Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 102

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ70,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างกระบวนการในการถ่ายทอดเทคนิควิธีการออกแบบ การจัดทำระบบหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ให้สามารถได้รับก๊าซชีวภาพใช้การทดแทนก๊าซเพื่อการหุงต้ม ในระดับครัวเรือน
2.เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนพลังงานของครัวเรือนในชุมชน มีการสร้างช่างชุมชน ในการดูแลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างฐานพลังงานหุงต้ม ด้วยของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน และสร้างฐานความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281032321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201892895221.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 185 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย185
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท70000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ70
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมัก ก๊าซชีวภาพ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพัทลุง
[10/8/2561-27/8/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า