประมาณที่ได้รับ250,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย
8.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนำเสนอผลการวิจัยและกิจกรรมการวิจัยด้านต่างๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
8.3 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและแสดงศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณให้เกิดการขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง
8.4 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยให้เกิดแรงกระตุ้นแก่นักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171221934241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5000
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท250000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ75
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า