Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 107

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ260,000งบประมาณที่ได้รับ189,400
วัตถุประสงค์1. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281438511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย30
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท189400
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 41,886ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การรับฟังโจทย์ปัญหาด้านบริการวิชาการที่ชุมชน ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเหลือโดยการนำ ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่ ชุมชน
[22/1/2561-22/1/2561] | [22/1/2561-22/1/2561]

2. การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ
[12/2/2561-12/2/2561] | [12/2/2561-12/2/2561]

3. 3.การเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืนปีที่ 2"
[20/8/2561-20/8/2561] |
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ และการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในชุมชน
[18/8/2561-20/8/2561] |
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ด้านพลังงานทดแทน และด้านแก๊สชีวภาพ
[24/8/2561-2/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การรับฟังโจทย์ปัญหาด้านบริการวิชาการที่ชุมชน ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยเหลือโดยการนำ ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่ ชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

       ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 3 และบ้านหน้าป่า ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อรับฟังโจทย์ปัญหาและความต้องการด้านบริการวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าช่วยเหลือโดยการนำความรู้และประสบการณ์ ถ่่ายทอดสู่ชุมชน 

      นายบุญเลิศ บุญฉิม ชาวบ้านศาลาน้ำ หมู่ที่ 3 และ นางพัน  ชาวบ้านหน้าป่า หมู่ที่ 8 มีความสนใจในการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน โดยมี ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง สังกัด สาขาวิชาเคมี อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ สังกัด สาขาวิชาเคมี และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเข้าดูแล  

     นายเชย ชาวบ้านหน้าป่า หมูที่ 8 มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดิน ในการปลูกผักสวนครัว และต้องการปลูกพลู พืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้จำหน่ายในการสร้างรายได้ระดับครัวเรือน โดยมี อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ปรึกษาและเข้าดูแล 

   


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 41,886 บาท   ผู้รับบริการ : 17 คน

        ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ และ อ.ดร.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง ลงพื้นที่ให้ความรู้อบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำระบบแก๊สชีภาพ การใช้ประโยชน์จากเศษอาหารในครัวเรือน และฝึกปฏิบัติการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพให้ครัวเรือนนำร่องในชุมชนตำบลบ้านพร้าว  ได้แก่ นายบุญเลิศ บุญฉิม บ้านศาลาน้ำ ม.3 นางพันธ์ บ้านหน้าป่า ม.8 และ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่)โต ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 และตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพเศษอาหารในครัวเรือน พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบแก๊สชีวภาพที่ทำใช้ในครัวเรืองเบื้องต้น 

       โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบูรณาการระหว่างโครงการบริการวิชาการ ร่วมกับ การเรียนการสอนในรายวิชา รายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 และ          รายวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วย เศษอาหารจากครัวเรือน และประเมินสภาพพื้นที่การ ทำระบบแก๊สชีวภาพ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

  คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ น.ส.อัจฉรา  ขุนลึก และกลุ่มนิสิตอาสแก๊สชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ลงพืันที่ในวันที่ 12 ก.พ. 2561 ณ บ้านนายบุญเลิศ บ้านศาลาน้ำ ม.3 บ้านนางพัน บ้านหน้าป่า ม.8 และ บ้านผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่โต) บ้านหน้าป่า ม.8 สำรวจความต้องการและสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพด้วยเศษอาหารจากครัวเรือน 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156156936078343&id=623608342

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156156797363343&id=623608342


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า