Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatar



ความปลอดภัยของรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560





รายงานฉบับสมบูรณ์

1. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
2. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน [ศิริวรรณา กราปัญจะ]
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
4. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)[อัจฉรา ขุนลึก]
5. โครงการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
6. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (young agricultural scientist camp)[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
7. โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
8. โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
9. โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
10. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
11. โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา[รัตนาภรณ์ นุ่นมัน]
12. โครงการ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอ ผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ [รานี อาษาชำนาญ]
13. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์[กฤษฎา คงหนู]
15. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
17. โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
18. โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
19. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง[ศิริวรรณา กราปัญจะ]
20. โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement[ศิริวรรณา กราปัญจะ]


×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กชพร แก่นยะกูล
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กฤษณา เฉลียวศักดิ์
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • กัญจนี พลอินทร์
 • กิ่งกาญจนา กฤษณะโยธิน
 • เกศนี ตังคะมณี
 • เกษม
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • จิรพรรณ พีรวุฒิ
 • จุฑารัตน์ รัตนศิริ
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัชชา มหปุญญานนท์
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทวนธง ครุฑจ้อน
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ขนอม
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิจกานต์ หนูอุไร
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปวีณา จันทร์ประดิษฐ์
 • ปัทมา สำนักโหนด
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • ปุญญาภา นิธิพิเชฐ
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • พิชญ์สินี จันทรัตน์
 • พิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • มูหำหมัด สาแลบิง
 • ยงกฤต สายเนตร
 • ยุวดี อินทกูล
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัชนี ปานแก้ว
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัตนาภรณ์ นุ่นมัน
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ฤทัยชนก ทองก๋ง
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วณิภา ทับเที่ยง
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วาสนา สุวรรณวิจิตร
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วินัย เกษรสวัสดิ์
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศรีสุดา วนาลีสิน
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • ศุภร์พรัตน์ รักษกาญจน์
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สมสมัย เอียดคง
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุจินดา สุขรุ่ง
 • สุดศิริ หิรัญชุณหะ
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนงค์ แก้วคีรีวรรณ
 • อนงค์ แก้วคีรี
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อรจันทร์ ศิริโชติ
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 11 ธันวาคม 2560 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ




  Avatar

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ


  รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 30/11/2560

  ไตรมาสที่ 1


  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


  =กรอกแผนการดำเนินงาน =ไม่กรอกแผนการดำเนินงาน   =รายงานความก้าวหน้า   =ไม่รายงานความก้าวหน้า
  1. โครงการ“Thaksin Philharmonic” Workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 4
  2. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
  3. โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ครั้งที่ 9
  4. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3
  6. โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด
  8. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 18)
  9. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 10)
  10. โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 8
  11. โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้า และดิน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน
  12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”
  13. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ (ครั้งที่ 7)
  14. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10
  15. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)
  16. โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากอาหารกลางวัน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน
  17. โครงการถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ
  18. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย(Training Workshop on Applications of Microcontroller for Scientific Project in High School)
  19. โครงการ การเพิ่มมูลค่าเศษผงถ่านเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านครัวเรือน
  20. โครงการ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
  21. โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3
  22. โครงการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
  23. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (young agricultural scientist camp)
  24. โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย
  25. โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน
  26. โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย
  27. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  28. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  29. โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  30. โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา
  31. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 27)
  32. โครงการ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอ ผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ
  33. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
  34. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
  35. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ
  36. IT Librarian Junior
  37. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  38. โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ
  39. โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคใต้ร่วมกับชุมชน
  40. โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่ (ปรับจากโครงการลำดับที่ 54 และ 58 บูรณาการเป็น 1 โครงการ)
  41. โครงการการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชุมชนชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุง เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  42. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
  43. ชุดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  44. ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)
  45. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง
  46. โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)
  47. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  48. โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement
  49. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

  Avatar 30 Views

  เปิดปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  เรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานโครง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          เพื่อให้ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีความครบถ้ว ....



  Avatar 40 Views

  เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้า


  ผมได้เข้าไปอ่านรางานความก้าวหน้าของหลาย ๆ โครงการ มีจุดที่จะนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในส่วนของข้อมูลการรายงาน หลาย ๆ ส่วน เลยจะนำมาเล่าสู่กันฟัง

  1. บางโครงการ อ่านรายงานของแ ....



  Avatar 26 Views

  เลื่อนการปิดระบบฯเพื่อการรายงานไตรมาส 4 เป็น วันที่ 20 ตุลาคม 2560


  เรียน   ผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน โครงการบริการวิชาการ

            ด้วยมีบางส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ยังกรอกข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปี ....



  Avatar 33 Views

  ระบบ TSUEnT Chat


  เพิ่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทางผู้พัฒนาจึงได้เพิ่มในส่วนของห้องคุยกันแบบออนไลน์ TSUEnT Chat ขึ้น โดยสมาชิกที่ล๊อกอินเข้าไปในระบบทุกท่านสามารถเข้าไปพูดคุย แล ....



  Avatar 28 Views

  ขอข้อมูลปัญหาจากการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม


  เรียน  หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

    รบกวนท่านผู้กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการกรอกข้อมูลในระบบให้ด ....



  Avatar

  10 บล๊อกล่าสุด...

  view comment

  เปิดปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  30  1   3
  เรียนรู้การรายงานความก้าวหน้า  40  3   6
  เลื่อนการปิดระบบฯเพื่อการรายงานไตรมาส 4 เป็น วันที่ 20 ตุลาคม 2560   26  1   3
  ระบบ TSUEnT Chat  33  0   3
  ขอข้อมูลปัญหาจากการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม   28  0   2
  ร่วมด้วยช่วยกันให้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  38  1   3
  การเพิ่ม shortcut บนมือถือ  35  0   5
  ผู้บริหารจะได้ประโยชน์อะไรจากระบบ TSUEnT  45  0   3
  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม  68  1   9
  อบรมการใช้งานระบบ TSUEnT ครั้งที่ 2  58  0   7

  Your IP :

  54.221.136.62
  Contact : 61-7300

  Short URL fot TSUEnT : https://goo.gl/e57B9w


  สรุปโครงการตามปีงบประมาณ

  ปีงบประมาณจำนวนโครงการ
  2560 55
  2561 24



  User LOgin Today :