Avatar
18 สิงหาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 16 (young agricultural scientist camp)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 115

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0817674697
E-mail : bye1988@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ75,000งบประมาณที่ได้รับ37,500
วัตถุประสงค์1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรม (นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกษตร
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำวิจัยในด้านการสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงการ การทำวิจัย การเรียนรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนำเสอนผลงานได้
3) เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความคิดริเริ่มในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ไขปัญหา และแสวงหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171215164421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย40
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท37500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า