Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatarความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการปีงบประมาณ 2562

1. ปั้นฝันสู่นักเขียน : นักอยากเขียน[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโด 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ.[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
3. โครงการ การฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนในโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้[นพเก้า ณ พัทลุง]
4. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 [ศิริวรรณา กราปัญจะ]
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้..ครั้งที่ 9[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
6. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
7. โครงการ สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2018)[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
8. โครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 10[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
9. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง [นิจกานต์ หนูอุไร]
10. โครงการ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง [นิจกานต์ หนูอุไร]
11. โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562[อัจฉรา ขุนลึก]
12. โครงการย่อยที่ 2.1 โครงการต้นกล้าสิ่งแวดล้อมกับลูกปลาพันธุ์ใหม่ (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)[อัจฉรา ขุนลึก]
13. โครงการย่อยที่ 2.3 การถ่ายทอดความรู้ จากเคมีและเคมีอุตสาหกรรมสู่ครัวเรือน (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)[อัจฉรา ขุนลึก]
14. โครงการย่อยที่ 2.5 โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ Computer Camp (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)[อัจฉรา ขุนลึก]
15. โครงการย่อยที่ 2.6 โครงการอบรมผู้สูงอายุยุคดิจิตัล ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)[อัจฉรา ขุนลึก]
16. โครงการ การพัฒนาศักยาพการวิจัยด้านฟิสิกส์สู่ระดับสากล บนฐานการจัดการประชุมวิชาการ[อัจฉรา ขุนลึก]
17. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ The National Conference and International Conference on Applied Computer Technology and Information System[อัจฉรา ขุนลึก]
18. โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
19. โครงการ “ดูแลส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”[เพ็ญพักตร์ หนูผุด]
20. โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2[สมเกียรติยศ วรเดช]
21. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [ศิริวรรณา กราปัญจะ]
22. โครงการ การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562[น้อยผา]
23. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
24. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
25. โครงการ : การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)[รานี ซุ่นเซ่ง]
26. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562[รานี ซุ่นเซ่ง]
27. โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
28. โครงการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
29. โครงการ ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 7[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
30. โครงจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อพ.สธ.มทษ.)[ชาญณรงค์ คงทน]
31. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง โครงการย่อย : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง : บ้านท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
32. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตสู่จินตนาการ ปี 3[ธมลวรรณ ขุนไพชิต]
33. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3[เนาวลักษณ์ แสงสนิท]
34. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4[กฤษฎา คงหนู]
35. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)[กฤษฎา คงหนู]
36. โครงการ เยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่2[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
37. โครงการเยาวชนนักไอที[กนกวรรณ จินดามณี]


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • ธนพล อยู่เย็น
 • สุปานดี มณีโลกย์
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กำชัย ตันติกาพงศ์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • เกษร อินทนะนก
 • เกษร อินทนะนก
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • ขวัญใจ นิ่มดวง
 • ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 • คัชชา ศิริรัตนพันธ์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา
 • เจนจิรา ฉัตรจินดา
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
 • ชญาดา พันธุรัตน์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชวนพิศ ชุมคง
 • ชาญณรงค์ คงทน
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์
 • ตั้ม บุญรอด
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทวีเดช ไชยนาพงษ์
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นพเก้า ณ พัทลุง
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • น้อยผา
 • นันทิยา พนมจันทร์
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • บุณยทรรศน์ หมื่นะม้าย
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปริศนา วงค์ล้อม
 • ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน กฤษณรมย์
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พนิตา สุมานะตระกูล
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัชรี ชุมทอง
 • พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์
 • พันธุรัตน์
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • เพ็ญพักตร์ หนูผุด
 • ภานุวัฒน์ มานพ
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มาริสา​ ศรีสำราญ
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชกฤต ภานุอัครโชติ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา เทพประดิษฐ์
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี ซุ่นเซ่ง
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ ทองสุข
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพญ บัวคง
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วันลภ ดิษสุวรรณ์
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • วิวัฒน์ ฤทธิมา
 • วิสิทธิ์ บุญชุม
 • ศราวุธ อินทราพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
 • ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สมัคร แก้วสุกแสง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • สุภาพร เมฆสวี
 • สุภาพร สมรูป
 • สุวิมล จุงจิตร์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • โสมศิริ เดชารัตน์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อรวรรณ โภชนาธาร
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อำภา มุณีฉิม
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์


 • หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20180817045454

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=697&aNum=20170119153715

  - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=674&aNum=20160714155831

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ข้อมูลน่ารู้

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

  กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

  https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=rule&route=publicguide

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  รายละเอียดตามลิงค์

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=776&aNum=20190328020256

  สาขา ความเชี่ยวชาญ และบริการ

  https://www.consultant.pdmo.go.th/index.php?mod=rule&route=section

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

  2. แแบฟอร์มการเสนอชื่อและข้อมูลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561  

  รายละเอียดตามลิงค์

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=773&aNum=20190314063216

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  http://www.clinictech.most.go.th/online/tsu/tsu_report_year.asp?fy=2018

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=766&aNum=20190123042340

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

  https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=717&aNum=20170706163050

   

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการให้กับส่วนงาน /หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นั้น

  ในการนี้ กลุ่มภารกิจภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ จึงประกาศ
  เชิญชวนส่วนงาน/หน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดตาม ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2562 
  พร้อมด้วยเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

  1. แบบฟอร์ม มทษ 2562 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 1)
  2. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 2)
  3. แบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบท้าย 3)

  ส่วนงาน/หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มทษ 2562 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  พร้อมประเมินข้อเสนอโครงการในชั้นต้นตามแบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนบมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด โดยส่งไฟล์หรือแนบแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลจำนวน 1 แผ่น มายังกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง (tsu_uniserv@hotmail.com) ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-7467-3230 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 61-7300

  (นางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ)   ดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ : ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.academic.tsu.ac.th

   https://www.academic.tsu.ac.th/detail.php?id_list=746&aNum=20180817045454

  เขียนข่าวโดย ศิริวรรณา กราปัญจะ

 • Avatar

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ


  รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 22/11/2562

  ไตรมาสที่ 1

  โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
  โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)
  โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยอบกรอบสำหรับชุมชนหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน ชุมชนทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ ชุมชนบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
  โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง


  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562


  =กรอกแผนการดำเนินงาน =ไม่กรอกแผนการดำเนินงาน   =รายงานความก้าวหน้า   =ไม่รายงานความก้าวหน้า
  1. โครงการสืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาการละเล่นรำโทน-นกพิทิดเพื่อชุมชน
  2. โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป
  3. โครงการ ดนตรี จังหวะชีวิต เพื่อการฟื้นฟูชะลอวัยในผู้สูงอายุ
  4. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัดครั้งที่ 3
  5. โครงการการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง
  6. โครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์ - รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1
  7. โครงการ “ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำหนังสือมัลติมีเดีย
  8. โครงการ “ประกวดประติมากรรมทราย ชายหาดสมิหลา” ครั้งที่ 1
  9. โครงการ “ดนตรีไทย กาเมลัน” บูรณาการร่วมสมัยสู่สังคมอาเซียน” ครั้งที่ 3
  10. โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโด 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  11. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสถานที่การประชุม อบรมสัมมนาในสถานศึกษาสำหรับครูและ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และโรงเรียนอื่นๆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  12. โครงการ การฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนในโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  13. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสามัตถิยะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ปีที่ 2
  14. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้
  15. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12
  16. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้..ครั้งที่ 9
  17. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
  18. โครงการ สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2018)
  19. โครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 10
  20. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  21. โครงการ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ สหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  22. โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
  23. โครงการย่อยที่ 2.1 โครงการต้นกล้าสิ่งแวดล้อมกับลูกปลาพันธุ์ใหม่ (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)
  24. โครงการย่อยที่ 2.3 การถ่ายทอดความรู้ จากเคมีและเคมีอุตสาหกรรมสู่ครัวเรือน (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)
  25. โครงการย่อยที่ 2.5 โครงการค่ายนักคอมพิวเตอร์ Computer Camp (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)
  26. โครงการย่อยที่ 2.6 โครงการอบรมผู้สูงอายุยุคดิจิตัล ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน (ภายใต้โครงการ เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านพี่สู่น้อง)
  27. โครงการ การพัฒนาศักยาพการวิจัยด้านฟิสิกส์สู่ระดับสากล บนฐานการจัดการประชุมวิชาการ
  28. โครงการย่อยที่ 1สร้างฐานพลังงานทางเลือก ด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ (ภายใต้โครงการการจัดการขยะต้นทางและการสร้างฐานพลังงานทางเลือก)
  29. โครงการย่อยที่ 2 การจัดการขยะพลาสติกในชุมชนด้วยเตาเผาขยะครัวเรือน (ภายใต้โครงการการจัดการขยะต้นทางและการสร้างฐานพลังงานทางเลือก)
  30. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ The National Conference and International Conference on Applied Computer Technology and Information System
  31. โครงการพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  32. โครงการ “บูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์กีฬา ในการออกกำลังกายโดยตารางเก้าช่อง เพื่อพัฒนากลไกการเรียนรู้ในนักเรียนอายุ 7-9 ปี อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  33. โครงการ “ดูแลส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกายอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง”
  34. โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2
  35. โครงการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านใน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  36. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  37. โครงการ การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562
  38. โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย สู่การมีอายุยืนยาว
  39. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
  40. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
  41. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง
  42. โครงการ วิชาชีพเพาะเห็ด : ตอน วัสดุเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราและการเพาะเห็ดสายพันธุ์ใหม่
  43. โครงการ การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
  44. โครงการสัตวศาสตร์บริการวิชาการ
  45. โครงการอบรมมาตรฐานการผลิตและการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
  46. โครงการ One Health TSU
  47. โครงการค่ายนักวิยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 17 (Young agricultural scientist camp)
  48. โครงการ “งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 15”
  49. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากผึ้งโพรงและชันโรงเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนในอำเภอป่าพะยอม
  50. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สุขภาพ
  51. โครงการวิทยาศาตร์อาหารเพื่อคนรุ่นใหม่ (Food science for new generation)
  52. โครงการฝึกปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ Junior 4.0
  53. โครงการสร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมการฝึกทักษะด้านอาหารและบริการอาหาร
  54. โครงการ : การนำเสนอผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
  55. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
  56. โครงการบริการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
  57. โครงการปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  58. โครงการ ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 7
  59. โครงจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อพ.สธ.มทษ.)
  60. โครงการย่อยที่ 1 โครงการผลิตพืชและเห็ดอินทรีย์ในระบบโรงเรือน (ภายใต้ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  61. โครงการย่อยที่ 2 โครงการการทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ วิถีสู่ความยั่งยืน (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  62. โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุํมทำนาอินทรีย์จากนาเคมีสูํนาอินทรีย์วิถีพอเพียง (ภายใต้ ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  63. โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนากลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง (ภาตใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  64. โครงการย่อยที่ 5 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล คืนสมดุลธรรมชาติสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย (ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  65. โครงการ การออกแบบสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับองค์กร 4.0
  66. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่
  67. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง โครงการย่อย : โครงการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง : บ้านท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
  68. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตสู่จินตนาการ ปี 3
  69. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อย Trainer” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 3
  70. โครงการ ตามรอยนักเขียนเมืองลุง (คนรักเขียน)
  71. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4
  72. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning บทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)
  73. โครงการ เยาวชนนักออกแบบ Web Design ปีที่2
  74. โครงการเยาวชนนักไอที

  Avatar 58 Views

  ข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม


  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

  < ....  Avatar 52 Views

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา


  ข้อมูลน่ารู้

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

  ....  Avatar 53 Views

  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ


  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ  รายละเอียดตามลิงค์  Avatar 59 Views

  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561


  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ....  Avatar 81 Views

  รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561


  รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  http://www.clinictech.most.go.th/ ....  Avatar

  10 บล๊อกล่าสุด...

  view comment

  ข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  58  0   3
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  52  0   21
  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูล/เอกสารประสบการณ์โครงการและประวัติบุคลากรที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มเติมผลงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรายงานสถานะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ   53  0   5
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561  59  0   13
  รายงานความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561  81  0   7
  แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ  89  0   12
  ต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์รายงานโครงการที่อัพโหลด  121  0   10
  แจ้งปัญหาการใช้ระบบ TSUEnT  121  0   17
  ข้อมูลรายงานผลดำเนินโครงการสูญหาย  102  0   21
  แบบฟอร์มรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   235  0   8

  Your IP :

  35.170.76.39
  Contact : 61-7300

  Short URL fot TSUEnT : https://goo.gl/e57B9w

  Default Timeout is: 120

  Timeout is now: 30  สรุปโครงการตามปีงบประมาณ

  ปีงบประมาณจำนวนโครงการ
  2560 55
  2561 59
  2562 90  User LOgin Today :