Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 100

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันตก
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0894681837
E-mail : Khanjitsaw@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ62,500งบประมาณที่ได้รับ23,800
วัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาศักยภาพฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็น
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภาษาอังกฤษในการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. เพื่อเพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261413451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท70000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า