Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2561

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 116

ผศ.ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การแพทย์แผนไทย
เบอร์โทร :074693997
มือถือ 0866984155
E-mail : kusumarn.n@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ110,000
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บริการทางด้านการสาธารณสุข ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2) เพื่อใช้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านเวชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และเภสัชกรรมไทย ให้แก่นิสิตนิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
4) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษาภูมิปัญญา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712151650261.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 460 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4601081
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8592
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท110000110000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 110,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สรุปผลการดำเนินโครงการ
[1/10/2560-30/9/2561] | [1/10/2560-30/9/2561]
เริ่ม : 01/10/2560สิ้นสุด : 30/09/2561
เริ่ม : 01/10/2560
สิ้นสุด : 30/09/2561

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการดำเนินโครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 04/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 110,000 บาท   ผู้รับบริการ : 1081 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า