Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2561


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 99 Views
  08/09/2560

  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม


  /online/tsu/filemanager/5/files/report%204%2009%2060.pdfตามที่ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ได้จัดโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม และสามารถใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ นั้น

  การดำเนินโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  35 คน การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้า ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. ใช้รูปแบบของการบรรยาย และภาคบ่าย เวลา 13.00- 16.30 น.เป็นการฝึกปฏิบัติ  โดยมีวิทยาการที่มาให้ความรู้ คือ คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ  51.43 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม (4.33) วิทยากร(4.39) และโครงการในภาพรวม (4.28)  และมีความพึงพอใจในระดับมากต่อผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม (4.14)  

  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ  เช่น ควรมีการบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติจริง ควรมีคู่มือการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน และควรให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง

   


  Avatar

  โดย ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 08/09/2560

  ยอดเยี่ยมเลยครับ ควรแนบไฟล์เอกสารรายงาน..ด้วยนะครับ