เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อาหารผสมครบส่วนจาก เปลือกข้าวโพด สําหรับโคเนื้อ  อ่าน :   301 
ชื่อเจ้าของ :  สวทช.ภาคเหนือ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (22 votes cast)

คำอธิบาย :
การนําเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มา ใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมครบส่วน
(Total mixed ration; TMR) โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นแหล่งอาหารข้นได้แก่ ข้าวโพดบด มันสําปะหลังหรือมันเส้นบด
ยูเรีย กากนํ้าตาล แร่ธาตุ วิตามิน และเกลือ นํามาเลี้ยงโคเนื้อเป็นระยะเวลา 4 เดือน ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต
(Performance) และคํานวณต้นทุนการผลิต (Feed cost) เปรียบเทียบกับการเลี้ยงด้วยอาหารหยาบตามปกติ พบว่า ต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มนํ้าหนักตัว 1 กก. เทียบกับอาหารสูตรปกติ ลดลง 5.32 บาท พบว่าสามารถประหยัดต้นทุน 1,064 บาท
ต่อการเพิมนํ ่ าหนักตัว 200 กก.ต่อตัว

ที่มา http://website.nnr.nstda.or.th/website/knowledge/technology-listเพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [25/2/2560]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 25/2/2560]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.90.237.148
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates