Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 117

ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0819592939
E-mail : SWORADET@GMAIL.COM
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ120,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความสามารถและศักยภาพในการทำงานและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
2.เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215165981.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ70
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ70
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 11,340ไตรมาส 3 : 33,290ไตรมาส 4 : 52,718

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.สาธารณสุข และ อสม. ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และผู้นำชุมชน
[8/1/2561-10/2/2561] | [8/2/2561-8/2/2561]

2. ประสานงานกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแผนและกิจกรรม
[1/2/2561-10/2/2561] | [1/2/2561-9/2/2561]

3. สร้างและเตรียมเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ
[8/1/2561-31/1/2561] | [8/1/2561-31/5/2561]

4. ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพและสำรวจข้อมูลชุมชน
[1/2/2561-28/2/2561] | [1/2/2561-28/2/2561]

5. วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
[1/3/2561-31/3/2561] | [1/3/2561-31/3/2561]

6. จัดทำประชาคมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชุมชน
[1/4/2561-8/4/2561] | [1/4/2561-1/4/2561]

7. จัดทำกิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุตาม ปัญหาที่ได้จากการจัดทำประชาคม
[9/4/2561-30/4/2561] | [2/4/2561-30/4/2561]

8. ประชุมแกนนำตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ตัวแทน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพผู้สูง อายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน
[21/5/2561-30/6/2561] | [25/5/2561-25/5/2561]

9. นำแกนนำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูง อายุที่เข้มแข็ง
[1/7/2561-31/7/2561] | [20/6/2561-20/6/2561]

10. ประชุมสรุปผลโครงการ เขียนรายงาน
[1/8/2561-30/9/2561] | [11/9/2561-11/9/2561]

11. ประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสอบถาม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านพร้าว
[1/4/2561-30/4/2561] | [1/4/2561-30/4/2561]

12. ประชุมจัดทำแผนงานและโครงการของชมรมผู้สูงอา ยุฯ
[10/7/2561-10/7/2561] | [10/7/2561-10/7/2561]

13. ประชุมคณะกรรมการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
[17/7/2561-17/7/2561] | [17/7/2561-17/7/2561]

14. ประชุมจัดทำแผน/กิจกรรมของคณะกรรมการชมรมฯ
[25/7/2561-26/7/2561] | [19/8/2561-20/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนร่วมกับ จนท.สาธารณสุข และ อสม. ของ รพสต.บ้านตลิ่งชัน และผู้นำชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

1.ผู้จัดโครงการร่วมกับนิสิตจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตลิ่งชัน อสม.และผู้นำชุมชนของหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนของโครงการ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการและนิสิตแบ่ง อสม.และผู้นำชุมชนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อประชุมกลุ่มย่อย ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และตกลงนัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะเจอกันในชุมชน ครั้งต่อไป 

 

หมายเหตุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากเข้าร่วมประชุมในวันประชุมประจำเดือนของ อสม.และ จนท.รพสต.บ้านตลิ่งชันเป็นปกติอยู่แล้ว 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประสานงานกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแผนและกิจกรรม ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

หลังจากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรม ร่วมกับ ชุมชนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำหนังสือราชการและไปพบผู้บริหารของหน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรมของโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : สร้างและเตรียมเครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 11/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 11,340 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

สร้างเครื่องมือจำนวน 2 ชิ้น คือ

1.แบบสอบถามสำรวจข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 1200 ชุด

2.คู่มือคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 80 เล่ม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สร้างสัมพันธภาพและสำรวจข้อมูลชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3 จำนวน 80 คน ลงชุมชนหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว ในทุกๆ วันอังคารตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอื่นๆ ที่นิสิตว่าง เช่น เสาร์ อาทิตย์ กิจกรรมประกอบด้วย

1.การสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน

2.ศึกษาชุมชน โดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น คือ 1) แผนที่เดินดิน 2) ปฏิทินชุมชน 3) ผังเครือญาติ 4) โครงสร้างองค์กรชุมชน 5) ประวัติศาสตร์ชุมชน 6) ประวัติบุคคลสำคัญ และ 7) ระบบสุขภาพชุมชน

3.สำรวจข้อมูลสุขภาพของผู้สุงอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัตร และประเมินสถานสุขภาพของผู้ศุงอายุ ทั้ง 2 หมู่บ้าน


ปัญหา/อุปสรรค : -ผู้สูงอายุบางคนไม่อยู่บ้าน หรือไม่สะดวกให้นิสิตสัมภาษณ์
แนวทางแก้ไข : -นิสิตต้องลงไปหลายๆ ครั้ง จนกว่าจะได้เจอผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุสะดวกให้นิสิตสัมภาษณ์

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 08/05/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

นิสิตนำข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งข้อมูลชุมชน และข้อมูลผู้สูงอายุ

 

หมายเหตุ ช่วงมีนาคม เป็นช่วงสัปดาห์รับปริญญา และช่วงสอบกลางภาค นิสิตจึงงดลงชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดทำประชาคมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ของผู้สูงอายุในชุมชน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 10/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 140 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดทำเวทีประชาคมแยกเป็น 2 หมุ่บ้าน โดยมีการระบุปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา โดยหมู่ที่ 3 ได้ปัญหาสุขภาพ ตามลำดับ ดังนี้

1.การจัดการขยะและมลพิษทางอาการ

2.การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อเข่า

3.พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ

4.โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

สำหรับหมู่ที่ 8 ได้ปัญหาสุขภาพตามลำดับดังนี้

1.ปวดเมื่อ

2.สายตาพร่ามัว

3.ความดันโลหิตสูง

4.หอบหืด

หมายเหตุ ใช้งบประมาณการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค : ผู้สูงอายุ และอสม. บางส่วนไม่ค่อยมีเวลาว่าง ทำให้ได้เข้าร่วมกิจกรรม และบางส่วน เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ตลอดทั้งกิจกรรม
แนวทางแก้ไข : จัดกิจกรรมในวันหยุด และใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่พอจะทำได้

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดทำกิจกรรมแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุตาม ปัญหาที่ได้จากการจัดทำประชาคม ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 10/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 11,101 บาท   ผู้รับบริการ : 120 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการจัดทำกิจกรรมย่อยๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุ แยกตามหมู่บ้าน โดยจัดเป็นฐานๆ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมหมู่ละประมาณ 60 คน 

โดยกิจกรรมของหมู่ที่ 3 ประกอบด้วย

1.โครงการลูกบีบ Keep ชีวิต ลดความดันโลหิตสูงในผู้สูงวัย

2.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจข้อเข่าเสื่อม

3. โครงการ 3 อ.สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

4. โครงการหมู่ 3 ร่วมใจ กำจัดมลพิษ พิชิตขยะ

กิจกรรมของหมู่ที่ 8 ประกอบด้วย

1.โครงการ 5 อ. ใส่ใจ สูงวัยไกลโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

2.โครงการ 5 อ.ใส่ใจ สูงวัยไกลโรคสายตาพร่ามัว

3.โครงการ 5 อ.ใส่ใจ สูงวัยไกลโรคหอบหืด

4.โครงการ 5 อ.ใส่ใจ สูงวัยไกลโรคหอบหืด


ปัญหา/อุปสรรค : กิจกรรมจัดซ้อนกับกิจกรรมอื่นของหมู่บ้าน
แนวทางแก้ไข : หมู่ 3 แก้ปัยหาโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หมู่ 8 เลื่อนไปจัดวันที่หมู่บ้านกำหนด

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมแกนนำตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ตัวแทน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสุขภาพผู้สูง อายุให้เข้มแข็งและยั่งยืน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 10/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมแกนนำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนประมาณ 51 คน ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด และ ท่านสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม มาให้ความรู้และให้ข้อเสอนแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ  

ผลจากากรประชุมมีการเสนอให้ไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนการพัฒนาชมรมฯ ต่อไป โดยกำหนดไปศึกษาดูงานในวันที่ 20 มิ.ย.61 ณ เทศบาลตำบลเขาเจียก และ รพสต.บ้านควนมะพร้าว


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : นำแกนนำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน อสม. และผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูง อายุที่เข้มแข็ง ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 10/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 18,298 บาท   ผู้รับบริการ : 55 คน

นำตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อสม. และผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน จำนวน 5 หมู่บ้าน และ จนท.สาธารณสุข รวม 55 คน ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เช้า (8.00-12.00 น.) ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ บ่าย (13.00-16.00 น) ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้เห็นและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของ นร.รร.ผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ได้รับฟังการบรรยายกิจกรรม แนวทางการพัฒนาชมรม ระเบียบต่างๆ ของชมรม ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความยั่งยืนของชมรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมอง การดูแลสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สุงอายุทั้ง 2 แห่ง 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสอบถาม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านพร้าว ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 10/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 784 บาท   ผู้รับบริการ : 250 คน

ผลการดำเนินงาน

นิสิตลงสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุของ หมู่ 3 และ หมู่ 8 ตำบลบ้านพร้าว  จำนวน 250 คน


ปัญหา/อุปสรรค : ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไม่อยู่บ้าน ณ วันที่สำรวจ
แนวทางแก้ไข : ไปสำรวจอีกในวันอื่น แต่ก็มีบ้างที่ไม่เจอเลย เช่น ไปทำธุระต่างจังหวัด

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผนงานและโครงการของชมรมผู้สูงอา ยุฯ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 11/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 2,450 บาท   ผู้รับบริการ : 31 คน

ผลการดำเนินงาน

-มีแกนนำผู้สูงอายุ อสม.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 คน 

-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความประทับใจ จากการศึกษาดูงาน 

-วิทยากร และสมาชิกที่เข้ารร่วมประชุม เสนอให้เริ่มต้นจาก

 1.สรรหา/เสนอชื่อ คณะกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุฯ จาก ผู้สูงอายุที่สนใจ และได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว หรือคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุชุดเดิมบางท่าน ที่ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง และดึง อสม. เข้ามาร่วมด้วย จึงได้ให้ประชุมย่อยแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเสนอรายชื่อ หมู่บ้านละ 5 คน โดยแต่ละหมู่บ้านควรจะประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 3 คน และ อสม. 2 คน รวมได้รายชื่อมาทั้ง 25 คนแล้ว

2.ให้จัดประชุม คณะกรรมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ในอังคารที่ 17 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. เพื่อให้มีการสรุปงาน รับทราบหลักการของชมรมฯ และแบ่งภาระหน้าที่ ตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดดังกล่าว 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 17/07/2561
ค่าใช้จ่าย : 657 บาท   ผู้รับบริการ : 33 คน

ผลการดำเนินงานเริ่มประชุมเวลา 13.00 น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 คน 

สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

1.1 ประธานชมรม

       นายวินัย บุญญาสะอาด (หมู่ 9)

1.2 รองประธานชมรม ประกอบไปด้วย 4 คน  

      นางเจียม ทองต้ง (หมู่ 8)

      นางวิมล ด้วงแก้ว (หมู่ 1)

      นางฉลวย วัตรุจีกฤต (หมู่ 3)

      นางพะยอม สงสุข (หมู่ 2)

1.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

      นางทวิพร สร้อยทอง

      นายศุภกร ทองเจริญ

1.4 เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิก

      นางสุคนธ์ พิทักษ์กิจ

      นางพรเพ็ญ เกื้อชู

1.5 ที่ปรึกษา 

      สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม

      ผอ.รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

     นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

     กำนันตำบลบ้านพร้าว

     รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

      ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

1.6 สมาชิกอีก 16 คน เป็นกรรมการ ชมรม

2.แผนงานกิจกรรมหลังจากนี้

     - รับสมัครสมาชิกชมรม

     - ร่างระเบียบชมรม และประชุมใหญ่สามัญสมาชิกชมรม

      - จัดกิจกรรมทำแผนของชมรม วันที่ 25-26 กค.61 (2 วัน 1 คืน) สถานที่ ต่างจังหวัด 

 

ปิดประชุม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปผลโครงการ เขียนรายงาน ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 04/10/2561
ค่าใช้จ่าย : 12,800 บาท   ผู้รับบริการ : 92 คน

ผลการดำเนินงาน

สำหรับการจัดกิจกรรม การประชุมสรุปผลโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในววันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นั้น มีกำหนดการดังนี้ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิด

โดย สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม (นายอำพล แก้วเกื้อ)

กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

นำเสนอผลการจัดโครงการ

นำเสนอโดย ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิทยากรกระบวนการ

๑.รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๒.ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรมอำลา และปิดการประชุม

             

ผลการจัดกิจกรรม มี อสม. และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุม 92 คน 

ได้มีการนำเสนอผลจากการพานิสิตลงศึกษาชุมชน การสำรวจข้อมูลด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น และการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุทั้งตำบล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำประชาคมเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุ นำมาสู่การจัดโครงการต่างๆ ในเดือนเมษายน ใน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อสม. จนท.สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทและความสำคัญของชมรมผู้สูงอายุ จึงได้พาแกนนำผู้สูงอายุและ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก และ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว ก่อนที่จะกลับมาประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และพาคณะกรรมการชมรมฯ ไปประชุมจัดทำแผนของชมรมที่ คีรีวงค์ อำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทำให้ได้ร่างแนวทางการรับสมัครสมาชิกชมรม ค่าธรรมเนียมสมาชิก กิจกรรมของชมรม ระเบียบของชมรม ก่อนที่จะนำร่างมาปรับแก้และนำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญคือ

1.ประกาศ รพสต.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ นับเป็นคณะกรรมการชุดแรกของชมรมฯ 

2.ระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ 

3.ใบสมัครสมาชืกชมรมฯ โดยกำหนดให้สมาชืกรอบแรกช่วงเดือนกันยายน หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กย.61 โดยให้คณะกรรมการชมรมฯ แต่ละหมู่บ้านเป็นผู้เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมฯ หมู่บ้านละไม่เกิน 20 คน เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกไม่มากเกินไปในช่วงเริ่มต้น

 

และได้วางแผรร่วมกันในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี หลังจากได้จำนวนสมาชิกชมรมฯ ที่แน่อนแล้ว โดยทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะนำนิสิตเข้าสำรวจปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่อีกครั้ง พร้อมทั้งสำรวจความต้องการ ความคาดหวังต่อชมรมฯ สำหรับใช้ในการพัฒนาชมรมต่อไปในปีงบประมาณถัดไป ทุกๆ ปี จนกว่าชมรมฯ จะเข้มแข็ง และยั่งยืน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำแผน/กิจกรรมของคณะกรรมการชมรมฯ ผู้รายงาน : ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช วันที่รายงาน : 03/10/2561
ค่าใช้จ่าย : 39,918 บาท   ผู้รับบริการ : 40 คน

ผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรม การประชุมจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561 ณ เพชรคีรีโฮมสเตย์ บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดการ ดังนี้

เวลา

กิจกรรม

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๐๖.๓๐

ออกเดินทางจาก รพสต.บ้านตลิ่งชัน

๐๘.๐๐ น.

เดินทางถึงที่พัก เพชรคีรี โฮมสเตย์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โดย นิสิตชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ

๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

วิทยากรกระบวนการ

1.นายอำพล แก้วเกื้อ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม

2.ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โดย นิสิตชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โดย นิสิตชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

วิทยากรกระบวนการ

1.นายอำพล แก้วเกื้อ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม

2.ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

กิจกรรมสันทนาการ

โดย นิสิตชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอันธยาศัย

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

เวลา

กิจกรรม

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๐๗.๓๐

รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน

วิทยากรกระบวนการ

1.นายอำพล แก้วเกื้อ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม

2.ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

-สรุปผลการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจัดกิจกรรม

๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

เดินทางกลับ

มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน และมีนิสิตโครงการรากแก้ว ม.ทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมอีก 12 คน รวมเป็น 40 คน

วิทยากร จัดกระบวนการจัดทำแผน/กิจกรรมของชมรม สลับกับการจัดกิจกรรมสันทนาการของนิสิตชมรมรากแก้วฯ เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ไม่รู้สึกเหนื่อยล้า หรือเบื่อหน่ายจนเกินไป โดยวิทยากรเน้นการจัดทำแผน/กิจกรรมของชมรมฯ โดยยึดหลัก 3 ก. คือ  กรรมการ กองทุน และ กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.กรรมการชมรมผู้สูงอายุฯ ได้มีการประชุมและจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดย รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน ได้จัดทำร่างคำสั่งเรียบร้อยแล้ว 

2.กองทุน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ จะต้องมีการจัดทำ กองทุน/บัญชีของชมรมฯ โดยรายรับมาจากค่าสมัครเข้าชมรม และค่าธรรมเนียมรายปีของสมาชิก รวมทั้งเงินที่ได้จากการบริจาคต่างๆ นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในชมรม สามารถของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนกิจกรรมและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกที่เป็นภาคีเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาชมรมให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีองค์กรดังต่อไปนี้

1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม)

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

5. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

6. อื่นๆ 

3. กิจกรรม คณะกรรมการชมรมฯ ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมต่างๆ ที่ควรจะจัดให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่

 • การประชุมทุกวันพุธ ของเดือน เพื่อปรึกษาและหาแนวทางปฏิบัติในการทำงานภายในชมรม
 • รูปแบบกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในชมรม
 • การออกกำลังกาย (รพ.สตบ้านตลิ่งชันหรือในหมู่บ้าน)
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • สร้างกลุ่มอาชีพเพื่อหารายได้
 • ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
 • เข้าวัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญเดือนละครั้ง
 • การนวดสมุนไพร
 • ฯลฯ

กระบวนการ/เงื่อนไขในการรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

จะต้องมีการรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุแล้ว  90% และผู้ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้หรือมีอายุระหว่าง 50-60 ปี อยู่ในอัตรา10%  ของสมาชิกทั้งหมด เพี่อให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

 1. ต้องให้คนในครอบครัวรับทราบและยินยอมให้สมัคร
 2. ค่าสมัคร จำนวน 100 บาท  โดยแบ่งเป็นเงินค่าสมัคร 50 บาทและเงินค่าบำรุง 50 บาท

** เงินค่าบำรุงจะต้องจ่ายทุกปีๆละ 50 บาท

แผนการดำเนินงานต่อไป

 1. เร่งออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 
 2. ประชุมพิจารณาระเบียบและข้อบังคับภายในชมรม ซึ่งได้รับการร่างระเบียบไว้แล้ว รอประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 11 ก.ย.61
 3. กำหนดปฏิทินกิจกรรมภายในชมรม
 4. รับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

 

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -