Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2563


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • ธนพล อยู่เย็น
 • สุปานดี มณีโลกย์
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กำชัย ตันติกาพงศ์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • เกษร อินทนะนก
 • เกษร อินทนะนก
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • ขวัญใจ นิ่มดวง
 • ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 • คัชชา ศิริรัตนพันธ์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
 • ชญาดา พันธุรัตน์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชวนพิศ ชุมคง
 • ชาญณรงค์ คงทน
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
 • ตั้ม บุญรอด
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • น้อยผา
 • นันทิยา พนมจันทร์
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปริศนา วงค์ล้อม
 • ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน กฤษณรมย์
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พนิตา สุมานะตระกูล
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
 • พันธุรัตน์
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • ภานุวัฒน์ มานพ
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มาริสา​ ศรีสำราญ
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชกฤต ภานุอัครโชติ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา เทพประดิษฐ์
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี ซุ่นเซ่ง
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ ทองสุข
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิวัฒน์ ฤทธิมา
 • วิสิทธิ์ บุญชุม
 • ศราวุธ อินทราพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สมัคร แก้วสุกแสง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • สุภาพร เมฆสวี
 • สุภาพร สมรูป
 • สุวิมล จุงจิตร์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อำภา มุณีฉิม
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 479 Views
  18/07/2560

  อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ


  วันที่ 20-21 กค. 60 ผมได้มีโอกาสมาบรรยายการพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งต้นแบบจากระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมของระบบ และการทำงานในแต่ละโมดูลให้สอดประสานกันเพื่อการบริหารจีดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท่านที่สนใจระบบดังกล่าวสามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ 

   

  วันสำคัญอีกครั้งของผมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการเพื่อสังคม บรรยากาศการมีส่วนร่วมดีมาก ทั้งเช้าและบ่าย จากจุดเล็กๆ ที่เป็นพลังที่เข้มแข็ง จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำให้ได้ประเด็นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเชิงการพัฒนาระบบ การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

  สรุปประเด็น จากการประชุม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  - ในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงระบบนี้กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ควรมีบทสรุปผู้บริหารในหน้าแรก  เช่น ภาพรวมของการบริการวิชาการ พื้นที่ให้บริการ ทิศทางของการบริการวิชาการ 
  - ระบบรายงานความก้าวหน้า  และการรายงานผล  จะให้มีการปรับแก้ไขแผนหรือรายงาน อาจกำหนดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน 
  - การกำหนดช่องกรอกตัวชี้วัดเพื่อตอบโจทย์ ของวัตถุประสงค์ หรือตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย เช่น ความพึงพอใจ  การนำไปใช้ประโยชน์  
  - การแก้ไขหรือผู้เสนอโครงการ กรณี  เป็นโครงการระดับคณะ  ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ
  - การอัพโหลดโครงการที่แก้ไขใหม่  บทสรุปของโครงการที่ประเมินจากกรรมการ


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 20/07/2560

  เป็นการทดสอบระบบ TSU-EN system ซึ่งหมายถึง ระบบบริการวิชาการรับใช้สังคม ม.ทักษิณ ที่นำแนวทางของระบบ CMO ที่ทางผอ.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ.2 กระทรวงวิทย์ ได้มาช่วยพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง วันนี้เลยมาทดลองด้วยตัวเอง

   


  Avatar

  โดย รานี ซุ่นเซ่ง   วันที่ : 20/07/2560

  ควรมีการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง


  Avatar

  โดย กฤษฎา คงหนู   วันที่ : 20/07/2560

  เป็นกิจกรรมโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเป็นระบบครับ


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 20/07/2560

  วันสำคัญอีกครั้งของผมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการเพื่อสังคม บรรยากาศการมีส่วนร่วมดีมาก ทั้งเช้าและบ่าย จากจุดเล็กๆ ที่เป็นพลังที่เข้มแข็ง จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำให้ได้ประเด็นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเชิงการพัฒนาระบบ การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

  สรุปประเด็น จากการประชุม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  - ในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงระบบนี้กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ควรมีบทสรุปผู้บริหารในหน้าแรก  เช่น ภาพรวมของการบริการวิชาการ พื้นที่ให้บริการ ทิศทางของการบริการวิชาการ 
  - ระบบรายงานความก้าวหน้า  และการรายงานผล  จะให้มีการปรับแก้ไขแผนหรือรายงาน อาจกำหนดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน 
  - การกำหนดช่องกรอกตัวชี้วัดเพื่อตอบโจทย์ ของวัตถุประสงค์ หรือตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย เช่น ความพึงพอใจ  การนำไปใช้ประโยชน์  
  - การแก้ไขหรือผู้เสนอโครงการ กรณี  เป็นโครงการระดับคณะ  ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ
  - การอัพโหลดโครงการที่แก้ไขใหม่  บทสรุปของโครงการที่ประเมินจากกรรมการ


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 21/07/2560

  การเก็บพิกัด GPS ด้วย Android device โปรแกรมค้นหา GPS แอพ GPS Status & Toolbox

  https://sysadmin.psu.ac.th/2015/04/17/การเก็บพิกัด-gps-ด้วย-android-device/