Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2562

1. ปั้นฝันสู่นักเขียน : นักอยากเขียน[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
2. โครงการ : การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)[รานี ซุ่นเซ่ง]
3. โครงจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อพ.สธ.มทษ.)[ชาญณรงค์ คงทน]
4. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตสู่จินตนาการ ปี 3[ธมลวรรณ ขุนไพชิต]
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
6. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)[กฤษฎา คงหนู]
7. โครงการ เยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่2[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
8. โครงการเยาวชนนักไอที[กนกวรรณ จินดามณี]


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • ธนพล อยู่เย็น
 • สุปานดี มณีโลกย์
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กำชัย ตันติกาพงศ์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • เกษร อินทนะนก
 • เกษร อินทนะนก
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • ขวัญใจ นิ่มดวง
 • ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 • คัชชา ศิริรัตนพันธ์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
 • ชญาดา พันธุรัตน์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชวนพิศ ชุมคง
 • ชาญณรงค์ คงทน
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
 • ตั้ม บุญรอด
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นันทิยา พนมจันทร์
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปริศนา วงค์ล้อม
 • ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน กฤษณรมย์
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พนิตา สุมานะตระกูล
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
 • พันธุรัตน์
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • ภานุวัฒน์ มานพ
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มาริสา​ ศรีสำราญ
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชกฤต ภานุอัครโชติ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา เทพประดิษฐ์
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี ซุ่นเซ่ง
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ ทองสุข
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิวัฒน์ ฤทธิมา
 • วิสิทธิ์ บุญชุม
 • ศราวุธ อินทราพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สมัคร แก้วสุกแสง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • สุภาพร เมฆสวี
 • สุภาพร สมรูป
 • สุวิมล จุงจิตร์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 18 สิงหาคม 2562 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 122 Views
  01/07/2561

  ข้อดี ข้อเสียของระบบ TSUEnT


  ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2560 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพืิ่มสังคม หรือ TSUEnT เพื่อให้เป็นระบบบริการจัดการโครงการ Project Management ที่สามารถติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตอบโจทย์ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร จากการใช้งานมากว่า 1 ปี ทางผู้รับผิดชอบได้ทำการสำรวจฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของระบบดังกล่าว ดังนี้

  ข้อดี

  1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านบริการวิชาการของมหาลัย
  2. ติดตามโครงการและจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ

  ข้อเสีย

  1. ยกเลิกระบบการกำหนดเวลาของการกรอกข้อมูล
  2. ควรมีผู้ดูแลระบบที่สามารถแกปัญหาได้ตลอดเวลา
  3. ควรมีคู่มือการใช้งาน
  4. ควรมีระบบเดียวในการกรอกข้อมูลบริการวิชาการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดึงข้อมูลในระบบไปใช้งานได้ 
  5. ไม่ควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลหลายครั้ง
  6. ควรให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจระบบร่วมกัน

  รายละเอียดทั้งหมด


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 05/07/2561

  สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและ การใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 2 ก.ค.61 ดังนี้

  1. การกำหนดเวลาการใช้ระบบน้อยเกินไป 
  2. ควรแก้ไขการพิมพ์ข้อมูลผิดในเมนูต่าง ๆ ได้ด้วยตัวผู้ใช้ระบบเอง ในส่วนของคณะส่วนงานบุคลากรที่รับผิดชอบในคณะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของโครงการได้ในกรณีที่กรอกข้อมูลผิดพลาด 
  3. การใส่ตัวเลขผลการดำเนินงานควรกำหนดให้ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง 
  4. ควรเพิ่มเนื้อที่ในการอัพโหลดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  5. การกำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย 
  ปัญหาคือผู้ใช้ลืมรหัส  อาจแก้ปัญหาโดยใช้ QR Code Login  
  6. การอัพโหลดข้อมูลโครงการระหว่างปีงบประมาณ  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการไปจากโครงการเดิม (การเปลี่ยนโครงการใหม่แทนโครงการเดิม) 
  7. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่กรอกในระบบมีรายละเอียดมากเกินไป  อาจเปลี่ยนเป็นการอัพโหลด  
  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
  - การกรอกข้อมูลรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบตำแหน่งของผู้รับบริการ การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ เช่น เพื่อประโยชน์ในการการติดตามและประเมินผล  เพื่อให้ทราบความพึงพอใจ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ 
  การเก็บข้อมูลผู้รับบริการ  อาจดำเนินโดย 
  - การลงทะเบียนออนไลน์  โดยมี QR Code 
  - ใช้ Google From ในการประเมินผล  โดยส่วนแรกเป็นแบบสอบถามกลางระดับมหาวิทยาลัย และส่วนที่สองเป็นคำถามเฉพาะของส่วนงาน  (ซึ่งต้องร่วมกันออกแบบต่อไป)
  8. การเพิ่มเมนูโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการจากงบประมาณภายนอก

  ท่านใดจะเพิ่มเติม ก็สามารถเสนอได้นะครับ..