Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 102

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ80,000งบประมาณที่ได้รับ70,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างกระบวนการในการถ่ายทอดเทคนิควิธีการออกแบบ การจัดทำระบบหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ให้สามารถได้รับก๊าซชีวภาพใช้การทดแทนก๊าซเพื่อการหุงต้ม ในระดับครัวเรือน
2.เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนพลังงานของครัวเรือนในชุมชน มีการสร้างช่างชุมชน ในการดูแลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างฐานพลังงานหุงต้ม ด้วยของเสียอินทรีย์ในครัวเรือน และสร้างฐานความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171281032321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201892895221.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 185 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย185
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8590
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท70000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ70
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 70,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมัก ก๊าซชีวภาพ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพัทลุง
[10/8/2561-27/8/2561] | [15/8/2561-25/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมัก ก๊าซชีวภาพ พื้นที่ดำเนินการจังหวัดพัทลุง ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 70,000 บาท   ผู้รับบริการ : 10 คน

  ชี้แจงและสร้างแนวทางการจัดการเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเสียในครัวเรือน และรับฟังความเห็น รวมระดมความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ และข้อตกลงร่วมกันในการ ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาด พร้อมจัดตั้งทีมการประสานงานเพื่อด าเนินโครงการ และคัดเลือกครัวเรือน ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์

  ทำการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียและผลิตก๊าซชีวภาพให้แก่ผู้สนใจ เพื่อให้ได้เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดเก็บข้อมูลระบบ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน ใกล้เคียง รับสมัครครัวเรือนที่สนใจร่วมลงทุนกับพื้นที่ และทีมงานท าการวิเคราะห์และคัดเลือกครัวเรือน หรือชุมชนที่สนใจ จากข้อมูลการสมัคร และร่วมพูดคุย ประเด็นปัญหา และข้อมูลของเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร และจากครัวเรือน ผนวกกับการน าไปใช้งานซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางกายภาพ สภาพพื้นที่ วัตถุดิบ และความตั้งใจ ความเข้าใจ และ ความสนใจ และอัตราการใช้ก๊าซเพื่อการหุงต้ม รวมทั้งการยอมรับข้อตกลงร่วม

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดท าระบบหมักก๊าซชีวภาพร่วมกับเจ้าของครัวเรือน และติดตั้งระบบตาม ความเหมาะสม และติดตามผลการใช้งาน การดูแลรักษา หรือการซ่อมแซม ตามประเด็นปัญหา รวบรวมปัญหา และแนวทางที่ชุมชนใช้ในการแก้ไข ตามแนวทางชุมชน ผสมผสานกับการแนะน าของทีมวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และช่างชุมชน เพื่อเป็นการเสริมทักษะ ร่วมกับชุมชน “การสร้างช่างชุมชน” เพื่อให้มี การใช้งานได้ต่อเนื่อง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า