Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 109

ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074693992
มือถือ 926948495
E-mail : sighanobody13@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ225,600งบประมาณที่ได้รับ137,600
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017128151431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019421015581.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท13760033691
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8595
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 33,691ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ "การผลิตข้าวอินทรีย์" ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
[9/5/2561-9/5/2561] | [9/5/2561-9/5/2561]

2. อบรมปฏิบัติการการลดสารเคมีในนาข้าว การส่เสริม การนำนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชน ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
[10/9/2561-10/9/2561] | [10/9/2561-10/9/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ "การผลิตข้าวอินทรีย์" ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 776 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

  ชุมชนตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ได้เชิญ ผศ.สุดสาคร เข้าร่วมกิจกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในฐานะนักวิชาการ ที่เคยทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอศรีบรรพต 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : อบรมปฏิบัติการการลดสารเคมีในนาข้าว การส่เสริม การนำนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชน ณ บ้านหน้าควน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 32,915 บาท   ผู้รับบริการ : 105 คน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเริ่มการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่ พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าไปดำเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชน และใน พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการกำหนดพื้นที่ตำบลตะแพน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการดำเนินการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการ และประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เพื่อลงพื้นที่ในการพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ปัญหาหลักประการหนึ่งที่ชุมชนเผชิญคือ การใช้สารเคมีในระบบการเกษตร เช่น การปลูกผัก การทำนา การปลูกยางพารา เป็นต้น ประกอบกับนโยบายของประเทศ ที่ต้องการให้ชุมชนขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจกสีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมการนำประเทศไปสู่เป้าหมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน โดยการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการมีสุขภาวะที่ดี มีความรู้และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี และสิ่งสำคัญที่สุด คือ ทำให้คนในชุมชนตะแพน มีสภาวะทีดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสาคร  สิงห์ทอง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรึกษา หารือกับ งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สังเคราะห์ข้อมูลปัญหา และมีการกำหนดกิจกรรม “การลดใช้สารเคมีในการเกษตร” ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านหน้าควน ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า