เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ระดับชุมชนขนาดเล็ก  อ่าน :   4,835 
ชื่อเจ้าของ :  นายนิมิตร อาศัย   อีเมล์ :   nimit_asai
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 116 หมู่ 4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 055-591426
เว็ปไซต์  http://www.bantak.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (252 votes cast)

คำอธิบาย :
สืบเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเลี้ยงวัวเนื้อ จึงมีมูลวัวเป็นปริมาณมาก แต่เกษตรกรกลับไม่ได้นำมูลวัวไปใช้ในไร่นาของตนเอง แต่กลับขายมูลวัวในราคาถูกให้กับประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการนำมูลวัวมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีและการเพิ่มมูลค่ามูลวัวโดยทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพใหม่ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการสนองแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพ บ้านตาก ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง จำนวน 3 กลุ่ม (จำนวน 125 คน) ซึ่งทำให้ชุมชนมีองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง ตั้งแต่การเตรียมวัสดุ การจัดเตรียมสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย การผสม การอัดเม็ด การบำรุงดูแลรักษาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ซึ่งชุมชน 3 กลุ่มที่ได้พัฒนาโดยได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม และมีความต้องการที่จะขอรับการบริการจากคลินิกเทคโนโลยีต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลุ่มให้เข็มแข็งที่จะพัฒนาผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เล็งเห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มดังกล่าว ที่สามารถให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เข็มแข็งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตาม พรบ.ปุ๋ยฯ จึงขอเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากลุ่มให้เข็มแข็ง ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและลดต้นทุนการผลิตในการเกษตรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อ พัฒนาต่อยอดกลุ่มชุมชนให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เข็มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม พรบ.ปุ๋ยฯ
2. เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชนบท

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
1) สำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
2) จัดการความรู้ (KM) โดยวิเคราะห์ปัญหาและต้องการเทคโนโลยีของชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วน
3) นำเสนอโครงการและประสานบูรณาการโครงการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง(วิทยากร:นายนิมิตร อาศัยและ นายธงชัย ศรีพันผ่อง ) ซึ่งได้แก่
o ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง โดยผสมแม่ปุ๋ยยูเรีย ,ปุ๋ยสูตร 15-15-15 , ปุ๋ยสูตร16-20-0 , หินฟอสเฟต,ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ให้เหมาะสมกับชนิดของดินและชนิดของพืชที่จะนำไปใช้( ข้าว สวนผลไม้ พืชไร่ พืชผัก)
o ส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ความเป็นกรด-ด่าง-เกลือ
o ปรับปรุงธาตุอาหารให้ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
o พัฒนาถุงบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
o พัฒนาการตลาด-การจำหน่าย

สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
116 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
เบอร์โทรศัพท์ 055-591-426,055-591-456
E-mail : nimit_asai@hotmail.com,bantak_vec@hotmail.com

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [18/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.206.48.142
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates