Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2561


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 23 มกราคม 2561 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 63 Views
  20/10/2560

  เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้า


  ผมได้เข้าไปอ่านรางานความก้าวหน้าของหลาย ๆ โครงการ มีจุดที่จะนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในส่วนของข้อมูลการรายงาน หลาย ๆ ส่วน เลยจะนำมาเล่าสู่กันฟัง

  1. บางโครงการ อ่านรายงานของแต่ละกิจกรรมแล้วไม่สามารถบอกได้ว่า กิจกรรมนั้น ใครคือคนทำงาน ทำอะไร ทำเมื่อไหร่ ทำแล้วได้ output อะไร เช่น เป็นชิ้น เป็นมติ ทำเสร็จได้ outcome อะไร 

  2. บางรายงานควรแนบไฟล์ประกอบ ทั้งไฟล์รูปภาพ และไฟล์เอกสาร เช่น ควรแนบรายชื่อของผู้เข้าร่วกิจกรรม ซึ่งอาจจะถ่ายจากมือถือ และอับโหลดไปเก็บไว้ ตัวอย่าง


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 23/10/2560

  โครงการที่ 2 ที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน คือ โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เท่าที่ผมอ่านก็กรอกข้อมูลได้ดีแล้ว ครับ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น

  • รายชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่นำมาออกแบบตรสินค้าและบรรจุภัณฑ์
  • ภาพประกอบ เปรียบเทียบระหว่าง before/after
  • รายละเอียดของการอบรม เช่น ชื่อวิทยากร เทคนิคการสอน บรรยาย สาธิต
  • จำนวนคนที่เข้าร่วม
  • จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 27/10/2560

  การเพิ่มกิจกรรมใน Gantt chart ควรเพิ่มเฉพาะชื่อกิจกรรม ที่จะดำเนินการ และแยกกิจกรรมออกจากันให้ชัดเจนเพื่อให้การรายงานความก้าวหน้า ได้ทราบรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 27/10/2560

  การให้รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และสามารถทราบถึงความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ ต้องบอกให้ได้ว่า ทำโดยใคร ทำเมื่อไหร่ ที่ไหน ทำด้วยวิธีการอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย  ทำแล้ว ได้ ผลผลิต(output) อะไร และผลลัพธ์(Outcome) คืออะไร