Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 111

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ40,000งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนสุขภาพ ภายในครัวเรือนจากผักปลอดสารเคมี
2. เพื่อสร้างทัศนคติการใช้น้ำหมักและกากปุ๋ยชีวภาพจากระบบการหมักก๊าซชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
3. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712121517551.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019421022451.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5050
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8085
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2000020000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ2550
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 20,129ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านยวนยาง ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
[8/9/2561-10/9/2561] | [8/9/2561-10/9/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : โครงการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านยวนยาง ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 20,129 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

  โครงการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดินโดยการใช้น้ำทิ้งจากระบบหมักก๊าชชีวภาพ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจในชุมชนบ้านยวนยาง ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งเริ่มจากการจัดการอบรมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการบริโภคผักปลอดสารเคมี จากนั้นเป็นการถ่ายทอดทักษะปฏิบัติ ในการจัดทำแปลงปลูกผักไร้ดิน การเพาะเมล็ด การย้ายต้นกล้าลงแปลง การเตรียมสารละลายปุ๋ยเคมี การปลูกผักไร้ดิน และการดูแลรักษาผักไร้ดิน จากนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นการติดตามการเจริญเติบโตของผัก และการติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ พบว่า ผักมีการเจริญเติบโต ความแข็งแรง และรสชาติ เทียบเท่ากับผักไร้ดินที่ปลูกด้วยสารลายปุ๋ยเคมี ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 60 เห็นว่าการปลูกผักไร้ดินปลอดสารเคมียุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน ยังไม่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้จริงในครัวเรือน เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า