Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2561


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 24 มกราคม 2561 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 76 Views
  09/08/2560

  KM team ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง


  ทีม KM ต้องมีทักษะ 7 ประการ ซึ่งหาไม่ได้ในคนคนเดียว จึงต้องจัดทีมให้มีทักษะครบทั้ง ๗ ได้แก่

  1. ทักษะเชิงธุรกิจ เป็นทักษะการทำงานในสายงานธุรกิจ (functional business) เช่นทีม KM ในโรงพยาบาลต้องมีหมอหรือพยาบาลอยู่ในทีม KM ซึ่งจะช่วยให้การทำ KM ฝังเข้าไปใน ธุรกิจ ไม่แปลกแยกจากธุรกิจ
  2. ทักษะ ‘คุณอำนวย’ ประเด็นนี้ในบริบทไทยไม่ต้องการคำอธิบาย แต่ในบทถัดๆ ไป จะพบว่า หน้าที่นี้แตกบทบาทย่อยจำเพาะแต่ละกิจกรรมมากมาย
  3. ทักษะการจัดระบบความรู้ เป็นทักษะการจัดหมวดหมู่ของความรู้แจ้งชัด (explicit knowledge) ในส่วนนี้ต้องการทักษะ information management, content management, records management, metadata management, taxonomy, document lifecycle management, และทักษะการจัดการห้องสมุด
  4. ทักษะการจัดการการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ทักษะการสื่อสารและการชี้ชวน, ทักษะการฝึก อบรม, coaching, mentoring การทำ ‘การตลาด’ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  5. ทักษะการจับความและการเขียน เพื่อใช้ “ถอดความรู้” และเขียนเป็นเอกสาร ทักษะนี้แจกแจงออกได้เป็น ทักษะการสัมภาษณ์ จับความรู้ อภิปราย วิเคราะห์ สรุป เขียน และนำเสนอ ต้องมีสมาชิกทีมอย่างน้อย ๑ คนที่เก่งด้านนี้
  6. ทักษะ ไอที ต้องมีสมาชิกทีมอย่างน้อย ๑ คนที่มีทักษะนี้ ที่รู้ความเป็นไปของระบบไอที ขององค์กร เข้าใจศักยภาพของเทคโนโลยีในการเป็นปัจจัยสนับสนุน KM มีทักษะในการ ติดต่อประสานงานกับแผนก ไอที หากคนของแผนก ไอทีบอกว่า ‘ทำไม่ได้’ สมาชิกของทีม คนนี้ต้องมีวิธีให้ทำได้
  7. ทักษะการจัดการโครงการ (project management) ได้แก่การทำแผนโครงการ การกำหนด ผลลัพธ์ที่จะต้องส่งมอบเป็นระยะๆ การติดตามความก้าวหน้า และจัดการขอบเขตของงาน และการปรับแผนตามข้อเรียนรู้ (lessons learned) ระหว่างดำเนินการโครงการ

  เจตคติและคุณค่า หัวใจคือ สมาชิกทีมจะต้องมีศรัทธา และมีไฟหรือความชื่นชอบเป็นพิเศษต่อ KM รวมทั้งมีความรู้เรื่อง KM สมาชิกทีมต้องได้เรียนรู้ทฤษฎี และได้รับการฝึกทักษะ KM ทักษะการถ่ายทอด best practice และมีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม KM ในที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควรเข้าร่วม CoP เรื่อง KM และมีความกระตือรือร้นในการประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือ KM ต่อการทำงานของตนเอง

  ข้อแนะนำ ทำ skill matrix ของสมาชิกทีมแต่ละคน ตามทักษะ ๗ หมวดข้างบน สำหรับใช้จัดการ และพัฒนาทักษะของทีม

  บทบาทของสมาชิกทีม

  สมาชิกของทีม KM คนหนึ่งอาจแสดงบทบาทได้หลายบทบาท ดังต่อไปนี้

  1. ผู้จัดการโครงการ (Project manager) ในกรณีที่เป็นทีมใหญ่ อาจต้องแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่ด้านธุรการ ได้แก่ ดูแลการดำเนินการตามแผน จัดการงบประมาณ ทำรายงานของ คณะกรรมการชี้ทิศทาง เป็นต้น ผู้จัดการโครงการจะช่วยลดภาระด้านธุรการของหัวหน้าทีม KM
  2. ผู้จัดระบบความรู้ (Knowledger manager) ทำหน้าที่ดูแลเอกสารบันทึกความรู้ของทีม ประสานงานกับ CoP ด้าน KM และประสานงานกับแกนนำ KM ในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับ KM ขององค์กร บุคคลผู้นี้ถือเป็น ‘ผู้รู้’ ด้านสาระ KM ขององค์กร ในตอนต่อๆ ไปจะเอ่ยถึงตำแหน่งหรือหน้าที่นี้ในต่างบริบท คือเป็นผู้จัดระบบความรู้ในแต่ละสายธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่จัดระบบความรู้เฉพาะด้านธุรกิจนั้นๆ แต่ผู้จัดระบบความรู้ในทีม KM ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้ด้าน KM
  3. ผู้นำการสื่อสาร (Communications lead) ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการ (ส่งมอบ) ยุทธศาสตร์และแผนการสื่อสาร ควรเป็นคนที่มีทักษะการตลาดหรือการสื่อสาร ภายในองค์กร ในกรณีขององค์กรใหญ่และซับซ้อน อาจต้องการทีมมากกว่าหนึ่งคน
  4. ผู้ปฏิบัติงาน KM และโค้ช (KM workers and coaches) เป็นผู้ทำหน้าที่ออกไปสนับสนุน กิจกรรม KM ของหน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้น คนเหล่านี้รับผิดชอบกิจกรรมพิสูจน์หลักการ และสนับสนุนโครงการนำร่อง ต่อมาในช่วงขยายผล อาจต้องการผู้รับผิดชอบสนับสนุน บางด้านของโปรแกรม KM เช่นด้าน ไอที รับผิดชอบเครื่องมือ ไอที สนับสนุนกิจกรรม KM ด้านจัดระบบความรู้รับผิดชอบการพัฒนา คำศัพท์ขององค์กร (enterprise taxonomy)
  โดยหัวหน้าทีมต้องคอยดูแล ให้มีการทำงานร่วมมือกันทั้งทีม KM ไม่แยกตัวกันเป็นส่วนๆ

  สรุป

  ทีม KM มีหน้าที่ใช้ชุดทักษะชุดหนึ่ง ดำเนินการวิธีทำงานแบบใหม่ และสร้างพฤติกรรมการทำงาน ที่เป็นมิตรต่อความรู้ ทั่วทั้งองค์กร ทีมงานจึงต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้องของทักษะ ผสมกันเป็นบทบาท ที่เหมาะสมชัดเจน หัวหน้าทีม KM ต้องจัดทีมที่ถูกต้อง การดำเนินการประยุกต์ KM ขององค์กรก็จะดำเนินไป ได้ราบรื่น แต่หากจัดทีมผิด ก็จะเผชิญความยากลำบาก แต่แม้จะมีทีมที่ดี ก็ยังต้องการการสนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีรายละเอียดในตอนต่อไป

  วิจารณ์ พานิช

  ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/620954