Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ240,000งบประมาณที่ได้รับ223,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมประกวด/แข่งขัน การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย นิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับผู้เรียนในภาคใต้ตอนล่าง

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281424361.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 5000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5000
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท179120
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า