Avatar

ThakSin University
Engagement System
##

Avatar


ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่..  


สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ !

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560


บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ TSU-CallCenter

ทดสอบระบบที่ปรึกษา

×

แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษา...

ชื่อ นามสกุลผู้ร้องขอ
รายละเอียด
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทร ใส่เฉพะตัวเลข
อีเมล์ จำเป็นในการติดต่อกลับและรับคำตอบ
×

รายชื่อผู้ใช้งานในระบบ...

 • กุสุมาลย์ น้อยผา
 • กนกวรรณ จินดามณี
 • กฤษฎา คงหนู
 • กฤษฎา อภินวถาวรกุล
 • กอบกุล สุวลักษณ์
 • ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
 • จตุพร ไกรถาวร
 • จรรยา ชูทับ
 • จรวยพร นุ่มน้อย
 • จรินทร์ เทพสงเคราะห์
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • จารุวรรณ ชูสงค์
 • จำนงค์ แรกพินิจ
 • จิตติมา แพ่งโยธา
 • จิตรา จันโสด
 • เจนจิรา วิศพันธ์
 • ชลธิดา เกษเพชร
 • ชิโนรส รุ่งสกุล
 • เชาวลักษณ์ สมาคม
 • ฐากร สิทธิโชค
 • ณัฐนรี เซ่งบุญเล่ง
 • ถาวร จันทโชติ
 • ทิตยา จันทร์สุข
 • เทพรัตน์ จันทพันธ์
 • ธมลพรรณ จุลพูล
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิ
 • ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 • นฤมล ผลบุญ
 • นิชมลกานต์ ขุนเพชร
 • นิรมล จันทรชาติ
 • นิสากร กล้าณรงค์
 • นุกูล อินทระสังขา
 • นุกูล อินทระสังขา
 • เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 • เบ็จวรรณ บัวขวัญ
 • ประมาณ เทพสงเคราะห์
 • ประสงค์ เกษราธิคุณ
 • ปาจรีย์ เรืองคล้าย
 • ปาหนัน คำฝอย
 • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
 • เปลี้อง สุวรรณมณี
 • พเยาว์ อินทสุวรรณ
 • พรทิพย์ บุญจุน
 • พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
 • ภิญโญ โชติรัตน์
 • ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์
 • ยงกฤต สายเนตร
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • รสวารินทร์ ทองสม
 • ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
 • รัตติกาล กมโลบล
 • รัทรดา สมพงษ
 • รานี อาษาชำนาญ
 • ละอองดาว เหล่าแก้ว
 • วราภรณ์ เพชรแก้ว
 • วรินธร เบญจศรี
 • วันเพ็ญ บัวคง
 • วานิด รอดเนียม
 • วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
 • วิจิตรา อมรวิริยะชัย
 • วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์
 • ศิริวรรณา กราปัญจะ
 • สมเกียรติยศ วรเดช
 • สรพงค์ เบญจศรี
 • สารภี ไชยรัตน์
 • สุดสาคร สิงห์ทอง
 • สุเทพ สันติวรานนท์
 • สุนิสา คงประสิทธิ์
 • อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
 • อนุสรณ์ กะณะศิริ
 • อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 • อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
 • อัจฉรา ขุนลึก
 • อัฏฐพล เทพยา
 • อาจารี นาโค
 • อารยา ดำเรือง
 • อุดม ซุ้นสุวรรณ
 • อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
 • อุษา อ้นทอง
 • ฮะซาน แหละยุหีม
 • 19 สิงหาคม 2560 เวลา :
  ThakSin University Engagement System
  ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

  Avatar

  รายงานความก้าวหน้าโครงการ


  รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 13/10/2560

  ไตรมาสที่ 1


  Avatar

  สรุปข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


  =กรอกแผนการดำเนินงาน =ไม่กรอกแผนการดำเนินงาน   =รายงานความก้าวหน้า   =ไม่รายงานความก้าวหน้า
  1. โครงการ“Thaksin Philharmonic” Workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 4
  2. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาศิลปกรรม “ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี
  3. โครงการค่ายฤดูร้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 14
  4. โครงการฝึกปฏิบัติดนตรีไทย ครั้งที่ 9
  5. โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 3
  7. โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป
  8. โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการสีน้ำ ครั้งที่ 2
  9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด
  10. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 18)
  11. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ (ครั้งที่ 10)
  12. โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 8
  13. โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ น้า และดิน เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน
  14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ English Bilingual Education (EBE) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”
  15. โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ (ครั้งที่ 7)
  16. โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10
  17. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ปีที่ 33)
  18. โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากอาหารกลางวัน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน
  19. โครงการถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ
  20. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินศักยภาพทรัพยากรลมด้วยการจำลองแบบการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Training Workshop on Wind Resource Assessment using Computational Fluid Dynamics Wind Flow
  21. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลาย(Training Workshop on Applications of Microcontroller for Scientific Project in High School)
  22. โครงการ The 1st Symposium on WRF Modeling and Applications in Disaster, Air Quality and Renewable Energy
  23. โครงการ การเพิ่มมูลค่าเศษผงถ่านเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านครัวเรือน
  24. โครงการ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
  25. โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3
  26. โครงการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
  27. โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (young agricultural scientist camp)
  28. โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย
  29. โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน
  30. โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย
  31. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
  32. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  33. โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  34. โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา
  35. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 27)
  36. โครงการ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอ ผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ
  37. โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)
  38. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
  39. โครงการเยาวชนนักออกแบบWeb Design
  40. โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ
  41. IT Librarian Junior
  42. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  43. โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ
  44. โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคใต้ร่วมกับชุมชน
  45. โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้จากเอกสารโบราณวัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  46. โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่ (ปรับจากโครงการลำดับที่ 54 และ 58 บูรณาการเป็น 1 โครงการ)
  47. โครงการการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชุมชนชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุง เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
  48. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
  49. ชุดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  50. ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)
  51. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง
  52. โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)
  53. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  54. โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement
  55. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

  Avatar 24 Views

  ระบบบริการให้คำปรึกษา TSU-CallCenter


  เพื่อให้การบริการสังคมทั่วถึงในพื้นที่มากขึ้น ทางผู้พัฒนาระบบจึงได้เพิ่มโมดูลในส่วนของการรับบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เรียนระบบนี้ว่า TSU-EnT Call center โดยผู้ใช้บร ....  Avatar 14 Views

  KM team ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง


  ทีม KM ต้องมีทักษะ 7 ประการ ซึ่งหาไม่ได้ในคนคนเดียว จึงต้องจัดทีมให้มีทักษะครบทั้ง ๗ ได้แก่

  1. ทักษะเชิงธุรกิจ เป็นทักษะการทำงานในสายงานธุรกิจ (functional business) ....  Avatar 24 Views

  University Engagement


  Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” โดยมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่&nb ....  Avatar 31 Views

  การกรอกข้อมูลโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  การกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการทดลองระบบ  ผู้รับผิดชอบภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ จะกรอกรายละเอียดให้บางส่วน เท่ ....  Avatar 20 Views

  ระบบรายงานผล


  การรายงานผลสามารถรายงานผลได้หลายรูปแบบ เช่น รายงานตามหน่วยงาน รายงานตามประเภทโครงการ รายงานตามกลุ่มเป้าหมาย รายงานตามตัวชี้วัด เป็นต้น โดยรูปแบบรายงานมี 2 รูปแบบ คือ ตาราง และกราฟ 

  ท ....  Avatar

  10 ข้อคิดเห็นล่าสุด...


  เพิ่มระบบส่งเมล์ไปยังผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา หร... โดย Administrator
  ตอนนี้มีโครงการแรกที่เพิ่มกิจกรรมตามแผนปฏิบัติก... โดย Administrator
  หลังจากผู้ใช้งานได้ username/password ในการเข้า... โดย Administrator
  การเก็บพิกัด GPS ด้วย Android device โปรแกรมค้น... โดย Administrator
  วันนี้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการลงทะเบียนผู้ที่... โดย Administrator
  ยอดเยี่ยมเลยครับ เห็นความตั้งใจของท่านรอง และที... โดย Administrator
  วันสำคัญอีกครั้งของผมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ... โดย Administrator
  เป็นกิจกรรมโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเป... โดย กฤษฎา คงหนู
  ควรมีการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดย รานี อาษาชำนาญ
  เป็นการทดสอบระบบ TSU-EN system ซึ่งหมายถึง ระบบ... โดย นุกูล อินทระสังขา

  Your IP :

  54.80.198.222
  Contact : 61-7300

  Short URL fot TSUEnT : https://goo.gl/e57B9w


  สรุปโครงการตามปีงบประมาณ

  ปีงบประมาณจำนวนโครงการ
  2560 55
  2561 3  User LOgin Today :