Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ ระยะที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 103

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ31,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะในการเพาะผัก แบบปลอดสารเคมี และต้นทุนต่ำไปสร้างหลักการพื้นฐานเชิงประจัก ในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการขยายผลสู่ชุมชนตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281038121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20189281251511.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8590
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท30000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ70
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 31,445ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของ น้ำ ระยะที่ 2
[17/8/2561-2/9/2561] | [17/8/2561-2/9/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของ น้ำ ระยะที่ 2 ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 31,445 บาท   ผู้รับบริการ : 10 คน

    ถ่ายทอดทักษะการใช้หลักการอุณหพลศาสตร์เคมี เช่น อัตรา การไหลของน้ำ ที่เหมาะสม ในการเพาะถั่วงอก ทำการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตร่วมเก็บข้อมูลระบบ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และติดตามผลให้แก่ชุมชนและโรงเรียน ร่วมประชุมหารือกับคนในชุมชนและผู้น าชุมชน พร้อมชี้แจงและสร้างข้อตกลงร่วมในการจัดท าระบบการเพาะถั่วงอก แบบน้ าไหลผ่าน ในครัวเรือน และโรงเรียนน าร่องของชุมชน โดยการประชุมชี้แจงแนวทาง และข้อตกลงในการลงทุน ร่วมประชุมหารือกับคนในชุมชนและผู้นำชุมชน พร้อมชี้แจงและสร้างข้อตกลงร่วมในการจัดทำระบบการเพาะถั่วงอก แบบนำไหลผ่าน ในครัวเรือน และโรงเรียนนำร่องของชุมชน โดยการประชุมชี้แจงแนวทาง และข้อตกลงในการลงทุน ร่วม


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า