เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหมักโพรไบโอติกแบบแลกติก  อ่าน :   498 
ชื่อเจ้าของ :  เกศินี จันทรโสภณ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งผลิตข้าวกล้องงอกที่มีศักยภาพ ในข้าวกล้องงอกมีสารอาหารที่ส้าคัญหลายชนิด เช่น สารสื่อประสาท วิตามิน และใยอาหาร จึงช่วยร่างกายกระปรี้กระเปร่า ท้างานได้มีประสิทธิภาพ ชลอการเสื่อมของสมองและร่างกาย และลดอาการวัยทอง การวิจัยนี้ได้มีการน้าข้าวกล้องงอกมาเสริมในผลิตภัณฑ์หมักเปรี้ยวอันเป็นที่รู้จักและบริโภคกันอย่างแพร่หลายในแบบการผสมเชื้อโพรไบโอติก โดยผลการวิจัยครั้งนี้ได้สูตรผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหมักโพรไบโอติก 6 ผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของข้าวกล้องงอกได้ดังนี้ โยเกิร์ตข้าวกล้องงอก (20%) โยเกิร์ตกาแฟข้าวกล้องงอก(8%) แหนมหมูและแหนมเห็ดข้าวกล้องงอก (15%) ข้าวหมากข้าวกล้องงอกสมุนไพรสายรุ้ง (35%) และ น้าข้าวกล้องงอกกลูโคสสกัด (35%) ซึ่งท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิม เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นทางเลือกเพื่อลดการใช้ยารักษาโรคได้ นอกจากนี้ยังได้ทดสอบผลของการใช้เชื้อโพรไบโอติกที่น้ามาใช้ในการทดลองในการยับยั้งเชื้อก่อโรค ซึ่งพบว่า เชื้อจากนมเปรี้ยวบัวหิมะทิเบต และเชื้อจากลูกแป้งข้าวหมาก สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ได้และไม่พบเชื้อที่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินจากกล้าเชื้อทั้งสองชนิดนี้
ผลการวิจัยนี้ได้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวกล้องงอกของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ้านาจเจริญ) จ้านวน 16 กลุ่ม (152 คน) และมีเจ้าหน้าส้านักงานเกษตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอีก 23 คน

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/1/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 35.175.120.59
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates