Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 106

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ267,550งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำไปใช้ประโยชน์
2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนและ
3.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปริมาณขยะสถานประกอบการโรงแรมและที่พักในเขตเทศบาล
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281429331.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 16,475ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การอบรมปฏิบัติการการจัดการและคัดแยกขยะใน โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
[21/2/2561-21/2/2561] | [21/2/2561-21/2/2561]

2. การประชุมหารือกับกลุ่มสภานักเรียนและครู โรงเรียน นิคมควนขนุนวิทยา
[20/6/2561-20/6/2561] |
3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อบำบัดนำเสียจากการ เลี้ยงสุกร ที่เกิดจากความเดือดร้อนของชุมชนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
[2/8/2561-27/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการการจัดการและคัดแยกขยะใน โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 16,475 บาท   ผู้รับบริการ : 153 คน

            คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานข่อย จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการการจัดการและการคัดแยกขยะในโรงเรียน ในวันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 149 คนเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อกิจกรรมดังนี้ การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน การฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ วิทยากรโดย อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ อ.ดร.พีรนาฏ  คิดดี และ ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม 

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบูรณาการระหว่างโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการเรียนการสอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   รายวิชา อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   รายวิชา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156184141128343&id=623608342

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า