Avatar
13 ธันวาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 1

นายอัฏฐพล เทพยา
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0857972309
E-mail : autta_decor@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ15,000
วัตถุประสงค์ 8.1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในชุมชน ได้พัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านการออกแบบ และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
8.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศักยภาพด้านวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8.3 เพื่อบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017782157301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
20
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย40
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท15000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า