Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2563


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • ธนพล อยู่เย็น
 • สุปานดี มณีโลกย์
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กำชัย ตันติกาพงศ์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • เกษร อินทนะนก
 • เกษร อินทนะนก
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • ขวัญใจ นิ่มดวง
 • ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 • คัชชา ศิริรัตนพันธ์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
 • ชญาดา พันธุรัตน์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชวนพิศ ชุมคง
 • ชาญณรงค์ คงทน
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
 • ตั้ม บุญรอด
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • น้อยผา
 • นันทิยา พนมจันทร์
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปริศนา วงค์ล้อม
 • ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน กฤษณรมย์
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พนิตา สุมานะตระกูล
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
 • พันธุรัตน์
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • ภานุวัฒน์ มานพ
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มาริสา​ ศรีสำราญ
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชกฤต ภานุอัครโชติ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา เทพประดิษฐ์
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี ซุ่นเซ่ง
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ ทองสุข
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิวัฒน์ ฤทธิมา
 • วิสิทธิ์ บุญชุม
 • ศราวุธ อินทราพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สมัคร แก้วสุกแสง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • สุภาพร เมฆสวี
 • สุภาพร สมรูป
 • สุวิมล จุงจิตร์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อำภา มุณีฉิม
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 10 เมษายน 2563 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ขออนุเคาระห์ข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว.0222.5/ ว 113ลงวันที่ 24 มกราคม 2563  ได้ขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และบันทึกข้อมูลเป้าหมายตามแผนการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงในระบบฐานข้อมูลแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในระดับชาติ รายละเอียดตามหนังสือแนบ

  ในการนี้ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังส่วนงาน/หน่วยงานในการส่งข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อมูลเป้าหมายตามแผนการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกรอกข้อมูลตามตามแบบฟอร์ม
  ที่แนบมานี้  ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม (TSUEnT)
  http://www.clinictech.most.go.th/online/tsu/tsu.asp  และกรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไฟล์ Excel
  ไปที่ อีเมล์ : tsu_uniserv@tsu.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  โดยติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ

  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน โทรศัพท์ 074-673230 โทรศัพท์ภายใน

  61-7300     

  -  แบบฟอร์ม   /online/tsu/filemanager/5/files/%E1%BA%BA%BF%CD%C3%EC%C1.xlsx

  - ประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC2009

   /online/tsu/filemanager/5/files/%BB%C3%D0%E0%C0%B7%CD%D8%B5%CA%D2%CB%A1%C3%C3%C1%202%20%CB%C5%D1%A1.xlsx

  -หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว.0222.5/ ว 113
  ลงวันที่ 24 มกราคม 2563  /online/tsu/filemanager/5/files/%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%A8%D2%A1%20%CD%C7_.pdf

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20180817045454

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=697&aNum=20170119153715

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=674&aNum=20160714155831

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ข้อมูลน่ารู้

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

  กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

  https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=rule&route=publicguide

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  รายละเอียดตามลิงค์

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=776&aNum=20190328020256

  สาขา ความเชี่ยวชาญ และบริการ

  https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=rule&route=section

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

  2. แแบฟอร์มการเสนอชื่อและข้อมูลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561  

  รายละเอียดตามลิงค์

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=773&aNum=20190314063216

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  http://www.clinictech.most.go.th/online/tsu/tsu_report_year.asp?fy=2018

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=766&aNum=20190123042340

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=717&aNum=20170706163050

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้กับส่วนงาน /หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นั้น

  ในการนี้ กลุ่มภารกิจภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จึงประกาศ
  เชิญชวนส่วนงาน/หน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2562 
  พร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

  1. แบบฟอร์ม มทษ 2562 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 1)
  2. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 2)
  3. แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 3)

  ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มทษ 2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  พร้อมประเมินข้อเสนอโครงการในชั้นต้นตามแบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด โดยส่งไฟล์หรือแนบแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น มายังกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง (tsu_uniserv@hotmail.com) ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-7467-3230 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 61-7300

  (นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ)   ดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ : ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.academic.tsu.ac.th

   https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20180817045454

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ

 • Avatar

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ


  รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31/03/2563

  ไตรมาสที่ 1

  โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
  โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


  =กรอกแผนการดำเนินงาน =ไม่กรอกแผนการดำเนินงาน   =รายงานความก้าวหน้า   =ไม่รายงานความก้าวหน้า

  Avatar 41 Views

  ขออนุเคาระห์ข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)


  ขออนุเคาระห์ข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว.0222.5/ ว ....  Avatar 136 Views

  ข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม


  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  < ....  Avatar 108 Views

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา


  ข้อมูลน่ารู้

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

  ....  Avatar 101 Views

  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ


  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  รายละเอียดตามลิงค์  Avatar 104 Views

  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561


  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ....  Avatar

  10 บล๊อกล่าสุด...

  view comment

  ขออนุเคาระห์ข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)  41  0   1
  ข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  136  0   5
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  108  0   22
  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ   101  0   8
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561  104  0   25
  รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561  140  0   8
  แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ  140  0   12
  ต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์รายงานโครงการที่อัพโหลด  163  0   10
  แจ้งปัญหาการใช้ระบบ TSUEnT  162  0   19
  ข้อมูลรายงานผลดำเนินโครงการสูญหาย  142  0   21

  Your IP :

  3.234.244.18
  Contact : 61-7300

  Short URL fot TSUEnT : https://goo.gl/e57B9w

  Default Timeout is: 120

  Timeout is now: 30  สรุปโครงการตามปีงบประมาณ

  ปีงบประมาณจำนวนโครงการ
  2560 55
  2561 59
  2562 90  User LOgin Today :

  จิตรา จันโสด