เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :     โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจังหวัดหนองบัวลำภู  อ่าน :   167 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู   อีเมล์ :   ืnbcc2562@
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (35 votes cast)

คำอธิบาย :
ผ้าฝ้ายทอมือเป็นงานด้านศิลปะหัตกรรมที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภูได้สั่งสมและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยวิถีชีวิตของคนจังหวัดหนองบัวลำภูมีการทอผ้าฝ้ายและตัดเย็บเสื้อเพื่อใช้นุ่งห่มในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่เพียงคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้คำนึงถึงความสวยงามเป็นสำคัญอีกด้วย จึงได้มีการนำผ้าฝ้ายทอมือที่เป็นสีขาวมาย้อมโดยใช้วัตถุดิบใกล้ตัว และสืบทอดองค์ความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น
จากอดีตผ้าฝ้ายทอมือถูกทอขึ้นเพื่อตัดเย็บให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้นุ่งห่ม แต่ปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านทอผ้าฝ้ายทอมือและตัดเย็บเพื่อจำหน่าย ซึ่งเสื้อสมุนไพรเย็บมือมีสรรพคุณช่วยให้ผู้สวมใส่มีสุขภาพดี โดยสรรพคุณที่เกิดขึ้นเกิดจากสมุนไพรที่ใช้ในการย้อม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติและมีขั้นตอนในการผลิตเสื้อสมุนไพรที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ราคาในการขายผ้าฝ้ายทอมือเท่ากับผ้าฝ้ายย้อมสีเคมี ซึ่งไม่คุ้มค่ากับค่าแรงงานที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ส่งผลให้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีเคมี เนื่องจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีเคมีมีสีที่สดใส ประกอบกับขั้นตอนในการย้อมสะดวก กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดหนองบัวลำภูมีหลายกลุ่มและเกิดการตัดราคาเพื่อแข่งขันกันจำหน่าย อีกทั้งผ้าฝ้ายมือยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ เนื่องจากการออกแบบลายผ้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบจากกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้ผ้าฝ้ายทอมือไม่สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อ ตลอดจนช่องทางทางการตลาดยังไม่หลากหลายส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการผ้าฝ้ายทอมือได้
จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยชุมชมหนองบัวลำภู เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพของคนในชุมชน ต้องเร่งดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ กระบวนการย้อมผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการหมักผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ และการจัดการทางการตลาดออนไลน์ โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ผลิตทอมือในจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป

เพิ่มโดย : นายกวินท์ คำปาละ [23/12/2561]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 23/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 35.175.120.59
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates