Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatar


ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์

1. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
2. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด
4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)
5. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
7. โครงการเยาวชนนักออกแบบWeb Design
8. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 26 กันยายน 2560 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar 65 Views
  30/07/2560

  University Engagement


  Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” โดยมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 
  1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 
  2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 
  3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 
  4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 02/09/2560

  เท่าที่ได้ติดตามการขับเคลื่อนเรื่องการทำพันธกิจสันพันธ์รับใช้สังคม (University Engagement) ในหลายมหาวิทยาลัย พบว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยอยู่แล้วและสามารถบูรณาการให้ทำงานในทั้ง 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัย (สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ได้ เพียงแต่ต้องประสานงานและมีการโค้ชชิ่งผลงานที่ดำเนินการนั้นไปให้ถูกทิศถูกทาง ผมมีข้อคิดเห็นดังนี้  (1) การออกไปสัมผัสและสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและเป็นเพื่อนกันก่อน มีการละลายตัวตนของแต่ละฝ่าย ด้วยการเข้าหาและอ่อนน้อม เข้าหาคนที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงได้ เช่น เพื่อน/ญาติ/ผู้นำชุมชน (2) การร่วมคิดร่วมวางแผน และทำไปด้วยกันในแต่ละบทบาม/ความสามารถ (ข้อ 1+2 เรียกว่า การมีส่วนร่วม หรือ Partnership)  (3) เมื่อมีการวางแผนและทำโครงการนั้นๆ แล้ว ต้องมีผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งเราและชุมชน ขั้นนี้จึงจะเกิด Mutual Benefit (4) เมื่อดำเนินการจัดโครงการขึ้นมา ขอให้ทำเป็นระบบ/มีวิธีการแบบงานวิจัยเล็กๆ ให้เห็นว่าก่อนกับหลังดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นมาบ้าง ควรมีการจดบันทึกและหาหลักฐานไว้นำมาเรียบเรียงเขียนเป็นเอกสารวิชาการได้เมื่อเสริ็จสิ้นโครงการ ขั้นนี้เป็นขั้นตอนห่งวิชาการที่นำมาใช้เผยแพร่่ในวงวิชาการได้อย่างไม่อายใคร เรียกขั้นนี้ว่า Scholarlship or Knowledge sharing (4) หลังจากดำเนินการไปสักพัก มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับก่อนที่จะทำโครงการนี้มีผลลัพธ์และผลกระทบอะไรที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือเห็นผลงานจริงๆ อาจมีข้อมูลจากบุคคลที่สามมาการันตี เช่น ออกไปถามชาวบ้านใครๆ 

   

   

   


  Avatar

  โดย นุกูล อินทระสังขา   วันที่ : 02/09/2560

  TSU Engagement (part 2)  ขอต่อ ข้อความเดิมที่ได้เล่าถึงการดำเนินการโครงการฯ และให้เป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมต่อ - การวัดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นวิชาการหรือกึ่งวิชาการ เรียกว่า Measurable Impacts จะทำให้งานที่ดำเนินไปนั้นสามารถตรวจสอบความคุ้มค่าคุ้มทุน/แรงที่ลงไป ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทางใจที่งานของเราเป็นประโยชน์จริง อาจมีหลักฐานจากการผยแพร่ในสื่อต่างๆ นำมาใช้ยืนยันผลงาน และอาจใช้เป็นหลักฐานในการเขียนผลงานวิชาการประเภทรับใช้สังคมได้อีกต่อหนึ่งด้วย  สรุป การทำงานแบบ University engagement นี้แม้ว่าบางทีเราไม่อาจเห็นผลเป็นรูปธรรมได้เร็วแต่มันจะยั่งยืนและเป็นที่ทำให้เกิดความสุขที่เราสามารถเป็นประโยชน์ให้กับชุมชน และผลดีอื่นๆ มันจะตามมาภายหลัง ขอให้โชคดี และชาวยกันทำโครงการแบบนี้ยึดหลักทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น (Partnership, Mutual Benefit, Scholarship and Measurable Impacts)