Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2561


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 124 Views
  30/07/2560

  University Engagement


  Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” โดยมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 
  1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
  2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 
  3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 
  4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 02/09/2560

  เท่าที่ได้ติดตามการขับเคลื่อนเรื่องการทำพันธกิจสันพันธ์รับใช้สังคม (University Engagement) ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยอยู่แล้วและสามารถบูรณาการให้ทำงานในทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย (สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ได้ เพียงแต่ต้องประสานงานและมีการโค้ชชิ่งผลงานที่ดำเนินการนั้นไปให้ถูกทิศถูกทาง ผมมีข้อคิดเห็นดังนี้  (1) การออกไปสัมผัสและสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและเป็นเพื่อนกันก่อน มีการละลายตัวตนของแต่ละฝ่าย ด้วยการเข้าหาและอ่อนน้อม เข้าหาคนที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงได้ เช่น เพื่อน/ญาติ/ผู้นำชุมชน (2) การร่วมคิดร่วมวางแผน และทำไปด้วยกันในแต่ละบทบาม/ความสามารถ (ข้อ 1+2 เรียกว่า การมีส่วนร่วม หรือ Partnership)  (3) เมื่อมีการวางแผนและทำโครงการนั้นๆ แล้ว ต้องมีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งเราและชุมชน ขั้นนี้จึงจะเกิด Mutual Benefit (4) เมื่อดำเนินการจัดโครงการขึ้นมา ขอให้ทำเป็นระบบ/มีวิธีการแบบงานวิจัยเล็กๆ ให้เห็นว่าก่อนกับหลังดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นมาบ้าง ควรมีการจดบันทึกและหาหลักฐานไว้นำมาเรียบเรียงเขียนเป็นเอกสารวิชาการได้เมื่อเสริ็จสิ้นโครงการ ขั้นนี้เป็นขั้นตอนห่งวิชาการที่นำมาใช้เผยแพร่่ในวงวิชาการได้อย่างไม่อายใคร เรียกขั้นนี้ว่า Scholarlship or Knowledge sharing (4) หลังจากดำเนินการไปสักพัก มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับก่อนที่จะทำโครงการนี้มีผลลัพธ์และผลกระทบอะไรที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเห็นผลงานจริงๆ อาจมีข้อมูลจากบุคคลที่สามมาการันตี เช่น ออกไปถามชาวบ้านใครๆ 

   

   

   


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 02/09/2560

  TSU Engagement (part 2)  ขอต่อ ข้อความเดิมที่ได้เล่าถึงการดำเนินการโครงการฯ และให้เป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมต่อ - การวัดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นวิชาการหรือกึ่งวิชาการ เรียกว่า Measurable Impacts จะทำให้งานที่ดำเนินไปนั้นสามารถตรวจสอบความคุ้มค่าคุ้มทุน/แรงที่ลงไป ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทางใจที่งานของเราเป็นประโยชน์จริง อาจมีหลักฐานจากการผยแพร่ในสื่อต่างๆ นำมาใช้ยืนยันผลงาน และอาจใช้เป็นหลักฐานในการเขียนผลงานวิชาการประเภทรับใช้สังคมได้อีกต่อหนึ่งด้วย  สรุป การทำงานแบบ University engagement นี้แม้ว่าบางทีเราไม่อาจเห็นผลเป็นรูปธรรมได้เร็วแต่มันจะยั่งยืนและเป็นที่ทำให้เกิดความสุขที่เราสามารถเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน และผลดีอื่นๆ มันจะตามมาภายหลัง ขอให้โชคดี และชาวยกันทำโครงการแบบนี้ยึดหลักทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น (Partnership, Mutual Benefit, Scholarship and Measurable Impacts)