Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatar


ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

1. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
2. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด
4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)
5. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
7. โครงการเยาวชนนักออกแบบWeb Design
8. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 26 กันยายน 2560 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 114 Views
  18/07/2560

  อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ


  วันที่ 20-21 กค. 60 ผมได้มีโอกาสมาบรรยายการพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งต้นแบบจากระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจภาพรวมของระบบ และการทำงานในแต่ละโมดูลให้สอดประสานกันเพื่อการบริหารจีดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท่านที่สนใจระบบดังกล่าวสามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่ 

   

  วันสำคัญอีกครั้งของผมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการเพื่อสังคม บรรยากาศการมีส่วนร่วมดีมาก ทั้งเช้าและบ่าย จากจุดเล็กๆ ที่เป็นพลังที่เข้มแข็ง จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำให้ได้ประเด็นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเชิงการพัฒนาระบบ การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

  สรุปประเด็น จากการประชุม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  - ในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงระบบนี้กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ควรมีบทสรุปผู้บริหารในหน้าแรก  เช่น ภาพรวมของการบริการวิชาการ พื้นที่ให้บริการ ทิศทางของการบริการวิชาการ 
  - ระบบรายงานความก้าวหน้า  และการรายงานผล  จะให้มีการปรับแก้ไขแผนหรือรายงาน อาจกำหนดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน 
  - การกำหนดช่องกรอกตัวชี้วัดเพื่อตอบโจทย์ ของวัตถุประสงค์ หรือตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย เช่น ความพึงพอใจ  การนำไปใช้ประโยชน์  
  - การแก้ไขหรือผู้เสนอโครงการ กรณี  เป็นโครงการระดับคณะ  ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ
  - การอัพโหลดโครงการที่แก้ไขใหม่  บทสรุปของโครงการที่ประเมินจากกรรมการ


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 20/07/2560

  เป็นการทดสอบระบบ TSU-EN system ซึ่งหมายถึง ระบบบริการวิชาการรับใช้สังคม ม.ทักษิณ ที่นำแนวทางของระบบ CMO ที่ทางผอ.เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ.2 กระทรวงวิทย์ ได้มาช่วยพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง วันนี้เลยมาทดลองด้วยตัวเอง

   


  Avatar

  โดย รานี อาษาชำนาญ   วันที่ : 20/07/2560

  ควรมีการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง


  Avatar

  โดย กฤษฎา คงหนู   วันที่ : 20/07/2560

  เป็นกิจกรรมโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเป็นระบบครับ


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 20/07/2560

  วันสำคัญอีกครั้งของผมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการเพื่อสังคม บรรยากาศการมีส่วนร่วมดีมาก ทั้งเช้าและบ่าย จากจุดเล็กๆ ที่เป็นพลังที่เข้มแข็ง จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทำให้ได้ประเด็นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในเชิงการพัฒนาระบบ การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

  สรุปประเด็น จากการประชุม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  - ในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงระบบนี้กับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  - ควรมีบทสรุปผู้บริหารในหน้าแรก  เช่น ภาพรวมของการบริการวิชาการ พื้นที่ให้บริการ ทิศทางของการบริการวิชาการ 
  - ระบบรายงานความก้าวหน้า  และการรายงานผล  จะให้มีการปรับแก้ไขแผนหรือรายงาน อาจกำหนดเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจน 
  - การกำหนดช่องกรอกตัวชี้วัดเพื่อตอบโจทย์ ของวัตถุประสงค์ หรือตอบโจทย์ มหาวิทยาลัย เช่น ความพึงพอใจ  การนำไปใช้ประโยชน์  
  - การแก้ไขหรือผู้เสนอโครงการ กรณี  เป็นโครงการระดับคณะ  ที่ส่วนกลางรับผิดชอบ
  - การอัพโหลดโครงการที่แก้ไขใหม่  บทสรุปของโครงการที่ประเมินจากกรรมการ


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 21/07/2560

  การเก็บพิกัด GPS ด้วย Android device โปรแกรมค้นหา GPS แอพ GPS Status & Toolbox

  https://sysadmin.psu.ac.th/2015/04/17/การเก็บพิกัด-gps-ด้วย-android-device/