1.ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
2.เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
3.เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
4.เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
5.ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
6.คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
7.13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
8.การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
9.อบรม cmo 2559
10.MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning