Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatar


ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

1. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
2. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด
4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)
5. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
7. โครงการเยาวชนนักออกแบบWeb Design
8. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 25 กันยายน 2560 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


  ประเภทจำนวนงบได้รับงบที่ใช้งบที่เหลือ%
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ดุริยางคศาสตร์6565,000000
     ทัศนศิลป์2235,000000
     ศิลปะการแสดง130,000000
     ศิลปะการออกแบบ00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด9830,000000
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตร์00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด00000
  คณะศึกษาศาสตร์
     เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา00000
     ประเมินผลและวิจัย00000
     หลักสูตรและการสอน00000
     จิตวิทยา00000
     พลศึกษาและสุขศึกษา1125,000000
     การบริหารการศึกษา00000
     การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์1800,000000
     การสอนศิลปะศาสตร์00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด2925,000000
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์00000
     ภาษาไทย1100,000000
     ภาษาตะวันตก147,500000
     ภูมิศาสตร์170,000000
     สังคมศาสตร์190,000000
     รัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์00000
     ภาษาตะวันออก00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด4307,500000
  คณะวิทยาศาสตร์
     ฟิสิกส์3210,000000
     เคมี4197,000107,00090,00054
     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ00000
     คณิตศาสตร์และสถิติ00000
     ชีววิทยา00000
     วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิงแวดล้อม00000
     วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน00000
     สำนักงานคณะ2370,000369,547453100
  รวมทั้งหมด9777,000476,54790,45361
  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร2200,000000
     สัตวศาสตร์175,000000
     พืชศาสตร์3180,000000
     สำนักงานคณะ2675,00075,000600,00011
  รวมทั้งหมด81,130,00075,000600,0007
  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
     สาธารณสุขศาสตร์00000
     สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม00000
     วิทยาศาสตร์การกีฬา00000
     การแพทย์แผนไทย00000
     สำนักงานคณะ1450,000000
  รวมทั้งหมด1450,000000
  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
     บริหารธุรกิจ00000
     บัญชี00000
     เศรษฐศาสตร์00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด00000
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมพลังงาน00000
     วิศกรรมแมคคาทรอนิกส์00000
     วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์00000
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด00000
  คณะพยาบาลศาสตร์
     สำนักงานคณะ00000
  รวมทั้งหมด00000
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
     สำนักงาน21,100,000000
  รวมทั้งหมด21,100,000000
  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
     สำนักงาน2515,000000
  รวมทั้งหมด2515,000000
  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
     สำนักงาน3600,000000
  รวมทั้งหมด3600,000000
  สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์
     สำนักงาน00000
  รวมทั้งหมด00000
  สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
     สำนักงาน2361,000000
  รวมทั้งหมด2361,000000
  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)
     สำนักงาน00000
  รวมทั้งหมด00000
  วิทยาลัยนานาชาติ (International College)
     สำนักงาน00000
  รวมทั้งหมด00000
  สำนักงานมหาวิทยาลัย
     ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล00000
     ฝ่ายแผนงาน00000
     ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน00000
     ฝ่ายวิชาการ 00000
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา00000
     ฝ่ายตรวจสอบภายใน00000
     งานวิเทศสัมพันธ์00000
  รวมทั้งหมด00000
  สำนักงานวิทยาเขต
     ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 00000
     ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง4537,500000
  รวมทั้งหมด4537,500000
  สำนักหอสมุด
     สำนักงาน3130,000107,09922,90182
  รวมทั้งหมด3130,000107,09922,90182
  สำนักคอมพิวเตอร์
     สำนักงาน356,000000
  รวมทั้งหมด356,000000
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
     สำนักงาน3345,000000
  รวมทั้งหมด3345,000000


  Avatar

  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2560


  ชื่อโครงการงบของบรับงบใช้งบเหลือ%ใช้งบสถานะรายงานผู้รับบริการ(1)ความพึงพอใจ(6) การนำไปใช้ประโยชน์ (7)
  1. โครงการ“Thaksin Philharmonic” Workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 4(5)150,000150,0000150,0000NA
  2. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14(16)219,900120,0000120,0000NA
  3. โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ครั้งที่ 9(17)255,000110,0000110,0000NA
  4. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน (18)44,20030,000030,0000NA
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3(19)127,40050,000050,0000FN50|
  6. โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป(20)50,00035,000035,0000NA
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด(22)200,000100,0000100,0000NA
  8. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 18)(23)211,700125,0000125,0000NA
  9. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 10)(24)1,030,000800,0000800,0000NA
  10. โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 8(25)95,04070,000070,0000FN
  11. โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้า และดิน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน(28)421,310355,0000355,0000FN
  12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”(29)56,92047,500047,5000NA
  13. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ (ครั้งที่ 7)(30)180,00090,000090,0000NA
  14. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10(31)125,000100,0000100,0000NA
  15. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)(32)300,000250,000250,000250,0000FN
  16. โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากอาหารกลางวัน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน(33)90,00070,00070,00070,0000OG
  17. โครงการถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ(34)46,00037,00037,00037,0000OG
  18. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินศักยภาพทรัพยากรลมด้วยการจำลองแบบการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Training Workshop on Wind Resource Assessment using Computational Fluid Dynamics Wind Flow(35)75,00045,000045,0000NA
  19. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย(Training Workshop on Applications of Microcontroller for Scientific Project in High School)(36)90,40065,000065,0000NA
  20. โครงการ The 1st Symposium on WRF Modeling and Applications in Disaster, Air Quality and Renewable Energy(37)150,000100,0000100,0000NA
  21. โครงการ การเพิ่มมูลค่าเศษผงถ่านเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านครัวเรือน(38)90,00050,000050,0000NA
  22. โครงการ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ(39)75,00040,000040,0000NA
  23. โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 (40)163,000120,000119,547453100OG
  24. โครงการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13(41)1,000,000600,0000600,0000NA
  25. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (young agricultural scientist camp)(42)174,30075,00075,00075,0000FN
  26. โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย(43)113,06080,000080,0000NA
  27. โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน(44)186,000100,0000100,0000NA
  28. โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย(45)43,04035,000035,0000NA
  29. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง(46)300,000100,0000100,0000NA
  30. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(47)2,436,00075,000075,0000NA
  31. โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (48)922,220450,0000450,0000NA
  32. โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา(49)82,40065,000065,0000NA
  33. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 27)(50)1,500,000800,0000800,0000NA
  34. โครงการ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอ ผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (51)500,000300,0000300,0000NA
  35. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)(52)25,00015,000015,0000NA
  36. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์(53)41,00018,000018,0000NA
  37. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ(55)78,00040,00040,00040,0000FN30|37
  38. IT Librarian Junior(56)25,50020,00020,00020,0000FN40|33
  39. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง(57)127,70070,00047,09922,90167OG200|200
  40. โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ(58)149,09080,000080,0000OG800|1000
  41. โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคใต้ร่วมกับชุมชน (59)136,000100,0000100,0000NA
  42. โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่ (ปรับจากโครงการลำดับที่ 54 และ 58 บูรณาการเป็น 1 โครงการ)(61)210,000160,0000160,0000NA
  43. โครงการการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชุมชนชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุง เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว(62)202,520150,0000150,0000NA
  44. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้(63)208,740100,0000100,0000NA
  45. ชุดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (64)535,200350,0000350,0000NA
  46. ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)(65)100,00075,000075,0000NA
  47. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง(66)263,000185,0000185,0000NA
  48. โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)(67)123,00097,500097,5000NA
  49. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง(68)222,915180,0000180,0000NA
  50. โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement(69)344,110211,0000211,0000NA
  51. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน(70)305,000150,0000150,0000NA

  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการตามประเภท


  ประเภทจำนวน
  กลุ่มที่ 1 โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของหน่2
  กลุ่มที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
  กลุ่มที่ 3 โครงการบริการวิชาการที่ถ่ายทอดด้านวิทยาการและเทคโนโลยีจากผลงานการศึกษาวิจัย/สร้างสรรค์0
  กลุ่มที่ 4 โครงการชุมชนต้นแบบ 0
  กลุ่มที่ 5 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่0
  โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า0
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา1
  ภาษาและวัฒนธรรม3
  อุตสาหกรรมการเกษตร0
  พลังงานทางเลือก3
  สุขภาวะชุมชน/คุณภาพชุมชน1
  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่2
  โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ0
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไม่รวมโครงการ ตชด.)3
  การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่5
  โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้30
  โครงการบประมาณสูง/โครงการสร้างภาพลักษณ์6