Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 118

อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
สังกัด : คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์
เบอร์โทร :074-327172
มือถือ 0849635550
E-mail : jacky_for_u@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ60,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับชุมชนและค้นหาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา
2.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อย่างยั่งยืน
3.เพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215177531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20181081711411.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200215
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80100
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท5000050000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 50,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาชุมชน
[1/1/2561-30/4/2561] | [1/1/2561-30/4/2561]

2. ประชุมให้ความรู้ ทักษะ การเก็บข้อมูล ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561
[11/6/2561-11/6/2561] | [11/6/2561-11/6/2561]

3. การดำเนินโครงการตามแผนดำเนิน
[1/10/2560-30/9/2561] | [1/10/2560-30/9/2561]
เริ่ม : 01/10/2560สิ้นสุด : 30/09/2561
เริ่ม : 01/10/2560
สิ้นสุด : 30/09/2561

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ทำแผนพัฒนาชุมชน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 20 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมให้ความรู้ ทักษะ การเก็บข้อมูล ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับชุมชน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 10 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินโครงการตามแผนดำเนิน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท   ผู้รับบริการ : 215 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า