Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 111

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ40,000งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนสุขภาพ ภายในครัวเรือนจากผักปลอดสารเคมี
2. เพื่อสร้างทัศนคติการใช้น้ำหมักและกากปุ๋ยชีวภาพจากระบบการหมักก๊าซชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
3. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712121517551.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย150
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ95
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท20000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ60
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพ ณ ชุมชนบ้านยวนยาง ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
[8/9/2561-10/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า