Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การประชุมวิชาการ International Conference on Algebra, Combinatorics and their Applications : ICACA

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 108

ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ
เบอร์โทร :074-693972
มือถือ 0846906167
E-mail : c_sarapee@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ200,000งบประมาณที่ได้รับ132,000
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ นิสิต นักศึกษาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันทั่วประเทศมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281452251.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019431522541.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย20080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8089
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8067
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ8080
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท132000132000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8089
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 132,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ติดต่อสถานและสำรวจพื้นที่ในการจัดงาน ณ จังหวัด กระบี่
[20/4/2561-22/4/2561] | [14/7/2561-15/7/2561]

2. ประชุมหารือการจัดทำระบบเว็ปไซต์งาน
[20/4/2561-20/4/2561] | [10/7/2561-10/7/2561]

3. จัดกิจกรรม
[14/12/2561-15/12/2561] | [14/12/2561-15/12/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ติดต่อสถานและสำรวจพื้นที่ในการจัดงาน ณ จังหวัด กระบี่ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 2 คน

สำรวจและติดต่อสถานที่จัดงาน โรงแรมภายในจังหวัดกระบี่ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือการจัดทำระบบเว็ปไซต์งาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 15 คน

 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 132,000 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

    จากความสำเร็จของการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAG 2009 ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ จังหวัดภูเก็ต และ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAG 2017 ณ กรุงเทพมหานคร  ในปี 2018 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฏร์ธานี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติ ICAG 2018 ขึ้นในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรม มาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท กระบี่ ภายใต้แนวคิด “Applications of Algebra and Geometry to the Work of Teaching”  โดยให้ความสำคัญหลักทางการวิจัยสาขาวิชาพีชคณิต และเรขาคณิต ซึ่งทั้งสองสาขาวิชามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในหลาย ๆ ด้านของคณิตศาสตร์ และการประยุกต์กับทุกสาขาวิชา การแบ่งปันความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์เกิดขึ้นโดยผ่านการประชุมวิชาการ ICAG 2018 นี้  นักวิชาการ นักวิจัยนักศึกษา และครู อาจารย์ ร่วมกันขยายขอบเขตของความรู้พวกเขาด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในสาขาต่าง ๆ ของพีชคณิตเรขาคณิตและการใช้งานที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยกันมา ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเป็นแรงผลักดันใหม่สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะสร้างงานวิจัยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAG 2018 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561  ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน จากภายในประเทศ 31  คน ต่างประเทศ 16 คน มีบทความวิจัยร่วมนำเสนอจำนวน 26 บทความ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จพร้อมกับมิตรภาพ ความร่วมมือ ทั้งภายในสถาบันและภายนอก ก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านวิชาการต่อไป  


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า