รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" จัดทำขึ้นเพื่อเป้นการประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จัก ก.วิทย์ฯ มากยิ่งขึ้น มีหลากหลายเรื่องราว ตามไปฟังกันได้เลยครับ
เปิดรับฟังรายการสดได้ที่ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์ FM 92.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 -16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1313 Facebook facebook.com/sciencethailand หรือที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่าลืมเสียบหูฟัง หรือเปิดลำโพงด้วยนะครับ
ทั้งหมด สำนักงานปลัด(1) |   อพวช.(1) |   สวทช.(2) |   สทอภ.(4) |   สทน.(1) |   ศลช.(1) |   ศซ.(1) |  
  1.  8 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์สด ดร.วุฒิไกร บุศยาพร (สซ.) การใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย ภายใต้โครงการ โครงการซินโครตรอนเทคโนโลยีขั้นสู่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เปิดตัววันจันทร์ที่ 17 มี.ค. 57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slri.or.th/th/
  website :  http://www.slri.or.th/th/
  ผู้ฟัง : 46       
   2.  1 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์สด ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในเรื่องบทบาทการสนับสนุนบุคลากรในการทำงานด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   website :  http://www.gistda.or.th
   ผู้ฟัง : 67       
    3.  1 มีนาคม 2557 สัมภาษณ์สด ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาTCELS เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ Life Science
    website :  http://www.tecels.or.th
    ผู้ฟัง : 55       
     4.  1 มีนาคม 2557 ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ของไทยที่ไปปรากฏในเว็บไซต์ระดับโลก(APOT) 3 ภาพ โดย คุณมติพล ตั้งมติธรรม
     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เว็บไซต์ APOD (Astronomy Picture of the Day) หนึ่งในเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพถ่ายดาราศาสตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้เผยแพร่ภาพ “จรวด ดาวตก และช้างเผือกเหนือน่านฟ้าประเทศไทย” ผลงานของคุณมติพล ตั้งมติธรรม เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นหนึ่งในภาพถ่ายดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย ที่ได้อวดโฉมในเว็บไซต์ระดับโลกเช่นนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม...
     website :  http://www.gistda.or.th
     ผู้ฟัง : 49       
      5.  22 กุมภาพันธ์ 2557สัมภาษณ์สด ดร.สุชานา ชวนิตย์ คณะนักวิทยาศาสตร์จุฬาฯ นักวิจัยไทยที่ได้ไปร่วมทำวิจัยที่ขั่วโลกใต้
      website :  http://www.nstda.or.th
      ผู้ฟัง : 41       
       6.  22 กุมภาพันธ์ 2557สัมภาษณ์สด คุณอารีรัตน์ โพธิ์สุวรรณ ช่วยในการวิเคราะห์ ทดสอบผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เพื่อทดสอบทางกายภาพ และทางเคมี ช่วยให้ผ้าทอได้มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์บริการ
       website :  http://www.dss.go.th
       ผู้ฟัง : 59       
        7.  15 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์สด ดร.รอยล จิตรดร แก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างไรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
        website :  http://www.haii.or.th
        ผู้ฟัง : 40       
         8.  15 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์สด คุณพิรดา เตชะวิจิตร์ นักบินอวกาศคนแรกของไทย ซึ่งเป้นผู้หญิง 1 ใน 2 คนเท่านั้น ที่สาารถผ่านบททดสอบ ความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของไทย ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ออกไปสัมผัสอวกาศ ปัจจุบันเธอเป็นวิศวกรดาวเทียมที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
         website :  http://www.gistda.or.th
         ผู้ฟัง : 39       
          9.  15 กุมภาพันธ์ 2557 สัมภาษณ์ คุณกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับมืออาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ยิ่งใหญ่และเน้นความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
          website :  http://www.nsm.or.th
          ผู้ฟัง : 43       
           10.  8 กุมภาพันธ์ 2557สัมภาษณ์สด ดร.อานนท์ สนิทวงค์ ณ อยุธยา การใช้แผนที่เพื่อจัดการเรื่องน้ำ น้ำเค็ม
           website :  http://www.gistda.or.th
           ผู้ฟัง : 47       
            11.  8 กุมภาพันธ์ 2557 สมภาษณ์ คุณนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเรื่องความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิศวกรรมย้อนรอย 10 ปีของการพัฒนาด้วยกระบวนการ Reverse Engineering ว่าได้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง
            website :  http://www.ops.go.th
            ผู้ฟัง : 117       

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องตัดใบสับปะรด อ่าน : 89
2. กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก อ่าน : 89
3. การผลิตสับปะรดเพชรบุรี 1 ด้วยระบบนำ้หยด อ่าน : 100
4. Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 138
5. AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง อ่าน : 146
6. WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก อ่าน : 167
7. BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy อ่าน : 177
8. ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ อ่าน : 178
9. WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อ่าน : 223
10. การฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่า อ่าน : 267
11. พิมเสนน้ำ อ่าน : 278
12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการการผลิต และการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน อ่าน : 280
13. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 281
14. เทคโนโลยีด้านอาหาร อ่าน : 282
15. เทคโนโลยีการผลิต (เคมีสิ่งทอ) อ่าน : 283
16. เทคโนโลยีอุตสาหการ อ่าน : 283
17. ของใช้ในครัวเรือน/ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาไทย อ่าน : 283
18. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำตำบล อ่าน : 283
19. เทคโนโลยีการผลิต(สิ่งทอ) อ่าน : 283
20. การทดสอบวัสดุก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยของอาคาร อ่าน : 283
21. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ สู่ไอศครีมนมแพะ อ่าน : 283
22. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ อ่าน : 283

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates