Avatar
21 พฤษภาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ Pre-conference Workshop on Renewable on Renewable Energy-Based Power Plant Technology for Distributed Green Generation, Energy Storage and smart Grid Technologies (ยกเลิกโครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 110

รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0859000739
E-mail : jompob@yahoo.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ45,000
วัตถุประสงค์2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนังถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนและส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยสำหรับประเทศไทยต่อไป
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ201712121037171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย40
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท45000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า