Avatar
18 สิงหาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 118

อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
เบอร์โทร :074-327172
มือถือ 0849635550
E-mail : jacky_for_u@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ60,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา
2.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อย่างยั่งยืน
3.เพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215177531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท50000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 4,000ไตรมาส 3 : 3,500ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาชุมชน
[1/1/2561-30/4/2561] | [12/3/2561-4/4/2561]

2. ประชุมให้ความรู้ ทักษะ การเก็บข้อมูล ในการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ชุมชน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
[11/6/2561-11/6/2561] | [11/6/2561-11/6/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาชุมชน ผู้รายงาน : นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ์ วันที่รายงาน : 19/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 4,000 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ผลการดำเนินงาน : ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ช่วงระหว่างวันที่ 12,19,26 มีนาคม 2561 และ 4 เมษายน 2561 ดังนี้

1.วันที่ 12 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่บ้านกล้วยเภา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2.วันที่ 19 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่บ้านพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

3.วันที่ 26 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่บ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

4.วันที่ 4 เมษายน 2561 ลงพื้นที่บ้านพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

จากการลงพื้นที่ศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มีการพบปะผู้นำชุมชนและประชากรในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประชากร การประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมของคนในชุมชน เพื่อนำมาหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมให้ความรู้ ทักษะ การเก็บข้อมูล ในการ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ชุมชน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้รายงาน : นายณัฐวุฒิ ชัชวงษ์ วันที่รายงาน : 17/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

จากการที่ได้รับฟังการให้ความรู้ ทักษะ การเก็บข้อมูล ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทำให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมถึงตัวแทนชุมชน ได้เข้าใจขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไป


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า