Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ260,000งบประมาณที่ได้รับ189,400
วัตถุประสงค์1. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281438511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท189400
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า