Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 101

ดร.นิสากร กล้าณรงค์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0812970303
E-mail : jklanarong@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ70,000งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการเรียนภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้
3. เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นกับโรงเรียนและองค์กรต่างๆในพื้นที่ภาคใต้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017126152191.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201810191430311.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4054
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8083
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท3500076736
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8095
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. วางแผนการดำเนินงาน
[2/10/2560-31/7/2561] |
เริ่ม : 02/10/2560สิ้นสุด : 31/07/2561
2. ประชาสัมพันธ์โครงการในโรงเรียนจังหวัดภาคใต้
[1/5/2561-31/7/2561] |
3. จัดค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9
[13/8/2561-15/8/2561] |
4. ประเมินโครงการ
[1/9/2561-30/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า