Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ พัฒนาต้นแบบการจัดการขยะย่อยสลายได้แบบครบวงจรด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 104

อาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม
เบอร์โทร :074-693992
มือถือ 0917728352
E-mail : vikandat@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ149,900งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สามารถเดินระบบได้เต็มศักยภาพ
2. เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อการเดินระบบและการผลิตก๊าซของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและเป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยในการวางแผนการจัดการระบบต่อไป
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะย่อยสลายได้แบบครบวงจรด้วยระบบก๊าซชีวภาพ ให้แก่นิสิตและบุคคลภายนอกทั่วไป
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281416561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย150
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ95
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท120000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ95
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า