ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
Ministry of Science and Technology, Coordination Centre. East Region

ศูนย์บริการข้อมูล ศวภ. 4
 • เพื่อนคุณอรสาต้องการทำถ่านจากเปลือกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ[40171]
  ผู้รับสาย : รัชนิกร
  ผู้ถาม   : อรสา [7/7/2560 13:08:50]
 • แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนในชุมชน [Ref.ID: 37926]
  ผู้รับสาย : ศิวพา
  ผู้ถาม   : ทิชรา เสียงพรหม [26/11/2558 16:46:20]
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว [Ref.ID: 37925]
  ผู้รับสาย : ศิวพา
  ผู้ถาม   : น้องนุช เมฆวงษ์ [26/11/2558 16:40:57]
 • การตรวจสารสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37924]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางสาวกชกร บุญเรือง [26/11/2558 16:38:18]
 • การตรวจสารสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37923]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางศรีชา โคตรศรีวงศ์ [26/11/2558 16:35:38]
 • การตรวจสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37922]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางกฤติกา สืบอาสา [26/11/2558 16:32:56]
 • การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนแล้ง [Ref.ID: 37921]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางลัดดา พูลทรัพย์ [26/11/2558 16:31:22]
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าว [Ref.ID: 37920]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : สไว จันทร์หอม [26/11/2558 16:26:13]
 • เทคโนโลยีการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมาก [Ref.ID: 37919]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางบุณคง เหลืองศรี [26/11/2558 16:22:17]
 • เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งออกผักปลอดสารพิษ และตลาดรองรับผักปลอดสารพิษ [Ref.ID: 37918]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางภรภัท [26/11/2558 16:20:35]

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และ สมุทรปราการ X
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
 • ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด
 • เป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
 • ประสานการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ต่อกระทรวง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ หรืออื่นๆ ในพื้นที่
 • เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศอาเซียน ต่อกระทรวง
X

Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนวิทยาศาสตร์...

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI[0]
2.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.[0]
3.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "[0]
4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0[0]
5.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)[0]
6.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี[1]
7.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562[0]
8.  หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการภายใต้ platform : Technology Consulting Services (TCS)[0]
9.  ขอคำปรึกษาการสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงงานทดแทน[0]
10.  ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน[0]
11.  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564[0]
12.  วิทย์สร้างคน วิทย.แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค[0]
13.  ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก[1]
14.  เครื่องจักรกลคนไทย ก้าวไกลสู่ AEC (Thai Machine Toward AEC)[0]
15.  กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ[0]
16.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน[0]
17.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)[0]
18.  ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561[1]
19.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่[0]
20.  ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
2.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
3.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
4.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
5.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
6.  สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.  หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)
8.  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
9.  กองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา”
10.  กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ฯ...แนวคิดศาสตร์พระราชา” สร้างศักยภาพหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป้าหมายปีแรก 89 หมู่บ้าน 200 ผลิตภัณฑ์
11.  กระทรวงวิทย์ลุยโครงการ “Big Rock” 3.2 พันล้าน สร้างคน-แก้จน-เสริมแกร่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตชาติ
12.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
13.  เปิดป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จ.หนองบัวลำภู
14.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
15.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
16.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. พ.ศ.2561
17.  ฟื้นวิถีข้าว สานเครือข่าย คนทุ่งกุลาฯ
18.  คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต
19.  Mindmap หมู่บ้าน มรภ.อุดรธานี
20.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560

Blog อสวท.

1.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
2.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
3.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
4.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
5.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
6.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
7.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
8.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
9.  อบรม cmo 2559
10.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
11.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
12.  MOST Service
13.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
14.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
15.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
17.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน
18.  เติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2557
19.  คู่มือการดำเนินงาน คลินิก หมู่บ้าน อสวท. ประจำปี 58
20.  เอกสารบรรยาย อสวท. สุโขทัย

Blog ศวภ.

1.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
2.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
3.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
4.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
5.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
7.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
9.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
10.  งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
11.  งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561
12.  อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
13.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.11.2560
15.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 10.11.2560
16.  ผลการดำเนินงาน 2559 GiSTDA
17.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
18.  เกี่ยวกับ ศวภ.5
19.  ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
20.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560

10 Blog ล่าสุด

1.  จัดแสดงนิทรรศการเกษตรแฟร์นนทรีย์ ครั้งที่ 13
2.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
3.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
4.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
5.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0
6.  ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
7.  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.วิทย์ฯ กับ อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการ คลินิกเทคโนโลยี
8.  กทบ. 13 เขต
9.  ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
10.  สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates