Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2561

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้[พันธุรัตน์]
2. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11[ภานุวัฒน์ มานพ]
3. โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)[ภานุวัฒน์ มานพ]
4. โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9[ภานุวัฒน์ มานพ]
5. โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ[อัจฉรา ขุนลึก]
6. โครงการการปลูกถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ ระยะที่ 2[อัจฉรา ขุนลึก]
7. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต (GMP)[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
8. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 16 (young agricultural scientist camp)[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
9. โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)[ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์]
10. โครงการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ (Thailand Research Expo 2018)[รานี อาษาชำนาญ]
11. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561[รานี อาษาชำนาญ]
12. โครงการYOUNG WEBDESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่(สำหรับเยาวชน) รุ่นที่3[กฤษฎา คงหนู]
13. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)[กฤษฎา คงหนู]
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 3[กฤษฎา คงหนู]
15. โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design[กนกวรรณ จินดามณี]
16. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง[กฤษฎา คงหนู]
17. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
18. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ ปี 2[ธมลวรรณ ขุนไพชิต]
19. โครงการอบรมการจัดบรรณานุกรมด้ายโปรแกรม Zotero และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์[ผู้ดูแลระบบ]
20. โครงการ ปั้นฝันสู่นักเขียน : เขียนอย่างไรให้เป็นเรื่องสั้น[จรรยา ชูทับ]
21. โครงการ ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์สำหรับห้องสมุดยุค Library 4.0[อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์]
22. โครงการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์สำหรับงานประชุมวิชาการ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อการวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
24. โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
25. โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6[วินัย เกษรสวัสดิ์]
26. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagementรุ่นที่ 2 [พิชญ์สินี จันทรัตน์ ]


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • เกษร อินทนะนก
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • ขวัญใจ นิ่มดวง
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชญาดา พันธุรัตน์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชาญณรงค์ คงทน
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
 • พันธุรัตน์
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภานุวัฒน์ มานพ
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มาริสา​ ศรีสำราญ
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ ทองสุข
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิวัฒน์ ฤทธิมา
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 10 ธันวาคม 2561 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 198 Views
  16/01/2561

  เล่าเรืองการดำเนินงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1


  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” โดยกำหนดเป็นชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1  งบประมาณ จำนวน 1,911,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย 12 โครงการย่อย  ดังนี้

  1. โครงการการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ จำนวน 189,400 บาทโดย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมที่ 1 การทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษ อาหารในครัวเรือน

  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชุมชนบ้านพร้าว หมู่ที่ 3

  กิจกรรมที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกับระบบสูบน้ำ 

        2. โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน : การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตะแพน งบประมาณ จำนวน 137,600 บาท โดย คณะวิทยาศาสตร์

  ประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมที่ 1 การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

  กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการนำนโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชนเพื่อการปฏิบัติ

       3.  โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมแบบพึ่งพาตนเองด้านการเกษตรของชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง งบประมาณ จำนวน 609,000 บาท  โดย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม

  กิจกรรมที่  1  ธนาคารเมล็ดพันธุ์                                 

  กิจกรรมที่  2  การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ 

  กิจกรรมที่  3  การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์                

  กิจกรรมที่  4  การเพาะเห็ด                            

  กิจกรรมที่  5  การพัฒนาอาชีพปศุสัตว์

        4. โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว งบประมาณ จำนวน 190,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

      5.  โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

       6. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกล้วยสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน และ ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง งบประมาณ จำนวน 90,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

        7. โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน 270,000 บาท โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

        8. โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน งบประมาณ จำนวน 80,000 บาท  โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

        9. โครงการ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชุมชนตำบลลานข่อยและ ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท โดย สำนักคอมพิวเตอร์

        10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 2 งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท โดย สำนักหอสมุด

        11. โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำสู่ชุมชน  งบประมาณ จำนวน 50,000 บาทโดย คณะนิติศาสตร์

        12. โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท โดย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

  พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ

                  ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ

  1. ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

  2. ชุมชนบ้านเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม

  3. ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

  4.  ชุมชนลานข่อย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม

  5. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

  6. ชุมชนดอนประดู่ ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

  7. ชุมชนหนองธง ต. หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

  8. ชุมชนบ้านตะแพน ต.ตะแพน อำเภอศรีบรรพต

   

  กลไกในการดำเนินงาน

  1. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการบริการเพื่อสังคม “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,911,000 บาท
  2. คณะกรรมการดำเนินงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1   มีการประชุมไปแล้ว  2 ครั้ง   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560    ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561/online/tsu/filemanager/5/files/1%2D2561.pdf
  3. คณะอนุกรรมการประสานงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1 /online/tsu/filemanager/5/files/2%2D2561.pdf

   

   

  แผนการดำเนินงาน

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุดโครงการการพัฒนาพัทลุงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน  รายละเอียดตาม เอกสารนำเสนอ/online/tsu/filemanager/5/files/plan.pptx

  การลงพื้นที่ชุมชน  

  เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำกับพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย คณะกรรมการชุดโครงการฯ กำหนดลงพื้นชุมชน ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 

  • เวลา 10.00 - 12.00  น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาน้ำ
  • เวลา 12.00 – 16.00 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหน้าป่า

  ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

   

   รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปค่ะ


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 17/01/2561

  ได้อ่านและเห็นวิธีการทำงานร่วมกัน ผนึกกำลังกันในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีทิศทาง ก็รู้สึกภูมิใจที่ทุกท่านไปช่วยกัน และมีการวางแผนการดำเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว 

  ขอบคุณผู้เขียนเนื้อหา ที่มาเล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อไป