ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
Ministry of Science and Technology, Coordination Centre. East Region

ศูนย์บริการข้อมูล ศวภ. 4
 • เพื่อนคุณอรสาต้องการทำถ่านจากเปลือกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ[40171]
  ผู้รับสาย : รัชนิกร
  ผู้ถาม   : อรสา [7/7/2560 13:08:50]
 • แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของคนในชุมชน [Ref.ID: 37926]
  ผู้รับสาย : ศิวพา
  ผู้ถาม   : ทิชรา เสียงพรหม [26/11/2558 16:46:20]
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว [Ref.ID: 37925]
  ผู้รับสาย : ศิวพา
  ผู้ถาม   : น้องนุช เมฆวงษ์ [26/11/2558 16:40:57]
 • การตรวจสารสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37924]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางสาวกชกร บุญเรือง [26/11/2558 16:38:18]
 • การตรวจสารสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37923]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางศรีชา โคตรศรีวงศ์ [26/11/2558 16:35:38]
 • การตรวจสเตียรอยด์ [Ref.ID: 37922]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางกฤติกา สืบอาสา [26/11/2558 16:32:56]
 • การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนแล้ง [Ref.ID: 37921]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางลัดดา พูลทรัพย์ [26/11/2558 16:31:22]
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และการผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับนาข้าว [Ref.ID: 37920]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : สไว จันทร์หอม [26/11/2558 16:26:13]
 • เทคโนโลยีการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมาก [Ref.ID: 37919]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางบุณคง เหลืองศรี [26/11/2558 16:22:17]
 • เทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งออกผักปลอดสารพิษ และตลาดรองรับผักปลอดสารพิษ [Ref.ID: 37918]
  ผู้รับสาย : ฐาปนี
  ผู้ถาม   : นางภรภัท [26/11/2558 16:20:35]

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และ สมุทรปราการ X
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
 • ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด
 • เป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
 • ประสานการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ต่อกระทรวง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ หรืออื่นๆ ในพื้นที่
 • เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศอาเซียน ต่อกระทรวง
X

Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนวิทยาศาสตร์...

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)[0]
2.  ประชุมเครือข่ายคลินิกฯ ประจำปี 2561[1]
3.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่[0]
4.  ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฯ[0]
5.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี พ.ศ.2561[0]
6.  ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ภาคอีสาน[0]
7.  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้ตามความต้องการของประชาชน [0]
8.  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564[0]
9.  ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2561[0]
10.  ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายอีสานบน[0]
11.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560[2]
12.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีสานตอนบน ปี 59[3]
13.  โลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์ แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกนี้[0]
14.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน[0]
15.  ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559[0]
16.  ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าบริการความรู้ การทดสอบสินค้าชุมชน OTOP พัฒนาธุรกิจชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์[1]
17.  สั่งรวม 3 บอร์ดวิจัยระดับชาติเป็นบอร์ดเดียว [0]
18.  มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[0]
19.  จุลินทรีย์สีแดง...จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง[0]
20.  ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วท.[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
2.  เปิดป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จ.หนองบัวลำภู
3.  หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ เตรียมเปิดตลาด กระจายสินค้าสู่ห้างยักษ์ใหญ่
4.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
5.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. พ.ศ.2561
6.  ฟื้นวิถีข้าว สานเครือข่าย คนทุ่งกุลาฯ
7.  คลินิกเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต
8.  Mindmap หมู่บ้าน มรภ.อุดรธานี
9.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
10.  ผลงานวิจัย หมู่บ้านวิทย์ ภูเก็ต นำเสนอภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
11.  เปิดหมู่บ้านวิทย์ฯ (วิถีแห่งอินทรีย์) แห่งที่ 2 ใน จ. ภูเก็ต มุ่งสู่การพัฒนา "รูปแบบเกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต"
12.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
13.  ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ : คลินิกวิทย์ฯ พัฒนา เกษตรอินทรีย์ PGS ภูเก็ต โมเดล ครั้งแรก ในจังหวัดภูเก็ต
14.  มมส จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.  หมู่บ้านวิทย์ฯ ภูเก็ต เห็ดอินทรีย์ ออกรายการช่อง 5 โชว์ทุกกระบวนการผลิต
16.  เปิดป้ายหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง
17.  “น้ำเห็ดเพื่อสุขภาพ” ผลงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ จังหวัดภูเก็ต ติด Top 10 สุดยอด OTOP 2016
18.  ตรวจราชการ ศวภ.2 และหมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก
19.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
20.  อบรม cmo 2559

Blog อสวท.

1.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
2.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
3.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
4.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
5.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
6.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
7.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
8.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
9.  อบรม cmo 2559
10.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
11.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
12.  MOST Service
13.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
14.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
15.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
17.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน
18.  เติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ประจำปี 2557
19.  คู่มือการดำเนินงาน คลินิก หมู่บ้าน อสวท. ประจำปี 58
20.  เอกสารบรรยาย อสวท. สุโขทัย

Blog ศวภ.

1.  งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
2.  งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561
3.  อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
4.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13.11.2560
6.  สรุปประเด็นหารือปัญหาและความต้องการด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 10.11.2560
7.  ผลการดำเนินงาน 2559 GiSTDA
8.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
9.  เกี่ยวกับ ศวภ.5
10.  ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
11.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2560
12.  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2560
13.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียเงหนือ
14.  งานสัมมนา Govchannel Roadshow 2017
15.  การประชุมเชิงปฏิบัติการาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงจังหวัดร้อยเอ็ด
16.  การจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
17.  การลงพื้นที่ประเมินศักยภาพความพร้อมหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดนนครพนม
18.  ค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน
19.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล ณ จังหวัดขอนแก่น
20.  โครงการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

10 Blog ล่าสุด

1.  งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2561
2.  งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561
3.  ข่าสเน็ค ผลิตภัณฑ์ใหม่
4.  สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5.  อบรมการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดน ผ่านด่านศุลกากร (Radiation Gate Monitor)
6.  จังหวัดเคลื่อนที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7.  เทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์
8.  จ.เคลื่อนที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9.  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด(ใหม่)
10.  ประชาสัมพันงานสัมมนายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดนครราชสีมา

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates