Avatar
23 เมษายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาธารณสุขศาสตร์
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0819592939
E-mail : SWORADET@GMAIL.COM
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ120,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ความสามารถและศักยภาพในการทำงานและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
2.เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215165981.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ70
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ70
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า