Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ “เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 14”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 114

นางพรทิพย์ บุญจุน
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074693996
มือถือ 0869637160
E-mail : patcharee_012@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ1,500,000งบประมาณที่ได้รับ300,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณะฯ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมการแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ อนุรักษ์ และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเกษตรแบบยั่งยืน
3.เพื่อสนับสนุน การส่งเสริมอาชีพและธุรกิจด้านการเกษตรให้เกษตรกรในประเทศสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าในเชิงคุณภาพได้ดีกว่าเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร นิสิต และนักวิชาการ
5.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712151638311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201943145271.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5000215406
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8078
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท300000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ75
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[24/8/2561-2/9/2561] |
2. การจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561“เกษตรแม่นยำ” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก เปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ป
[24/8/2561-2/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า