Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 112

ผศ.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074693996
มือถือ 0813703198
E-mail : vilailak@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ30,000งบประมาณที่ได้รับ28,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP)
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตอาหารปลอดภัยตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อยกระดับคุณภาพอาหาร
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712151624181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201851111561.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3040
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8080
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2800028000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7073
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8095
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด เทคโนโลยีอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพ อาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรเกาะเต่าม.5 ต.เกาะเต่า
[27/12/2560-27/12/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า