เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง  อ่าน :   386 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จักรมาส เลาหวณิช และคณะ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://www.research.msu.ac.th/Clinic/
  • Currently 2.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.5/5 stars (16 votes cast)

คำอธิบาย :
การลดความชื้นด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดนั้น เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในการประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่องจากมีส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน ราคาถูกอีกทั้งยังง่ายต่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการอบแห้งอื่นๆ อาทิ ร่วมกับการใช้ลมร้อน หรือ การใช้รังสีไมโครเวฟ โดยรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจะมีคุณสมบัติเป็นรังสีความร้อน สามารถถ่ายโอนความร้อนให้กับผิววัสดุโดยตรง และสามารถทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางส่งผ่านความร้อนจึงทำให้สามารถลดความชื้นได้รวดเร็วขึ้น การพัฒนาการลดความชื้นข้าวเปลือกด้วย Gas-fired Infrared Dryer(GID) ที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงกำเนิดความร้อน พบว่า สามารถลดความชื้นข้าวเปลือกความชื้นสูงให้เหลือประมาณ 13-16 % ฐานเปียกได้ในระยะเวลาเพียง 3-5 นาที รวมถึงได้พัฒนารูปแบบการลดความชื้น ด้วยเทคนิคการใช้รังสีอินฟราเรดร่วมกับการอับอากาศและการตากลาน พบว่า ได้ข้าวเปลือกที่ผ่านการอบแห้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีใกล้เคียงกับการลดความชื้นด้วยวิธีการตากลานตามปกติแต่สามารถย่นระยะเวลาและ
ลดปัญหาของวิธีการตากลานได้เป็นอย่างดี

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ในครั้งนี้โดยมุ่งพัฒนาระบบอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรด ซึ่งหลักการอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน เพื่อให้สามารถอบแห้งวัสดุในลักษณะไหลผ่านเครื่องอบแห้ง (Moving-bed material dryer) ได้มีความเหมาะสมที่จะ ใช้อบแห้งผลิตเกษตรที่เป็นเม็ดหรือเมล็ดได้โดยทำการออกแบบระบบกำเนิดรังสีอินฟราเรดร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแก๊สร้อนที่ใช้เผาวัตถุกำเนิดรังสีอินฟราเรดมาใช้อบแห้ง โดยลักษณะการท างานถังทรงกระบอกถูกออกแบบเป็นห้องอบแห้ง ภายในติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการล าเลียง สองช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งเกลียวล าเลียงซึ่งติดตั้งขดวนรอบถัง และช่วงที่สองติดตั้งใบโปรยวัสดุตามแนวรัศมีของตัวถังสำหรับโปรยเมล็ดพืชในขณะเคลื่อนที่ตามการหมุนของถัง ในส่วนแรกนั้นจะติดตั้งเบอร์เนอร์อินฟราเรดสำหรับแผ่รังสีให้ความร้อน ส่วนช่วงที่ สองนั้นจะดึงเอาแก๊สร้อนจากการเผาไหม้ของเบอร์เนอร์อินฟราเรดโดยใช้พัดลมเป่าจากปลายท่อให้พัดเข้าไปในส่วนที่สองของถังทำให้เกิดการลักษณะการอบแห้งด้วยลมร้อนกับเมล็ดพืชที่โปรยตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงตลอดการเคลื่อนที่ จึงเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

อนุสิทธิบัตร : เลขที่ 8962 ออกให้ ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน ด้วยระบบรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์จักรมาส เลาหวณิช และคณะ สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสมบัติ เป็นเครื่องอบแห้งสำหรับลดความชื้นของวัสดุไหลที่มีความชื้นสูงให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีชุดให้ความร้อนที่ สามารถให้พลังงานแก่วัสดุโดยการแผ่รังสีโดยตรงไปยังวัสดุ ผนวกกับการเป่าลมเหลือทิ้งจากหัวเผาอินฟราเรด ทำ ให้เกิดลมร้อนกระจายสัมผัสกับวัสดุและตัวถัง เป็นผลให้สามารถลดความชื้นได้อย่างรวดเร็วและมีความสม่ำเสมอ

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/6/2560]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.90.237.148
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates