Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 106

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ267,550งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำไปใช้ประโยชน์
2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียนและ
3.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปริมาณขยะสถานประกอบการโรงแรมและที่พักในเขตเทศบาล
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281429331.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20193291745311.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท10000039136
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 39,136ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การอบรมปฏิบัติการการจัดการและคัดแยกขยะใน โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
[21/2/2561-21/2/2561] | [21/2/2561-21/2/2561]

2. การประชุมหารือกับกลุ่มสภานักเรียนและครู โรงเรียน นิคมควนขนุนวิทยา
[20/6/2561-20/6/2561] | [20/6/2561-20/6/2561]

3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อบำบัดนำเสียจากการ เลี้ยงสุกร ที่เกิดจากความเดือดร้อนของชุมชนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
[2/8/2561-27/9/2561] | [2/8/2561-25/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการการจัดการและคัดแยกขยะใน โรงเรียน ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 20/04/2561
ค่าใช้จ่าย : 16,475 บาท   ผู้รับบริการ : 153 คน

            คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานข่อย จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการการจัดการและการคัดแยกขยะในโรงเรียน ในวันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 149 คนเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อกิจกรรมดังนี้ การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน การฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ วิทยากรโดย อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ อ.ดร.พีรนาฏ  คิดดี และ ผศ.อานุช  คีรีรัฐนิคม 

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบูรณาการระหว่างโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการเรียนการสอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   รายวิชา อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   รายวิชา พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10156184141128343&id=623608342

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การประชุมหารือกับกลุ่มสภานักเรียนและครู โรงเรียน นิคมควนขนุนวิทยา ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 29/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 5,051 บาท   ผู้รับบริการ : 152 คน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการนำของ อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ และ อ.ดร.พีรนาฏ  คิดดี ได้จัดประชุมเพื่อติดติดตามความก้าวหน้าการคัดแยกขยะในโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง สำหรับเป็นการขยายผลการรับรู้และกระตุ้นให้ครู และนักเรียนได้ตระหนักและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชุน โดยครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้ จากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนและครู ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนดังนี้ 1)การปลูกจิตสำนึกรณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียน 2)การคัดแยกขยะและประเภทขยะ 3)การเปลี่ยนขวดน้ำให้เป็นกระบอกน้ำ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อบำบัดนำเสียจากการ เลี้ยงสุกร ที่เกิดจากความเดือดร้อนของชุมชนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 17,610 บาท   ผู้รับบริการ : 4 คน

  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความต้องการของสำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ขอความอนุเคราะห์ให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำของบ่อบำนัดนำเสียจากการเลี้ยงสุกร ของนางสุพร  หมอขาว เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุกร บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 8 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนและเทศบาลเข้าพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บ่อบำบัดน้ำเสีย(บ่อพัก)ที่ 3 บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารโรงเลี้ยงสุกร ซึ่งมีแนวเขตติดกับที่ดินของผู้เสียหาย ปรากฏการซึมของน้ำในบ่อนำเสียดังกล่าว ไหลเข้าไปยังคูน้ำ ในพื้นที่สวนยางพารา ทำให้ผู้เสียหายสันนิษฐานว่า เป็นสาเหตุทำให้ต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำยาน้อยกว่าปกติ และอาจไหลต่อไปยังทางน้ำสาธารณะส่งผลให้เกิดเดือดร้อนและสร้างความเสียหายต่อประชานในหมู่บ้านดังกล่าว

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นักวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการนำของอาจารย์ ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.พีรนาฏ  คิดดี ร่วมกับ งานบริการวิชาการและจัดหารายได้คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานเทศบาลตำบลพนางตุงลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยมีนางสุพร  หมอขาว เจ้าของฟาร์ม เป็นผู้นำลงพื้นที่และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิทยาศาสตร์ รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำตัวอย่างในการลงพื้นที่สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำต่อไป เบื้องต้น นักวิทยาศาสตร์ ต้องมีการดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ แต่ในเวลาต่อมา ในพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกซึ่งประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ ทำให้การเก็บตัวอย่างน้ำเป็นที่ได้ทำให้การตรวจวัดคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้การเก็บตัวอย่างต้องเลื่อนเวลาไปดำเนินการใหม่ทั้งหมดใน ปี พ.ศ.2562


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า