ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลางตอนบน(ศวภ.5)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคขึ้น 5 แห่ง เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลางตอนบน ตั้งอยู่ที่ สำนักงานปลัดกระทรวง ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง X
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯX

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้

  • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
  • ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด
  • เป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
  • ประสานการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ต่อกระทรวง
  • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ หรืออื่นๆ ในพื้นที่
  • เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศอาเซียน ต่อกระทรวง

ศูนย์บริการข้อมูล ศวภ. 5

Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนวิทยาศาสตร์...

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  คู่มือระบบ CMO เวอร์ชั่นใหม่[0]
2.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อปรับแก้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แพลตฟอร์ม BCE และ SCI ประจำปีงบประมาณ 2563[0]
3.  การอบรมเสวนาการเกษตร[0]
4.  การอบรมเสวนาการเกษตร[3]
5.  ประชาสัมพันธ์ ทิศทางองค์กร สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2563[0]
6.  ประกาศผล การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563 แพลตฟอร์มพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)[0]
7.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ[0]
8.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[1]
9.  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (IGNITE PLUS)[0]
10.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563[0]
11.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน[0]
12.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก[0]
13.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "[0]
14.  การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร[0]
15.  รายงานฉบับสมบูรณ์[0]
16.  การปลูกพืชไร้ดิน[0]
17.  การปราบศัตรูพืชในไร่นา[0]
18.  ภาพกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีราชภัฏสงขลา [0]
19.  สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[0]
20.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!![0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563
2.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
3.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
4.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
5.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
6.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
7.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
8.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
9.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
11.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
12.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
13.  สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
14.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
15.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
17.  เมล์กลางแต่ละภาค
18.  ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
19.  งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
20.  การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "

Blog อสวท.

1.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
2.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
3.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
4.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
5.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
6.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
7.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
8.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
9.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
10.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
11.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
12.  อบรม cmo 2559
13.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
14.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
15.  MOST Service
16.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู
17.  คู่มือการดำเนินงาน ปี 2559
18.  สรรหาสมาชิก อสวท. มุกดาหาร
19.  สรรหาสมาชิก อสวท. กาญจนบุรี
20.  ปรึกษาหารือประเด็นการจัดการตลาดสินค้าชุมชน

Blog ศวภ.

1.  จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.
3.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
5.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
6.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
7.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม
8.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
9.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
10.  จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.  งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด
12.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
13.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
14.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
15.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
16.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
18.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
20.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561

10 Blog ล่าสุด

1.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23
2.  ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project brief
3.  ก.วิทย์ส่งเทคโนโลยีถึงชาวบ้าน แปรรูปชาข้าวสาลี-น้ำหางไหลกำจัดศัตรูพืช
4.  คู่มือระบบ CMO เวอร์ชั่นใหม่
5.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อปรับแก้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แพลตฟอร์ม BCE และ SCI ประจำปีงบประมาณ 2563
6.  การอบรมเสวนาการเกษตร
7.  การอบรมเสวนาการเกษตร
8.  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หรือ Southern Thailand Science Park : STSP
9.  ประชาสัมพันธ์ ทิศทางองค์กร สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2563
10.  ประกาศผล การสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2563 แพลตฟอร์มพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

แนะนำเทคโนโลยี
แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates