Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 109

ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074693992
มือถือ 926948495
E-mail : sighanobody13@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ225,600งบประมาณที่ได้รับ137,600
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017128151431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท137600
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ "การผลิตข้าวอินทรีย์" ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
[9/5/2561-9/5/2561] |
2. อบรมปฏิบัติการการลดสารเคมีในนาข้าว การส่เสริม การนำนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชน ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
[10/9/2561-10/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า