Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 1

นายอัฏฐพล เทพยา
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :074317619
มือถือ 0857972309
E-mail : autta_decor@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ50,000งบประมาณที่ได้รับ15,000
วัตถุประสงค์ 8.1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในชุมชน ได้พัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านการออกแบบ และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
8.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศักยภาพด้านวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8.3 เพื่อบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017782157301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20193131041521.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4047
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9080
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท1500015000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9073
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9075
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 15,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน
[1/3/2561-30/6/2561] | [14/3/2561-14/3/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 47 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า