รายงานประจำปีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ ส่วนงาน/หน่วนงาน งบขอ งบรับ งบใช้ งบเหลือ%ใช้งบสถานะรายงานผู้รับบริการ(1)ความพึงพอใจ(6) การนำไปใช้ประโยชน์ (7)
1. โครงการการพัฒนาสามัตถิยะการอ่านออกเสียงภาษาไทย โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าการสอนศิลปะศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ 80,33552,000052,0000NA180|98|98|
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก100
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา50
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. นิสิต50
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1800
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ970
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ990
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร52,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์980
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ980
2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหลักสูตรและการสอน/คณะศึกษาศาสตร์ 800,000700,0000700,0000NA4011|100|100|
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก3645
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา366
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4,0110
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ1000
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ1000
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร700,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์1000
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ1000
3. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะพลศึกษาและสุขศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์ 134,000100,000100,000100,0000FN80|8080|9880|91
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก80
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา10
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ8080
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8089
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร100,000100,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8098
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8091
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ภาษาตะวันตก/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62,50023,800023,8000NA50|80|80|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ500
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ800
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด800
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร70,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ800
5. โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ภูมิศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70,00035,000035,0000NA40|5480|80|95
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4054
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8083
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด800
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร35,00076,736
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
6. โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะภูมิศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40,00030,00068,800-38,800229FN300|33480|8280|83
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ300334
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8083
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร68,8000
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8083
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8082
7. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าสำนักงานคณะ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,00095,000132,802-37,802140NA500|22480|8580|87
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก400
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ500224
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8086
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร95,00095,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8085
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8087
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สังคมศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 250,00045,00060,600-15,600135OG250|24180|7280|82
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ250241
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8075
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร45,00060,600
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8072
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8082
9. โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะนิติศาสตร์/คณะนิติศาสตร์60,00050,00050,00050,0000FN200|21580|10080|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ200215
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ80100
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร50,00050,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์80100
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ดุริยางคศาสตร์/คณะศิลปกรรมศาสตร์196,70050,00051,021-1,021102FN50|12090|8390|82
ประเภทผู้รับบริการ
1. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. บุคลากร10
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ50120
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8086
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8082
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร50,00051,021
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์9083
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ9082
11. การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ทัศนศิลป์/คณะศิลปกรรมศาสตร์50,00015,00015,00015,0000FN40|4790|7390|75
ประเภทผู้รับบริการ
1. ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. นิสิต20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. บุคลากร5
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4047
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ9080
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ90100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร15,00015,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์9073
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ9075
12. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 4 โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ดุริยางคศาสตร์/คณะศิลปกรรมศาสตร์91,70025,00025,00025,0000FN80|6080|8380|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ8060
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร25,00025,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8083
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
13. โครงการ พัฒนาต้นแบบการจัดการขยะย่อยสลายได้แบบครบวงจรด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม/คณะวิทยาศาสตร์ 149,900120,0000120,0000NA150|50|95|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1500
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ950
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ1000
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร120,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์500
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ950
14. โครงการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้เคมี/คณะวิทยาศาสตร์ 40,00020,00020,129-129101FN50|5025|5080|90
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ5050
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8085
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร20,00020,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์2550
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8090
15. โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพนโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม/คณะวิทยาศาสตร์ 225,600137,60033,691103,90924FN50|85|85|95
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ500
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8095
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด900
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร137,60033,691
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์850
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8595
16. โครงการ การประชุมวิชาการ International Conference on Algebra, Combinatorics and their Applications : ICACAโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะคณิตศาสตร์และสถิติ/คณะวิทยาศาสตร์ 200,000132,000132,000132,0000FN200|8080|8080|89
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ20080
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8089
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8067
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด8080
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร132,000132,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8089
17. โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม/คณะวิทยาศาสตร์ 260,000189,400111,29178,10959FN30|80|8080|80
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ300
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8080
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8080
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด8080
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร189,400126,891
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8080
18. โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าเคมี/คณะวิทยาศาสตร์ 80,00070,00070,00070,0000FN185|70|100|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1850
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8590
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ900
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร70,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์700
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ100100
19. โครงการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะเคมี/คณะวิทยาศาสตร์ 240,000223,000223,000223,0000FN5000|456780|9080|100
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก149
      1.1. โรงเรียนบ้านโคกลาง จ.กระบี่    [|]
      1.2. โรงรียนบ้านหนองชวด จ.ตรัง    [|]
      1.3. โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จ.ตรัง    [|]
      1.4. โรงเรียนบ้านนาเกลือ จ.ตรัง    [|]
      1.5. โรงเรียนบ้านวังหิน จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.6. โรงเรียนวัดราฎร์ประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมรา    [|]
      1.7. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.8. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.9. โรงเรียนบ้านถ้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.10. โรงเรียนวัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.11. โรงเรียนบ้านลำหัก จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.12. โรงเรียนบ้านปบายเส จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.13. โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.14. โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.15. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.16. โรงเรียนวังหินวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.17. โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.18. โรงเรียนวัดควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      1.19. โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส    [|]
      1.20. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง    [|]
      1.21. โรงเรียนพิมานวิทย์ จ.นราธิวาส    [|]
      1.22. โรงเรียนทุ่งยางเปล(เทศบาลอนุสรณ์) จ.พัทลุง    [|]
      1.23. โรงเรียนบ้้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 จ.พัทลุง    [|]
      1.24. โรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง    [|]
      1.25. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง    [|]
      1.26. โรงเรียนวัดแตะ(ปาลานุเคราะห์) จ.พัทลุง    [|]
      1.27. โรงเรียนบ้านห้วยกรวด จ.พัทลุง    [|]
      1.28. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง    [|]
      1.29. โรงเรียนบ้านใสอ้อย จ.พัทลุง    [|]
      1.30. โรงเรียนดอนศาลานำ จ.พัทลุง    [|]
      1.31. โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จ.พัทลุง    [|]
      1.32. โรงเรียนวีนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง    [|]
      1.33. โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) จ.สงขลา    [|]
      1.34. โรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา    [|]
      1.35. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จ.สตูล    [|]
      1.36. โรงเรียนตะแพนพิทยาคม    [|]
2. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก4567
      2.1. โรงเรียนบ้านโคกลาง จ.กระบี่    [|]
      2.2. โรงรียนบ้านหนองชวด จ.ตรัง    [|]
      2.3. โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จ.ตรัง    [|]
      2.4. โรงเรียนบ้านนาเกลือ จ.ตรัง    [|]
      2.5. โรงเรียนบ้านวังหิน จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.6. โรงเรียนวัดราฎร์ประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมรา    [|]
      2.7. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.8. โรงเรียนบ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.9. โรงเรียนบ้านถ้าตลอด จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.10. โรงเรียนวัดจิกพนม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.11. โรงเรียนบ้านลำหัก จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.12. โรงเรียนบ้านปบายเส จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.13. โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.14. โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.15. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.16. โรงเรียนวังหินวิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.17. โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.18. โรงเรียนวัดควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช    [|]
      2.19. โรงเรียนบ้านทุ่งคา จ.นราธิวาส    [|]
      2.20. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง    [|]
      2.21. โรงเรียนพิมานวิทย์ จ.นราธิวาส    [|]
      2.22. โรงเรียนทุ่งยางเปล(เทศบาลอนุสรณ์) จ.พัทลุง    [|]
      2.23. โรงเรียนบ้้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 จ.พัทลุง    [|]
      2.24. โรงเรียนวัดแหลมโตนด จ.พัทลุง    [|]
      2.25. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง    [|]
      2.26. โรงเรียนวัดแตะ(ปาลานุเคราะห์) จ.พัทลุง    [|]
      2.27. โรงเรียนบ้านห้วยกรวด จ.พัทลุง    [|]
      2.28. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง    [|]
      2.29. โรงเรียนบ้านใสอ้อย จ.พัทลุง    [|]
      2.30. โรงเรียนดอนศาลานำ จ.พัทลุง    [|]
      2.31. โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา จ.พัทลุง    [|]
      2.32. โรงเรียนวีนาทศึกษามูลนิธิ จ.พัทลุง    [|]
      2.33. โรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) จ.สงขลา    [|]
      2.34. โรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวัณวรี 2 สงขลา จ.สงขลา    [|]
      2.35. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จ.สตูล    [|]
      2.36. โรงเรียนตะแพนพิทยาคม    [|]
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ5,0004,567
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8095
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด900
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร223,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8090
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
20. โครงการการปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ ระยะที่ 2โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าเคมี/คณะวิทยาศาสตร์ 31,00030,00031,445-1,445105FN100|70|100|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1000
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8590
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ900
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร30,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์700
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ100100
21. โครงการการถ่ายทอดความรู้ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าเคมี/คณะวิทยาศาสตร์ 102,50065,00064,92080100FN150|41280|8080|80
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ150412
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8585
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร65,00065,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8080
22. โครงการการส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม/คณะวิทยาศาสตร์ 267,550100,00039,13660,86439FN300|80|9580|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3000
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8095
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด800
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร100,00039,136
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
23. โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 120,000100,00097,3482,65297FN50|80|80|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ500
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ800
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ700
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด700
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร100,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ800
24. โครงการการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2561โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะการแพทย์แผนไทย/คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 150,000110,000110,000110,0000FN460|1081100|90|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4601,081
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8592
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ850
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร110,000110,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์1000
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ90100
25. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP)โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 30,00028,000028,0000NA30|4070|7380|95
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3040
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8080
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร28,00028,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์7073
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
26. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 16 (young agricultural scientist camp)โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงานคณะ/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 75,00037,500037,5000NA40|6280|9080|95
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4062
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ9090
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ90100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร37,50037,500
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8090
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
27. โครงการ “เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 14” โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงานคณะ/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1,500,000300,0000300,0000NA5000|21540675|80|100
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ5,000215,406
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8078
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ1000
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร300,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์750
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
28. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1,160,240498,6500498,6500NA595|37580|8080|95
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ595375
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ9090
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร609,000411,694
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
29. โครงการเสริมสร้างกลไกการจัดการความรู้การบริหารจัดการน้ำ (คลองนาท่อม / คลองท่าแนะ / คลองป่าพะยอม)โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน500,000500,0000500,0000NA80|80|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
2. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร500,0000
3. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ800
30. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่ายโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ100,000100,00087,00013,00087OG830|1116100|8080|92
ประเภทผู้รับบริการ
1. เกษตรกร200
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก100
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา10
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
4. นิสิต500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5. บุคลากร20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ8301,116
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ100100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร100,000100,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์10080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8092
31. โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ100,00090,00014,34675,65416OG20|2480|8880|91
ประเภทผู้รับบริการ
1. เกษตรกร20
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ2024
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8588
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8590
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด85100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร90,00090,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8088
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8091
32. โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ200,000190,000161,00029,00085FN820|177480|9080|90
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ8201,774
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8588
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8595
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด85100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร190,000190,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8090
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8090
33. โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ300,000270,000134,057135,94350FN200|58080|8880|90
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ200580
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8587
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8595
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด85100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร270,000270,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8088
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8090
34. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ100,00080,00030,00050,00038OG100|8580|8880|87
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ10085
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8591
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8592
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด85100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร80,00080,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8088
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8087
35. โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (Thailand Research Expo 2018)โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนา500,000250,0000250,0000NA5000|600075|9380|93
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก2000
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา1000
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. พนักงานบริษัทเอกชน500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
4. ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก1000
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5. ผู้สูงอายุ500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
6. นิสิต500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
7. ประชาชนทั่วไป500
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ5,0006,000
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8594
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ90100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร250,000250,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์7593
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8093
36. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สถาบันวิจัยและพัฒนา1,000,000800,0000800,0000NA750|90480|8480|83
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก90
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา205
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. บุคลากร196
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
4. นิสิต413
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ750904
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8090
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ9095
4. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ9095
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร800,000800,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8084
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8083
37. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สำนักคอมพิวเตอร์51,80045,000045,0000NA55|5680|9580|97
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชนทั่วไป55
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ5556
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8097
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร45,00045,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8097
38. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 3โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักคอมพิวเตอร์41,0009,00009,0000NA30|2780|9280|94
ประเภทผู้รับบริการ
1. ประชาชนทั่วไป30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3027
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8094
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8090
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร9,0009,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8092
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8094
39. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักคอมพิวเตอร์28,20024,000024,0000NA30|1880|9580|96
ประเภทผู้รับบริการ
1. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3018
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8096
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร24,00023,270
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8096
40. โครงการYOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(สำหรับเยาวชน) รุ่นที่3โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักคอมพิวเตอร์28,2007,50007,5000NA30|3080|9580|95
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3030
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8089
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร7,5007,500
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8996
41. โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Designโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักคอมพิวเตอร์25,10011,50011,50011,5000FN30|3480|8980|88
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3034
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8087
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร11,50011,500
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8089
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8088
42. โครงการอบรมการจัดบรรณานุกรมด้ายโปรแกรม Zotero และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด40,00010,000010,0000NA40|4080|8780|92
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4040
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8095
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร10,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8087
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8092
43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อการวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด70,00040,00040,00040,0000OG30|3180|10080|100
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3031
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร40,00040,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์80100
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
44. โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด45,00030,000030,0000FN30|1380|8080|92
ประเภทผู้รับบริการ
1. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา30
      1.1. นางรัชดา แดงโกเมน  โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914  byada@hotmail.com[|]
      1.2. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294  arunratv@hotmail.com[|]
      1.3. นายสรรชัย สอนกชกร  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498  sonchai.s1975@yahoo.com[|]
      1.4. นางนฤมล อัศวเกศมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520  usawakesmanee@hotmail.com[|]
      1.5. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346  aksrawadee@hotmail.com[|]
      1.6. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09  [|]
      1.7. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์  โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429  uraivanjin@gmail.com[|]
      1.8. นางชนิกานต์ ชูจินดา  โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471  chanikan2514@gmail.com[|]
      1.9. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน  โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952  killermonkyhero509@gmail.com[|]
      1.10. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296  pumalaw@hotmail.com[|]
      1.11. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198  ratanapon_ja@hotmail.com[|]
      1.12. นายวสันติ์ สว่างวรรณ  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683  kongor10@hotmail.com[|]
      1.13. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393  tessaban2.school@gmail.com[|]
      1.14. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร  โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82  bunnarak14@hotmail.co.th[|]
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3013
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8093
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด100100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร30,00030,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8092
45. โครงการ ปั้นฝันสู่นักเขียน : เขียนอย่างไรให้เป็นเรื่องสั้นโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด75,00040,00040,00040,0000FN30|3580|9580|95
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก35
      1.1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด  -  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา[|]
      1.2. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล  -  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา[|]
      1.3. น.ส.เกตศราพร โชติทอง  -  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา[|]
      1.4. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร  โรงเรียนนิคมควนขนุน  -[|]
      1.5. น.ส.พรศิริ เรืองศรี  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  -[|]
      1.6. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย  โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม  -[|]
      1.7. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  -[|]
      1.8. ด.ญ.มานิตา พลด้วง  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  -[|]
      1.9. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  -[|]
      1.10. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  -[|]
      1.11. ด.ญ.ญาณิศา มาคง  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  [|]
      1.12. น.ส.บุญสิตา สงไข่  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  [|]
      1.13. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  [|]
      1.14. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.15. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.16. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.17. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.18. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.19. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.20. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.21. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.22. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.23. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.24. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.25. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.26. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.27. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.28. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.29. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.30. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.31. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.32. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  [|]
      1.33. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด  โรงเรียนควนขนุน  [|]
      1.34. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง  โรงเรียนสภาราชินี  [|]
      1.35. ด.ช.กวิน ชูทับ  โรงเรียนสตรีพัทลุง  [|]
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3035
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8093
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ8093
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร40,00040,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8095
46. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ ปี 2โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด80,00020,00020,00020,0000FN30|3480|9580|93
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก30
      1.1. เด็กชายณกร ชูทับ  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  [|]
      1.2. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
      1.3. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
      1.4. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.5. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.6. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.7. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.9. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.10. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.11. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.12. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.13. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.14. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.15. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.16. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.17. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.18. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.19. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.20. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.21. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.22. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.23. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      1.24. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.25. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.26. เด็กชายดาลิศ รอดมา  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.27. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.28. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.29. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.30. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.31. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.32. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.33. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      1.34. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
2. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก34
      2.1. เด็กชายณกร ชูทับ  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  [|]
      2.2. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
      2.3. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
      2.4. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.5. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.6. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.7. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.9. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.10. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.11. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.12. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.13. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.14. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.15. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.16. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.17. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.18. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.19. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.20. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.21. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.22. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.23. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์  โรงเรียนอารียาศึกษา  [|]
      2.24. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.25. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.26. เด็กชายดาลิศ รอดมา  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.27. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.28. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.29. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.30. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.31. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.32. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.33. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  [|]
      2.34. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  [|]
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3034
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร20,00020,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8093
47. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สำนักหอสมุด95,00050,00050,086-86100OG150|33180|10080|100
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก150
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก150
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ150331
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8097
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร50,00050,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์80100
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ80100
48. โครงการ ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้สำนักงาน/สำนักหอสมุด50,00020,00020,00020,0000FN30|1980|8080|86
ประเภทผู้รับบริการ
1. ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา30
      1.1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ  โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854  jvs_school@hotmail.com[|]
      1.2. นายชัยวัฒน์ สอนคง  โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665  jvs_school@hotmail.com[|]
      1.3. นางรัชดา แดงโกเมน  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914  byada@hotmail.com[|]
      1.4. นางไมตรี ทิพาพงศ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348  sonkkhla03@vec.mail.go.th[|]
      1.5. นางสาวศศิธร เย็นใจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202  sonkkhla03@vec.mail.go.th[|]
      1.6. นางนิศา ปานสี  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413  nnisa2237@gmail.com[|]
      1.7. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร  โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100  klubpetschool@gmail.com[|]
      1.8. นางสาวมนทิรา มามะ  โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531  pn_13@outlook.com[|]
      1.9. นางสาวกาญจนา ณะหนู  โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649  -[|]
      1.10. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946  arpaporn.meu@gmail.com[|]
      1.11. นางสมร พูนพนัง  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678  morn_08@hotmail.com[|]
      1.12. นายกันตพงศ์ พรหมมา  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650  kantapong2537@hotmail.com[|]
      1.13. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332  pacharin7332@gmail.com[|]
      1.14. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294  -[|]
      1.15. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์  ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค  tipmanee.k@rmutsv.ac.th[|]
      1.16. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878  kt_radomkit@hotmail.com[|]
      1.17. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393  tessaban2.school@gmail.com[|]
      1.18. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588  -[|]
2. ประชาชนทั่วไป30
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ3019
2. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
3. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
4. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร20,00020,000
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8086
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8080
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8086
49. โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง/สำนักงานวิทยาเขต90,00057,50062,650-5,150109FN40|6080|9180|90
ประเภทผู้รับบริการ
1. นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก40
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. เกษตรกร10
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3. บุคลากร5
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ4060
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ9092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ90100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด90100
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร57,50062,650
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8091
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8090
50. โครงการย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นถิ่นของแกนนำสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง/สำนักงานวิทยาเขต90,00063,000063,0000NA50|80|80|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ500
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ800
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร63,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ800
51. โครงการวัฒนธรรมการบริโภคผักเหนาะกับวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำป่าพะยอม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง/สำนักงานวิทยาเขต100,00053,000053,0000NA140|80|80|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1400
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ800
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ800
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด1000
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร53,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ800
52. โครงการพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่น ตามวิถีพอเพียง : บ้านท่ายูง ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง/สำนักงานวิทยาเขต90,00075,000075,0000NA120|80|90|
ประเภทผู้รับบริการ
    ไม่พบข้อมูลประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ1200
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ800
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ900
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด900
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร75,0000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์800
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ900
53. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagementรุ่นที่ 2 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะสำนักงาน/สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน400,120220,000214,3805,62097FN80|8080|9580|92
ประเภทผู้รับบริการ
1. นิสิต60
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
2. บุคลากร10
   ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าที่ทำได้
1. จำนวนผู้รับบริการ8080
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ8092
3. การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ80100
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด8080
5. การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร220,000220,000
6. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์8095
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการ8092