Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 105

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ240,000งบประมาณที่ได้รับ223,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมประกวด/แข่งขัน การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย นิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับผู้เรียนในภาคใต้ตอนล่าง

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281424361.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019381122131.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. โรงเรียนบ้านโคกลาง จ.กระบี่ | | :
1. โรงรียนบ้านหนองชวด จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนบ้านนาเกลือ จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนบ้านวังหิน จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดราฎร์ประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมรา | | :
1. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านถ้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านลำหัก จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านปบายเส จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวังหินวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส | | :
1. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนพิมานวิทย์ จ.นราธิวาส | | :
1. โรงเรียนทุ่งยางเปล(เทศบาลอนุสรณ์) จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวัดแตะ(ปาลานุเคราะห์) จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านห้วยกรวด จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านใสอ้อย จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนดอนศาลานำ จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวีนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) จ.สงขลา | | :
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา | | :
1. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จ.สตูล | | :
1. โรงเรียนตะแพนพิทยาคม | | :
149
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. โรงเรียนบ้านโคกลาง จ.กระบี่ | | :
1. โรงรียนบ้านหนองชวด จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนบ้านนาเกลือ จ.ตรัง | | :
1. โรงเรียนบ้านวังหิน จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดราฎร์ประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมรา | | :
1. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านถ้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านลำหัก จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านปบายเส จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวังหินวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนวัดควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช | | :
1. โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส | | :
1. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนพิมานวิทย์ จ.นราธิวาส | | :
1. โรงเรียนทุ่งยางเปล(เทศบาลอนุสรณ์) จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวัดแตะ(ปาลานุเคราะห์) จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านห้วยกรวด จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านใสอ้อย จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนดอนศาลานำ จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนวีนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง | | :
1. โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) จ.สงขลา | | :
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา | | :
1. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จ.สตูล | | :
1. โรงเรียนตะแพนพิทยาคม | | :
4567
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50004567
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8095
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท223000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 223,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขัน และประกวดสำหรับเยาวชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
[2/7/2561-2/7/2561] | [2/7/2561-2/7/2561]

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
[20/7/2561-20/7/2561] | [20/7/2561-3/8/2561]

3. ประชุมคณะกรรมการฯจัดเตรียมงาน ครั้งที่ 1
[18/6/2561-18/6/2561] | [18/6/2561-18/6/2561]

4. ประชุมคณะกรรมการฯจัดเตรียมงาน ครั้งที่ 2
[3/8/2561-3/8/2561] | [3/8/2561-3/8/2561]

5. ประชุมคณะกรรมการฯติดตามความก้าวหน้าในการจัด เตรียมงานฯ ครั้งที่ 3
[14/8/2561-14/8/2561] | [14/8/2561-14/8/2561]

6. จัดกิจกรรม
[18/8/2561-18/8/2561] | [18/8/2561-20/8/2561]

7. ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดงาน
[24/9/2561-24/9/2561] | [24/9/2561-24/9/2561]

8. ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับ กระทรวง วิทยาศาสตร์
[21/9/2561-21/9/2561] | [19/10/2561-19/10/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขัน และประกวดสำหรับเยาวชน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง อาทิ คณะกรรมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์  คณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะกรรมการดเนินงานกิจกรรมเสวนา "วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนปีที่ 2" เป็นต้น 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการฯจัดเตรียมงาน ครั้งที่ 1 ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการฯจัดเตรียมงาน ครั้งที่ 2 ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการฯติดตามความก้าวหน้าในการจัด เตรียมงานฯ ครั้งที่ 3 ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 223,000 บาท   ผู้รับบริการ : 4567 คน

   รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม และเศรษฐกิจ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และกระตุ้นประชาชนและเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคใต้ รวม 14 จังหวัดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งนี้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมเยาวชน 5 กิจกรรม ภาคใต้ 14 จังหวัดระดับประถมศึกษา ได้แก่ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อยทางวิทยาศาสตร์ โดยจะส่งผลการประกวดและแข่งขันของเยาวชนที่ชนะเลิศให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” การแข่งขันทักษะเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา เช่น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการโครงการ GLOBE STEM รวมทั้ง การเสวนา “วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน ปีที่ 2”เป็นต้น โดยการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นการนำเสนอบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสร้างคุณค่ารวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคที่พร้อมในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนผ่านโครงการบริการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมในงานดังกล่าว


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการจัดงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 20 คน

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับ กระทรวง วิทยาศาสตร์ ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 23/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ส่งรายงานผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบฟอร์ม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กำหนด)


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า