Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 113

ดร.ถาวร จันทโชติ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :
มือถือ 0850803987
E-mail : tjuntachote@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ1,160,240งบประมาณที่ได้รับ498,650
วัตถุประสงค์1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชน โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการแปรรูปอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรในการในไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้เกษตรกรรอบมหาวิทยาลัยทักษิณมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
(ยกเลิกกิจกรรมที่ 4 เกษตรหลังบ้าน งบประมาณ 110,350 บาท)
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712151631531.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 595 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย595375
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท609000411694
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8095
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า