Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การประชุมวิชาการ International Conference on Algebra, Combinatorics and their Applications : ICACA

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 108

ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
เบอร์โทร :074-693972
มือถือ 0846906167
E-mail : c_sarapee@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ132,000
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วประเทศมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281452251.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท118800
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ติดต่อสถานและสำรวจพื้นที่ในการจัดงาน ณ จังหวัด กระบี่
[20/4/2561-22/4/2561] |
2. ประชุมหารือการจัดทำระบบเว็ปไซต์งาน
[20/4/2561-20/4/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า