Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 107

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ260,000งบประมาณที่ได้รับ189,400
วัตถุประสงค์1. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281438511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20194191757521.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8080
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ8080
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท189400126891
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8080
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 111,291ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การรับฟังโจทย์ปัญหาด้านบริการวิชาการที่ชุมชน ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเหลือโดยการนำ ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่ ชุมชน
[22/1/2561-22/1/2561] | [22/1/2561-22/1/2561]

2. การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ
[12/2/2561-12/2/2561] | [12/2/2561-12/2/2561]

3. 3.การเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืนปีที่ 2"
[20/8/2561-20/8/2561] | [20/8/2561-20/8/2561]

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในชุมชน
[18/8/2561-20/8/2561] | [18/8/2561-20/8/2561]

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ด้านพลังงานทดแทน และด้านแก๊สชีวภาพ
[24/8/2561-2/9/2561] | [24/8/2561-30/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การรับฟังโจทย์ปัญหาด้านบริการวิชาการที่ชุมชน ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเหลือโดยการนำ ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่ ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

       ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 3 และบ้านหน้าป่า ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อรับฟังโจทย์ปัญหาและความต้องการด้านบริการวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าช่วยเหลือโดยการนำความรู้และประสบการณ์ ถ่่ายทอดสู่ชุมชน 

      นายบุญเลิศ บุญฉิม ชาวบ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 3 และ นางพัน  ชาวบ้านหน้าป่า หมู่ที่ 8 มีความสนใจในการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน โดยมี ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง สังกัด สาขาวิชาเคมี อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ สังกัด สาขาวิชาเคมี และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเข้าดูแล  

     นายเชย ชาวบ้านหน้าป่า หมูที่ 8 มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดิน ในการปลูกผักสวนครัว และต้องการปลูกพลู พืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้จำหน่ายในการสร้างรายได้ระดับครัวเรือน โดยมี อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาและเข้าดูแล 

   


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 41,886 บาท   ผู้รับบริการ : 17 คน

        ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง ลงพื้นที่ให้ความรู้อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบแก๊สชีภาพ การใช้ประโยชน์จากเศษอาหารในครัวเรือน และฝึกปฏิบัติการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพให้ครัวเรือนนำร่องในชุมชนตำบลบ้านพร้าว  ได้แก่ นายบุญเลิศ บุญฉิม บ้านศาลาน้ำ ม.3 นางพันธ์ บ้านหน้าป่า ม.8 และ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่)โต ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 และตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพเศษอาหารในครัวเรือน พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบแก๊สชีวภาพที่ทำใช้ในครัวเรืองเบื้องต้น 

       โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบูรณาการระหว่างโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับ การเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 และ          รายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

  คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ น.ส.อัจฉรา  ขุนลึก และกลุ่มนิสิตอาสแก๊สชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพืันที่ในวันที่ 12 ก.พ. 2561 ณ บ้านนายบุญเลิศ บ้านศาลาน้ำ ม.3 บ้านนางพัน บ้านหน้าป่า ม.8 และ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่โต) บ้านหน้าป่า ม.8 สำรวจความต้องการและสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพด้วยเศษอาหารจากครัวเรือน 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156156936078343&id=623608342

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156156797363343&id=623608342


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : 3.การเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืนปีที่ 2" ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท   ผู้รับบริการ : 131 คน

   คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสวนาวิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืนปีที่ 2 โดยการนำของ อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   และมีชุมชนเครือข่ายด้านบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ ให้การดูแลเข้าร่วม อาทิ ชุมชนโคกม่วง จ.พัทลุง ชุมชนเขาป่าบอน จ.พัทลุง ชุมชนคลองทรายขาว จ.พัทลุง ชุมชนห้วยสำเภา จ.พัทลุง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 99 คน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 131 คน ในวันดังกล่าว มีหัวข้อเสวนา อาทิ การนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชุมชน โดย ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง ผศ.ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ ผศ.ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล ผศ.สุดสาคร  สิงห์ทอง ผศ.ดร.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม  การเสวนาถ่่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุทมชน ระหว่างเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มการจัดการขยะด้วยระบบแก๊สชีวภาพ 2)กลุ่มจัดการขยะด้วยระบบเผาปลอดควันพิษ 3)กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  4)กลุ่มเกษตรอินทรย์  

     อ.ดร.อุกฤษณ์  มุสิกพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี อ.ดร.ธนพันธุ์  ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 31,615 บาท   ผู้รับบริการ : 1000 คน

    วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสุขภาพน้ำและการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในชุมชน ร่วมกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฏา  คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และนายชนะ  จันทร์ฉ่ำ นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ โดยมีนักเรียนและครู จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้กว่า 1,000 คน 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ด้านพลังงานทดแทน และด้านแก๊สชีวภาพ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 7,790 บาท   ผู้รับบริการ : 4000 คน

  วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และสาธิตปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการของเสียด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพและการจดัการของเสียในครัวเรือน โดยมี อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง เป็นผู้ดูแลกิจกรรมดังกล่าวโดยเข้าร่วมจัดในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า