1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
2.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
3.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
4.การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
5.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
6.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
7.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
8.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
9.สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
10.อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
11.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
13.เมล์กลางแต่ละภาค
14.ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาโครงการ BCE -VCCI
15.งานขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.
16.การวางแผนโครงการแบบ " Log Frame "
17.ผลงาน ก.วิทย์ 5 ปีที่ผ่านมา(2556-2561)
18.ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562
19.สรุปผลการประเมินผล การพัฒนาหมู่บ้าน วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20.หมู่บ้านอินทรีย์(Organic Valley)