เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    พื้นลานอเนกประสงค์  อ่าน :   342 
ชื่อเจ้าของ :  ดร. อรสา อ่อนจันทร์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.3/5 stars (35 votes cast)

คำอธิบาย :
- การพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี
- มีความพร้อมรองรับตามพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน โดยมีผลสำรวจจากผู้ประกอบการ ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วและมีความพร้อม พบว่ามีกำลังผลิตเม็ดยางสำหรับใช้ทำพื้นสังเคราะห์ กำลังผลิตอย่างน้อย 966 ตัน/เดือน สามารถสร้างลู่ลานกรีฑาได้ประมาณ 21 สนาม/เดือน คิดเป็นมูลค่า 420 ล้านบาท/เดือน
- ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบมาตรฐานของสนามสำหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างสนาม โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก. 2682 – 2558 เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ และ มอก. 2683-2558 พื้นสังเคราะห์ เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ พื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดยมาตรฐานได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) แล้วเมื่อ เมษายน 2558สามารถลดค่าใช้จ่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร. อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการ โทร 02 201 7155

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/1/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.158.194.80
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ประเภทเทคโนโลยี *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates