Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ ระยะที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 103

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ31,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะในการเพาะผัก แบบปลอดสารเคมี และต้นทุนต่ำไปสร้างหลักการพื้นฐานเชิงประจัก ในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการขยายผลสู่ชุมชนตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281038121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20189281251511.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท30000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ70
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของ น้ำ ระยะที่ 2
[17/8/2561-2/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า