-อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อสวท. เกิดขึ้นจากนโยบายของท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ที่มีความต้องการให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่สู่ชุมชน โครงการนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ดำเนินการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ เยาวชน ครู/อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นผู้ประสานการดำเนินงาน โครงการ อสวท. ได้เริ่มต้น เมื่อเดือน เมษายน 2547

จำนวนสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ 14,199 คน

Xสรุปจำนวน อสวท. ตามเครือข่ายที่จัดสรรหาสมาชิก อสวท.
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 148
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 321
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 236
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 252
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 317
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 187
8. มหาวิทยาลัยนครพนม 172
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 157
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 781
11. มหาวิทยาลัยบูรพา 144
12. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี 186
13. มหาวิทยาลัยพะเยา 177
14. มหาวิทยาลัยมหิดล 12
15. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 295
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 202
17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 113
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 169
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 334
20. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ 261
21. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 167
22. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 393
23. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 311
24. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 161
25. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 36
26. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 189
27. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 438
28. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 174
29. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 130
30. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 393
31. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 144
32. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 221
33. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 238
34. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 298
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 333
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 454
38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 345
39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 125
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 198
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 152
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 194
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 419
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 196
45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 542
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 347
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 164
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 157
49. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 443
50. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 231
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 180
52. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 734
53. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 127
54. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
55. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
56. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 178
57. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 115
58. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 227
สรุปจำนวน อสวท. ตามจังหวัดที่ อสวท. พำนักอยู่
1.  แม่ฮ่องสอน 119
  เมืองแม่ฮ่องสอน58
  ขุนยวม41
  ปาย3
  แม่สะเรียง3
  แม่ลาน้อย3
  สบเมย2
  ปางมะผ้า11
2.  พิจิตร 218
  เมืองพิจิตร27
  วังทรายพูน13
  โพธิ์ประทับช้าง14
  ตะพานหิน29
  บางมูลนาก19
  โพทะเล18
  สามง่าม22
  ทับคล้อ21
  กิ่ง อ.สากเหล็ก17
  กิ่ง อ.บึงนาราง16
  กิ่ง อ.ดงเจริญ7
  วชิรบารมี16
3.  พิษณุโลก 408
  เมืองพิษณุโลก177
  นครไทย51
  ชาติตระการ14
  บางระกำ44
  บางกระทุ่ม22
  พรหมพิราม25
  วัดโบสถ์24
  วังทอง37
  เนินมะปราง22
4.  สุโขทัย 159
  เมืองสุโขทัย37
  บ้านด่านลานหอย15
  คีรีมาศ16
  กงไกรลาศ14
  ศรีสัชนาลัย14
  ศรีสำโรง20
  สวรรคโลก17
  ศรีนคร13
  ทุ่งเสลี่ยม14
5.  ตาก 154
  เมืองตาก97
  บ้านตาก28
  สามเงา13
  แม่ระมาด2
  ท่าสองยาง0
  แม่สอด2
  พบพระ6
  อุ้มผาง0
  กิ่ง อ.วังเจ้า5
6.  กำแพงเพชร 169
  เมืองกำแพงเพชร45
  ไทรงาม89
  คลองลาน1
  ขาณุวรลักษบุรี8
  คลองขลุง2
  พรานกระต่าย7
  ลานกระบือ9
  ทรายทองวัฒนา2
  ปางศิลาทอง1
  กิ่ง อ.บึงสามัคคี1
  กิ่ง อ.โกสัมพีนคร6
7.  เพชรบูรณ์ 48
  เมืองเพชรบูรณ์16
  ชนแดน2
  หล่มสัก8
  หล่มเก่า2
  วิเชียรบุรี3
  ศรีเทพ1
  หนองไผ่4
  บึงสามพัน8
  น้ำหนาว1
  วังโป่ง2
  เขาค้อ1
8.  นครสวรรค์ 183
  เมืองนครสวรรค์70
  โกรกพระ1
  ชุมแสง13
  หนองบัว2
  บรรพตพิสัย23
  เก้าเลี้ยว1
  ตาคลี3
  ท่าตะโก6
  ไพศาลี5
  พยุหะคีรี46
  ลาดยาว2
  ตากฟ้า3
  แม่วงก์2
  กิ่ง อ.แม่เปิน0
  กิ่ง อ.ชุมตาบง0
9.  ลำปาง 185
  เมืองลำปาง113
  แม่เมาะ11
  เกาะคา11
  เสริมงาม7
  งาว5
  แจ้ห่ม6
  วังเหนือ6
  เถิน0
  แม่พริก2
  แม่ทะ5
  สบปราบ7
  ห้างฉัตร19
  เมืองปาน1
10.  เชียงราย 187
  เมืองเชียงราย71
  เวียงชัย0
  เชียงของ0
  เทิง2
  พาน73
  ป่าแดด0
  แม่จัน4
  เชียงแสน0
  แม่สาย0
  แม่สรวย1
  เวียงป่าเป้า8
  พญาเม็งราย0
  เวียงแก่น1
  ขุนตาล2
  แม่ฟ้าหลวง1
  แม่ลาว28
  กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง0
  กิ่ง อ.ดอยหลวง0
11.  พะเยา 182
  เมืองพะเยา100
  จุน7
  เชียงคำ17
  เชียงม่วน3
  ดอกคำใต้20
  ปง11
  แม่ใจ20
  กิ่ง อ.ภูซาง3
  กิ่ง อ.ภูกามยาว5
12.  น่าน 205
  เมืองน่าน5
  แม่จริม2
  บ้านหลวง1
  นาน้อย4
  ปัว29
  ท่าวังผา36
  เวียงสา42
  ทุ่งช้าง4
  เชียงกลาง1
  นาหมื่น0
  สันติสุข5
  บ่อเกลือ2
  สองแคว5
  กิ่ง อ. อ.ภูเพียง27
  เฉลิมพระเกียรติ3
13.  แพร่ 215
  เมืองแพร่80
  ร้องกวาง55
  ลอง7
  สูงเม่น22
  เด่นชัย6
  สอง22
  วังชิ้น12
  หนองม่วงไข่12
14.  อุตรดิตถ์ 241
  เมืองอุตรดิตถ์74
  ตรอน24
  ท่าปลา18
  น้ำปาด13
  ฟากท่า9
  บ้านโคก1
  พิชัย33
  ลับแล66
  ทองแสนขัน3
15.  ลำพูน 82
  เมืองลำพูน24
  แม่ทา10
  บ้านโฮ่ง4
  ลี้10
  ทุ่งหัวช้าง3
  ป่าซาง11
  บ้านธิ7
  กิ่ง อ. อ.เวียงหนองล่อง12
16.  อุทัยธานี 47
  เมืองอุทัยธานี21
  ทัพทัน8
  สว่างอารมณ์1
  หนองฉาง5
  หนองขาหย่าง3
  บ้านไร่5
  ลานสัก0
  ห้วยคต3
17.  เชียงใหม่ 447
  เมืองเชียงใหม่49
  จอมทอง36
  แม่แจ่ม12
  เชียงดาว7
  ดอยสะเก็ด62
  แม่แตง9
  แม่ริม16
  สะเมิง17
  ฝาง6
  แม่อาย5
  พร้าว23
  สันป่าตอง10
  สันกำแพง22
  สันทราย20
  หางดง73
  ฮอด4
  ดอยเต่า20
  อมก๋อย1
  สารภี19
  เวียงแหง3
  ไชยปราการ7
  แม่วาง12
  กิ่ง อ. อ.แม่ออน7
  กิ่ง อ. อ.ดอยหล่อ8
18.  ปทุมธานี 106
  เมืองปทุมธานี20
  คลองหลวง31
  ธัญบุรี15
  หนองเสือ12
  ลาดหลุมแก้ว8
  ลำลูกกา18
  สามโคก3
19.  ฉะเชิงเทรา 208
  เมืองฉะเชิงเทรา112
  บางคล้า15
  บางน้ำเปรี้ยว8
  บางปะกง2
  บ้านโพธิ์4
  พนมสารคาม4
  ราชสาส์น0
  สนามชัย0
  แปลงยาว61
  ท่าตะเกียบ1
  กิ่ง อ. อ.คลองเขื่อน3
20.  กรุงเทพมหานคร 431
  พระนคร2
  ดุสิต40
  หนองจอก3
  บางรัก0
  บางเขน9
  บางกะปิ5
  ปทุมวัน0
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย35
  พระโขนง2
  มีนบุรี2
  ลาดกระบัง4
  ยานนาวา1
  สัมพันธวงศ์0
  พญาไท1
  ธนบุรี0
  บางกอกใหญ่1
  ห้วยขวาง5
  คลองสาน0
  ตลิ่งชัน2
  บางกอกน้อย0
  บางขุนเทียน4
  ภาษีเจริญ1
  หนองแขม6
  ราษฎร์บูรณะ2
  บางพลัด7
  ดินแดง3
  บึงกุ่ม4
  สาทร17
  บางซื่อ26
  จตุจักร7
  บางคอแหลม0
  ประเวศ3
  คลองเตย0
  สวนหลวง4
  จอมทอง5
  ดอนเมือง189
  ราชเทวี1
  ลาดพร้าว2
  วัฒนา1
  บางแค1
  หลักสี่7
  สายไหม6
  คันนายาว0
  สะพานสูง2
  วังทองหลาง2
  คลองสามวา2
  บางนา1
  ทวีวัฒนา1
  ทุ่งครุ3
  บางบอน0
21.  นครนายก 788
  เมืองนครนายก269
  ปากพลี64
  บ้านนา151
  องครักษ์139
22.  สระแก้ว 13
  เมืองสระแก้ว7
  คลองหาด2
  ตาพระยา1
  วังน้ำเย็น1
  วัฒนานคร4
  อรัญประเทศ1
  เขาฉกรรจ์4
  กิ่ง อ. อ.โคกสูง0
  กิ่ง อ. อ.วังสมบูรณ์0
23.  เพชรบุรี 365
  เมืองเพชรบุรี15
  เขาย้อย10
  หนองหญ้าปล้อง18
  ชะอำ66
  ท่ายาง43
  บ้านลาด27
  บ้านแหลม21
  แก่งกระจาน32
24.  ชัยนาท 170
  เมืองชัยนาท30
  มโนรมย์35
  วัดสิงห์21
  สรรพยา14
  สรรคบุรี26
  หันคา11
  กิ่ง อ. อ.หนองมะโมง18
  กิ่ง อ. อ.เนินขาม15
25.  สิงห์บุรี 141
  เมืองสิงห์บุรี82
  บางระจัน17
  ค่ายบางระจัน7
  พรหมบุรี12
  ท่าช้าง8
  อินทร์บุรี17
26.  ลพบุรี 152
  เมืองลพบุรี73
  พัฒนานิคม9
  โคกสำโรง8
  ชัยบาดาล4
  ท่าวุ้ง16
  บ้านหมี่17
  ท่าหลวง0
  สระโบสถ์4
  โคกเจริญ4
  ลำสนธิ8
  หนองม่วง8
27.  ปราจีนบุรี 29
  เมืองปราจีนบุรี1
  กบินทร์บุรี4
  นาดี1
  บ้านสร้าง5
  ประจันตคาม7
  ศรีมหาโพธิ0
  ศรีมโหสถ3
28.  พระนครศรีอยุธยา 197
  พระนครศรีอยุธยา30
  ท่าเรือ6
  นครหลวง5
  บางไทร6
  บางบาล5
  บางปะอิน6
  บางปะหัน8
  ผักไห่76
  ภาชี5
  ลาดบัวหลวง16
  วังน้อย1
  เสนา10
  บางซ้าย6
  อุทัย6
  มหาราช6
  บ้านแพรก5
29.  สระบุรี 26
  เมืองสระบุรี2
  แก่งคอย3
  หนองแค0
  วิหารแดง0
  หนองแซง0
  บ้านหมอ0
  ดอนพุด0
  หนองโดน1
  พระพุทธบาท7
  เสาไห้11
  มวกเหล็ก0
  วังม่วง0
  เฉลิมพระเกียรติ2
30.  นนทบุรี 124
  เมืองนนทบุรี30
  บางกรวย4
  บางใหญ่10
  บางบัวทอง21
  ไทรน้อย0
  ปากเกร็ด59
31.  สมุทรปราการ 43
  เมืองสมุทรปราการ10
  บางบ่อ22
  บางพลี5
  พระประแดง4
  พระสมุทรเจดีย์0
  กิ่ง อ. อ.บางเสาธง2
32.  ประจวบคีรีขันธ์ 1
  เมืองประจวบคีรีขันธ์1
  กุยบุรี0
  ทับสะแก0
  บางสะพาน0
  บางสะพานน้อย0
  ปราณบุรี0
  หัวหิน0
  กิ่ง อ.สามร้อยยอด0
33.  ราชบุรี 226
  เมืองราชบุรี29
  จอมบึง132
  สวนผึ้ง27
  ดำเนินสะดวก2
  บ้านโป่ง5
  บางแพ18
  โพธาราม2
  ปากท่อ0
  วัดเพลง3
  บ้านคา8
34.  กาญจนบุรี 269
  เมืองกาญจนบุรี71
  ไทรโยค119
  บ่อพลอย4
  ศรีสวัสดิ์0
  ท่ามะกา3
  ท่าม่วง17
  ทองผาภูมิ0
  สังขละบุรี0
  พนมทวน3
  เลาขวัญ42
  ด่านมะขามเตี้ย7
  หนองปรือ1
  ห้วยกระเจา2
35.  สุพรรณบุรี 7
  เมืองสุพรรณบุรี1
  เดิมบางนางบวช0
  ด่านช้าง1
  บางปลาม้า0
  ศรีประจันต์0
  ดอนเจดีย์0
  สองพี่น้อง1
  สามชุก2
  อู่ทอง0
  หนองหญ้าไซ1
36.  นครปฐม 123
  เมืองนครปฐม45
  กำแพงแสน8
  นครชัยศรี34
  ดอนตูม1
  บางเลน12
  สามพราน9
  พุทธมณฑล14
37.  สมุทรสาคร 124
  เมืองสมุทรสาคร107
  กระทุ่มแบน15
  บ้านแพ้ว2
38.  สมุทรสงคราม 103
  เมืองสมุทรสงคราม37
  บางคนที13
  อัมพวา53
39.  อ่างทอง 3
  เมืองอ่างทอง0
  ไชโย0
  ป่าโมก0
  โพธิ์ทอง0
  แสวงหา2
  วิเศษชัยชาญ0
  สามโก้2
40.  ตราด 130
  เมืองตราด55
  คลองใหญ่8
  เขาสมิง34
  บ่อไร่18
  แหลมงอบ16
  กิ่ง อ. อ.เกาะกูด0
  กิ่ง อ. อ.เกาะช้าง4
41.  จันทบุรี 199
  เมืองจันทบุรี110
  ขลุง37
  ท่าใหม่149
  โป่งน้ำร้อน4
  มะขาม8
  แหลมสิงห์18
  สอยดาว17
  แก่งหางแมว0
  นายายอาม14
  กิ่ง อ. อ.เขาคิชฌกูฏ11
42.  ชลบุรี 101
  เมืองชลบุรี33
  บ้านบึง18
  หนองใหญ่2
  บางละมุง10
  พานทอง3
  พนัสนิคม10
  ศรีราชา19
  เกาะสีชัง1
  สัตหีบ6
  บ่อทอง0
  กิ่ง อ. อ.เกาะจันทร์1
43.  ระยอง 26
  เมืองระยอง13
  บ้านฉาง2
  แกลง2
  วังจันทร์4
  บ้านค่าย4
  ปลวกแดง1
  กิ่ง อ. อ.เขาชะเมา0
  กิ่ง อ. อ.นิคมพัฒนา0
44.  ชัยภูมิ 161
  เมืองชัยภูมิ72
  บ้านเขว้า3
  คอนสวรรค์6
  เกษตรสมบูรณ์13
  หนองบัวแดง12
  จัตุรัส5
  บำเหน็จณรงค์1
  หนองบัวระเหว2
  เทพสถิต18
  ภูเขียว12
  บ้านแท่น0
  แก้งคร้อ6
  คอนสาร0
  ภักดีชุมพล0
  เนินสง่า7
  กิ่ง อ. อ.ซับใหญ่3
45.  นครราชสีมา 166
  เมืองนครราชสีมา66
  ครบุรี1
  เสิงสาง1
  คง1
  บ้านเหลื่อม7
  จักราช10
  โชคชัย2
  ด่านขุนทด1
  โนนไทย0
  โนนสูง2
  ขามสะแกแสง0
  บัวใหญ่0
  ประทาย6
  ปักธงชัย7
  พิมาย12
  ห้วยแถลง1
  ชุมพวง2
  สูงเนิน8
  ขามทะเลสอ2
  สีคิ้ว11
  ปากช่อง7
  หนองบุนนาก2
  แก้งสนามนาง1
  โนนแดง1
  วังน้ำเขียว10
  กิ่ง อ. อ.เทพารักษ์0
  กิ่ง อ. อ.เมืองยาง0
  กิ่ง อ. อ.พระทองคำ0
  กิ่ง อ. อ.ลำทะเมนชัย1
  กิ่ง อ. อ.บัวลาย0
  กิ่ง อ. อ.สีดา0
  เฉลิมพระเกียรติ1
46.  บุรีรัมย์ 303
  เมืองบุรีรัมย์95
  คูเมือง0
  กระสัง8
  นางรอง9
  หนองกี่1
  ละหานทราย1
  ประโคนชัย29
  บ้านกรวด2
  พุทไธสง35
  ลำปลายมาศ17
  สตึก15
  ปะคำ1
  นาโพธิ์5
  หนองหงส์23
  พลับพลาชัย11
  ห้วยราช8
  โนนสุวรรณ37
  ชำนิ1
  บ้านใหม่ไชยพจน์0
  โนนดินแดง0
  กิ่ง อ. อ.บ้านด่าน3
  กิ่ง อ. อ.แคนดง5
  เฉลิมพระเกียรติ0
47.  สุรินทร์ 158
  เมืองสุรินทร์78
  ชุมพลบุรี1
  ท่าตูม6
  จอมพระ13
  ปราสาท17
  กาบเชิง0
  รัตนบุรี4
  สนม6
  ศีขรภูมิ3
  สังขะ8
  ลำดวน3
  สำโรงทาบ7
  บัวเชด1
  กิ่ง อ. อ.พนมดงรัก4
  กิ่ง อ. อ.ศรีณรงค์2
  กิ่ง อ. อ.เขวาสินรินทร์3
  กิ่ง อ. อ.โนนนารายณ์3
48.  ศรีสะเกษ 40
  เมืองศรีสะเกษ6
  ยางชุมน้อย1
  กันทรารมย์1
  กันทรลักษ์6
  ขุขันธ์5
  ไพรบึง0
  ปรางค์กู่0
  ขุนหาญ2
  ราษีไศล3
  อุทุมพรพิสัย2
  บึงบูรพ์0
  ห้วยทับทัน0
  โนนคูณ0
  ศรีรัตนะ1
  น้ำเกลี้ยง1
  วังหิน11
  ภูสิงห์1
  เมืองจันทร์0
  เบญจลักษ์1
  พยุห์1
  กิ่ง อ. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ0
  กิ่ง อ. อ.ศิลาลาด0
49.  มหาสารคาม 375
  เมืองมหาสารคาม58
  แกดำ6
  โกสุมพิสัย38
  กันทรวิชัย27
  เชียงยืน10
  บรบือ46
  นาเชือก48
  พยัคฆภูมิพิสัย10
  วาปีปทุม48
  นาดูน4
  ยางสีสุราช4
  กุดรัง40
  ชื่นชม31
50.  อุบลราชธานี 269
  เมืองอุบลราชธานี164
  ศรีเมืองใหม่3
  โขงเจียม3
  เขื่องใน5
  เขมราฐ4
  เดชอุดม27
  นาจะหลวย1
  น้ำยืน9
  บุณฑริก2
  ตระการพืชผล5
  กุดข้าวปุ้น5
  ม่วงสามสิบ6
  วารินชำราบ74
  พิบูลมังสาหาร3
  ตาลสุม0
  โพธิ์ไทร3
  สำโรง4
  ดอนมดแดง8
  สิรินธร0
  ทุ่งศรีอุดม2
  กิ่ง อ. อ.นาเยีย2
  กิ่ง อ. อ.นาตาล3
  กิ่ง อ. อ.เหล่าเสือโก้ก2
  กิ่ง อ. อ.สว่างวีระวงศ์7
  กิ่ง อ. อ.น้ำขุ่น2
51.  ยโสธร 198
  เมืองยโสธร2
  ทรายมูล2
  กุดชุม7
  คำเขื่อนแก้ว50
  ป่าติ้ว3
  มหาชนะชัย57
  ค้อวัง20
  เลิงนกทา2
  ไทยเจริญ57
52.  นครพนม 188
  เมืองนครพนม14
  ปลาปาก9
  ท่าอุเทน1
  บ้านแพง0
  ธาตุพนม79
  เรณูนคร23
  นาแก51
  ศรีสงคราม1
  นาหว้า1
  โพนสวรรค์3
  นาทม1
  กิ่ง อ. อ.วังยาง0
53.  เลย 204
  เมืองเลย73
  นาด้วง3
  เชียงคาน16
  ปากชม0
  ด่านซ้าย18
  นาแห้ว5
  ภูเรือ7
  ท่าลี่2
  วังสะพุง15
  ภูกระดึง12
  ภูหลวง9
  ผาขาว18
  เอราวัณ14
  หนองหิน10
54.  อำนาจเจริญ 9
  เมืองอำนาจเจริญ1
  ชานุมาน3
  ปทุมราชวงศา0
  พนา1
  เสนานิคม1
  หัวตะพาน2
  ลืออำนาจ1
55.  บึงกาฬ 132
  บึงกาฬ26
  พรเจริญ8
  โซ่พิสัย17
  เซกา37
  ปากคาด2
  บึงโขงหลง11
  ศรีวิไล14
  บุ่งคล้า10
56.  มุกดาหาร 125
  เมืองมุกดาหาร65
  นิคมคำสร้อย22
  ดอนตาล6
  ดงหลวง2
  คำชะอี13
  หว้านใหญ่1
  หนองสูง17
57.  สกลนคร 187
  เมืองสกลนคร22
  กุสุมาลย์2
  กุดบาก10
  พรรณานิคม10
  พังโคน38
  วาริชภูมิ6
  นิคมน้ำอูน3
  วานรนิวาส5
  คำตากล้า14
  บ้านม่วง8
  อากาศอำนวย30
  สว่างแดนดิน8
  ส่องดาว1
  เต่างอย6
  โคกศรีสุพรรณ1
  เจริญศิลป์2
  โพนนาแก้ว15
  ภูพาน3
58.  กาฬสินธุ์ 459
  คำม่วง27
  ท่าคันโท4
  หนองกุงศรี4
  สมเด็จ28
  ห้วยผึ้ง3
  สามชัย36
  กิ่ง อ. อ.นาคู19
  ดอนจาน3
  ฆ้องชัย61
  เมืองกาฬสินธุ์110
  นามน0
  กมลาไสย20
  ร่องคำ3
  กุฉินารายณ์14
  เขาวง1
  ยางตลาด25
  ห้วยเม็ก2
  สหัสขันธ์6
59.  ร้อยเอ็ด 177
  เมืองร้อยเอ็ด13
  เกษตรวิสัย5
  ปทุมรัตต์2
  จตุรพักตรพิมาน13
  ธวัชบุรี14
  พนมไพร6
  โพนทอง9
  โพธิ์ชัย1
  หนองพอก6
  เสลภูมิ44
  สุวรรณภูมิ22
  เมืองสรวง1
  โพนทราย4
  อาจสามารถ5
  เมยวดี2
  ศรีสมเด็จ4
  จังหาร14
  กิ่ง อ. อ.เชียงขวัญ8
  กิ่ง อ. อ.หนองฮี1
  กิ่ง อ. อ.ทุ่งเขาหลวง3
60.  หนองคาย 119
  เมืองหนองคาย12
  ท่าบ่อ24
  โพนพิสัย20
  ศรีเชียงใหม่6
  สังคม6
  กิ่ง อ. อ.สระใคร16
  กิ่ง อ. อ.เฝ้าไร่12
  กิ่ง อ. อ.รัตนวาปี18
  กิ่ง อ. อ.โพธิ์ตาก5
61.  อุดรธานี 89
  เมืองอุดรธานี34
  กุดจับ0
  หนองวัวซอ2
  กุมภวาปี12
  โนนสะอาด1
  หนองหาน2
  ทุ่งฝน0
  ไชยวาน0
  ศรีธาตุ5
  วังสามหมอ1
  บ้านดุง3
  บ้านผือ2
  น้ำโสม1
  เพ็ญ9
  สร้างคอม6
  หนองแสง4
  นายูง0
  พิบูลย์รักษ์2
  กิ่ง อ. อ.กู่แก้ว0
  กิ่ง อ. อ.ประจักษ์ศิลปาคม1
62.  ขอนแก่น 294
  เมืองขอนแก่น96
  บ้านฝาง5
  พระยืน1
  หนองเรือ14
  ชุมแพ8
  สีชมพู1
  น้ำพอง11
  อุบลรัตน์2
  กระนวน19
  บ้านไผ่5
  เปือยน้อย0
  พล12
  แวงใหญ่2
  แวงน้อย2
  หนองสองห้อง3
  ภูเวียง7
  มัญจาคีรี19
  ชนบท1
  เขาสวนกวาง5
  ภูผาม่าน1
  ซำสูง2
  โคกโพธิ์ไชย5
  กิ่ง อ. อ.หนองนาคำ0
  บ้านแฮด1
  กิ่ง อ. อ.โนนศิลา0
63.  หนองบัวลำภู 208
  เมืองหนองบัวลำภู12
  นากลาง2
  โนนสัง0
  ศรีบุญเรือง1
  สุวรรณคูหา60
  นาวัง126
64.  ยะลา 141
  เมืองยะลา95
  เบตง3
  บันนังสตา10
  ธารโต1
  ยะหา8
  รามัน10
  กาบัง4
  กิ่ง อ. อ.กรงปินัง10
65.  ระนอง 151
  เมืองระนอง105
  ละอุ่น12
  กะเปอร์28
  กระบุรี2
  กิ่ง อ. อ.สุขสำราญ4
66.  กระบี่ 288
  เมืองกระบี่73
  เขาพนม35
  เกาะลันตา45
  คลองท่อม20
  อ่าวลึก1
  ปลายพระยา9
  ลำทับ9
  เหนือคลอง96
67.  พังงา 23
  เมืองพังงา2
  เกาะยาว1
  กะปง2
  ตะกั่วทุ่ง4
  ตะกั่วป่า5
  คุระบุรี2
  ทับปุด5
  ท้ายเหมือง2
68.  ภูเก็ต 113
  เมืองภูเก็ต66
  กะทู้3
  ถลาง44
69.  สุราษฎร์ธานี 214
  เมืองสุราษฎร์ธานี69
  กาญจนดิษฐ์4
  ดอนสัก1
  เกาะสมุย0
  เกาะพะงัน0
  ไชยา2
  ท่าชนะ1
  คีรีรัฐนิคม4
  บ้านตาขุน1
  พนม17
  ท่าฉาง3
  บ้านนาสาร9
  บ้านนาเดิม7
  เคียนซา2
  เวียงสระ3
  พระแสง4
  พุนพิน12
  ชัยบุรี1
  กิ่ง อ. อ.วิภาวดี0
70.  นครศรีธรรมราช 136
  เมืองนครศรีธรรมราช28
  พรหมคีรี2
  ลานสกา2
  ฉวาง2
  พิปูน0
  เชียรใหญ่4
  ชะอวด14
  ท่าศาลา15
  ทุ่งสง13
  นาบอน5
  ทุ่งใหญ่5
  ปากพนัง4
  ร่อนพิบูลย์4
  สิชล2
  ขนอม0
  หัวไทร8
  บางขัน3
  ถ้ำพรรณรา0
  จุฬาภรณ์1
  พระพรหม9
  นบพิตำ1
  ช้างกลาง3
  เฉลิมพระเกียรติ11
71.  ชุมพร 127
  เมืองชุมพร10
  ท่าแซะ1
  ปะทิว1
  หลังสวน111
  ละแม1
  พะโต๊ะ0
  สวี3
  ทุ่งตะโก0
72.  สงขลา 174
  เมืองสงขลา15
  สทิงพระ9
  จะนะ8
  นาทวี8
  เทพา4
  สะบ้าย้อย2
  ระโนด6
  กระแสสินธุ์1
  รัตภูมิ9
  สะเดา11
  หาดใหญ่92
  นาหม่อม2
  ควนเนียง3
  บางกล่ำ4
  สิงหนคร3
  คลองหอยโข่ง3
73.  สตูล 165
  เมืองสตูล70
  ควนโดน22
  ควนกาหลง12
  ท่าแพ8
  ละงู29
  ทุ่งหว้า14
  กิ่ง อ. อ.มะนัง9
74.  ตรัง 251
  เมืองตรัง5
  กันตัง37
  ย่านตาขาว3
  ปะเหลียน59
  สิเกา96
  ห้วยยอด19
  วังวิเศษ5
  นาโยง5
  รัษฎา0
  กิ่ง อ. อ.หาดสำราญ25
75.  ปัตตานี 243
  เมืองปัตตานี41
  โคกโพธิ์17
  หนองจิก6
  ปะนาเระ15
  มายอ25
  ทุ่งยางแดง10
  สายบุรี15
  ไม้แก่น11
  ยะหริ่ง31
  ยะรัง43
  กะพ้อ8
  แม่ลาน12
76.  นราธิวาส 227
  เมืองนราธิวาส54
  ตากใบ16
  บาเจาะ16
  ยี่งอ19
  ระแงะ44
  รือเสาะ15
  ศรีสาคร7
  แว้ง5
  สุคิริน4
  สุไหงโก-ลก9
  สุไหงปาดี15
  จะแนะ7
  เจาะไอร้อง8
77.  พัทลุง 254
  เมืองพัทลุง21
  กงหรา43
  เขาชัยสน10
  ตะโหมด7
  ควนขนุน89
  ปากพะยูน1
  ศรีบรรพต5
  ป่าบอน2
  บางแก้ว10
  ป่าพะยอม53
  ศรีนครินทร์11


สรุปจำนวน อสวท. ตามประเภท อสวท.
1. ครู/อาจารย์ 1,563
2. กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/SME/เอกชน 3,635
3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น 1,006
4. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ท้องถิ่น/อบต. 1,408
5. เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา 808
6. ประชาชนทั่วไป 5,238
7. ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน 115

Template by OS Templates