Avatar
20 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0819592939
E-mail : SWORADET@GMAIL.COM
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ120,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความสามารถและศักยภาพในการทำงานและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
2.เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215165981.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ70
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ70
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.สาธารณสุข และ อสม. ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และผู้นำชุมชน
[8/1/2561-10/2/2561] | [8/2/2561-8/2/2561]

2. ประสานงานกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแผนและกิจกรรม
[1/2/2561-10/2/2561] | [1/2/2561-9/2/2561]

3. สร้างและเตรียมเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ
[8/1/2561-31/1/2561] | [8/1/2561-31/5/2561]

4. ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพและสำรวจข้อมูลชุมชน
[1/2/2561-28/2/2561] | [1/2/2561-28/2/2561]

5. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
[1/3/2561-31/3/2561] | [1/3/2561-31/3/2561]

6. จัดทำประชาคมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชุมชน
[1/4/2561-8/4/2561] |
7. จัดทำกิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุตาม ปัญหาที่ได้จากการจัดทำประชาคม
[9/4/2561-30/4/2561] |
8. ประชุมแกนนำตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ตัวแทน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพผู้สูง อายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน
[21/5/2561-30/6/2561] |
9. นำแกนนำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูง อายุที่เข้มแข็ง
[1/7/2561-31/7/2561] |
10. ประชุมสรุปผลโครงการ เขียนรายงาน
[1/8/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.สาธารณสุข และ อสม. ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และผู้นำชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

1.ผู้จัดโครงการร่วมกับนิสิตจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตลิ่งชัน อสม.และผู้นำชุมชนของหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนของโครงการ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการและนิสิตแบ่ง อสม.และผู้นำชุมชนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อประชุมกลุ่มย่อย ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และตกลงนัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะเจอกันในชุมชน ครั้งต่อไป 

 

หมายเหตุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมในวันประชุมประจำเดือนของ อสม.และ จนท.รพสต.บ้านตลิ่งชันเป็นปกติอยู่แล้ว 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประสานงานกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแผนและกิจกรรม ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรม ร่วมกับ ชุมชนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำหนังสือราชการและไปพบผู้บริหารของหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรมของโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : สร้างและเตรียมเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

สร้างเครื่องมือจำนวน 2 ชิ้น คือ

1.แบบสอบถามสำรวจข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 350 ชุด

2.แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำนวน 350 ชุด

หมายเหตุ ใช้งบประมาณจากงบการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพและสำรวจข้อมูลชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3 จำนวน 80 คน ลงชุมชนหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว ในทุกๆ วันอังคารตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอื่นๆ ที่นิสิตว่าง เช่น เสาร์ อาทิตย์ กิจกรรมประกอบด้วย

1.การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน

2.ศึกษาชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น คือ 1) แผนที่เดินดิน 2) ปฏิทินชุมชน 3) ผังเครือญาติ 4) โครงสร้างองค์กรชุมชน 5) ประวัติศาสตร์ชุมชน 6) ประวัติบุคคลสำคัญ และ 7) ระบบสุขภาพชุมชน

3.สำรวจข้อมูลสุขภาพของผู้สุงอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัตร และประเมินสถานสุขภาพของผู้ศุงอายุ ทั้ง 2 หมู่บ้าน


ปัญหา/อุปสรรค : -ผู้สูงอายุบางคนไม่อยู่บ้าน หรือไม่สะดวกให้นิสิตสัมภาษณ์
แนวทางแก้ไข : -นิสิตต้องลงไปหลายๆ ครั้ง จนกว่าจะได้เจอผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุสะดวกให้นิสิตสัมภาษณ์

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

นิสิตนำข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งข้อมูลชุมชน และข้อมูลผู้สูงอายุ

 

หมายเหตุ ช่วงมีนาคม เป็นช่วงสัปดาห์รับปริญญา และช่วงสอบกลางภาค นิสิตจึงงดลงชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า